Zmeny živnostenského zákona od 1. 8. 2021

Parlament schválil novelu živnostenského zákona. Od 1. augusta 2021 sa znižuje počet remeselných živností, skracujú či rušia lehoty a znižujú pokuty. Prinášame prehľad zmien.

Jedným z cieľov novely je, v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“, zjednodušenie živnostenského podnikania odbúraním neprimeranej administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ktoré si vedia samé zistiť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Účinnosť novely bola pôvodne navrhnutá na 1. mája 2021, potom na 1. júla 2021, avšak vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu (medziobdobie medzi platnosťou a účinnosťou novely) sa posunula až na 1. augusta 2021. 

Zmeny, ktoré schválená novela prinesie, sa týkajú najmä:

 • zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a zníženia lehoty na  preukázanie odbornej praxe,
 • zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach a skrátenia lehoty na  preukázanie praxe v odbore,
 • zníženia počtu remeselných živností,
 • zrušenia minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti,
 • úpravy vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvný zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR. 

Od 1. 8. 2021 sa ruší povinnosť vyžiadania vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory pri rozhodovaní o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti

Živnostenský zákon určuje, že živnosť nemôže prevádzkovať fyzická ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Prečítajte si tiež

Taktiež ju nemôže prevádzkovať ani osoba, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.

Živnostenský úrad môže túto prekážku prevádzkovania živnosti odpustiť, za predpokladu, že hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú tomu, že pri prevádzkovaní živnosti si bude riadne plniť svoje záväzky. V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti novela zrušila povinnosť živnostenského úradu vyžiadať si pred rozhodnutím vyjadrenie od Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.

Zavádza sa úprava vzniku živnostenského oprávnenia osôb s bydliskom mimo EÚ

Od 1. 8. 2021 bude platiť, že fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území SR.

V prípade príslušníkov tretích krajín tak novela podmienila vznik ich oprávnenia prevádzkovať živnosť na území SR udelením povolenia na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.

Lehota na ozámenie zriadenia prevádzkarne bude od 1. augusta dlhšia

Za účelom zjednodušenia živnostenského podnikania sa od augusta 2021 predlžuje lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to na 15 dní od jej zriadenia.

Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Pôvodne túto skutočnosť musel podnikateľ oznámiť príslušnému živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia. Po novom je táto lehota dlhšia, pretože oznámenie treba urobiť do 15 dní od zriadenia prevádzkarne.

Článok pokračuje pod reklamou

Skracujú sa lehoty na preukázanie odbornej praxe

Ďalšou výraznou zmenou, ktorú novela priniesla, je zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, vrátane zníženia lehôt na jej preukázanie.

Podmienkou prevádzkovania remeselných živností je odborná spôsobilosť, ktorá sa spravidla preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Od augusta 2021 sa tieto doklady o odbornej spôsobilosti sa nahrádzajú:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore (pôvodne najmenej jednoročnej praxe) alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore (pôvodne dvojročnej praxe) alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strvednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore (pôvodne najmenej jednoročnej praxe) alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore (pôvodne dvojročnej praxe)  alebo 
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené vyššie a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore (pôvodne najmenej dvojročnej praxe) alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore (pôvodne trojročnej praxe) alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore pôvodne najmenej jednoročnej praxe) alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore (pôvodne dvojročnej praxe)   alebo  
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky (pôvodne tri roky).

Pri remeselných živnostiach sa od 1. 8. 2021 skráti požadovaná odborná prax v jednotlivých prípadoch až o polovicu.

Zrušila sa povinnosť predkladať živnostenskému úradu niektoré údaje

Novelou došlo k zrušeniu povinnosti predkladať živnostenskému úradu údaje, ktoré si vie sám zabezpečiť z príslušných registrov. Na základe toho živnostenský úrad nebude pri ohlásení živnosti požadovať uvedenie údajov ako miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana SR. Ide o údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, za účelom zistenia splnenia požiadavky bezúhonnosti.

Od 1. 8. 2021 platí, že fyzická a právnická osoba pri ohlásení živnosti uvedie aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom zistenia splnenia podmienky bezúhonnosti o fyzických osobách, ktoré sú občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ak tieto údaje nie je možné získať z informačného systému.

Budúci živnostník tak musí vymenované údaje uviesť pri ohlásení živnosti iba v prípade, že ich nie je možné získať z informačných systémov.

Využívaním už poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy ako aj údajov známych z doterajšej úradnej činnosti živnostenského úradu sa rozširuje princíp „jedenkrát a dosť“.

Zrušenie minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti od 1. 8. 2021

V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia malo pôvodne navrhovanou novelou dôjsť k úprave minimálnej a maximálnej dĺžky lehoty na pozastavenie (prerušenie) živnosti. Minimálna dĺžka pozastavenia živnosti mala byť znížená zo šiestich mesiacov na jeden mesiac a maximálna dĺžka zase predĺžená z troch rokov na štyri roky.

Nakoniec schválená novela tieto lehoty úplne zrušila, t. j. pôvodné ustanovenie o minimálnej a maximálnej dobe prerušenia bolo zo živnostenského zákona vypustené. Doba pozastavenia živnosti tak od augusta 2021 nie je zákonom limitovaná. Živnostník bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu prerušenia živnosti na ním určený čas s ohľadom na svoje aktuálne potreby. Za uvedených podmienok bude môcť byť živnosť pozastavená aj len na niekoľko dní, či týždňov.

Jednoznačne sa ustanovil aj účinok pozastavenia živnostenského oprávnenia s tým, že tento nastáva dňom nasledujúcim po dni doručenia (nie už dňom doručenia) oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Novelou účinnou od 9. apríla 2020 bola osobitne upravená dĺžka prerušenia živnosti v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19, podľa ktorej sa pri pozastavení živnosti počas trvania týchto situácií, neuplatňuje podmienka týkajúca sa minimálnej dĺžky prerušenia živnosti, t. j. že pozastavenie nemôže trvať kratšie ako jeden mesiac. V dôsledku uvedenej zmeny od augusta 2021 (zrušenie minimálnej a maximálnej doby pozastavenia) nebude mať už toto ustanovenie význam.

Od 1. augusta sa rušia aj niektoré remeselné živnosti

Novela živnostenského zákona v neposlednom rade zrušila niektoré remeselné živnosti na vykonávanie činnosti - galvanizácia kovov, smaltovanie. Avšak živnostenské oprávnenia vydané na vykonávanie týchto činností do 31. júla 2021 zostanú naďalej zachované.

Za poslednú dekádu je záujem o vznik živnostenského oprávnenia na galvanizáciu kovov, smaltovanie minimálny, preto budú tieto činnosti od 1. augusta 2021 už len voľnou živnosťou

Znížila sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej praxe pri niektorých viazaných živnostiach

Pri niektorých viazaných živnostiach došlo k zníženiu miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe. Napríklad pri viazanej živnosti - uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel sa požadovaná odborná prax sa skrátila z dvoch rokov na jeden rok. Pri viazanej živnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa zase vypustila požiadavka preukazovania praktickej činnosti v odbore a spresnil sa názov dokladu o odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Zákon o obecnom zriadení sa od augusta 2021 nezmení

Pôvodne sa mala novela živnostenského zákona dotknúť aj zákona o obecnom zriadení tak, že obce by neboli oprávnené fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ukladať oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Nakoniec novela túto zmenu vypustila, pretože zmeny týkajúce sa zákona o obecnom zriadení si vyžadujú širšiu odbornú diskusiu a majú byť realizované prostredníctvom osobitného návrhu zákona.

Za neohlásenie zriadenia prevádzkarne bude hroziť nižšia pokuta

Aktuálne platí, že za neohlásenie zriadenia prevádzkarne živnostenskému úradu hrozí živnostníkovi pokuta do výšky 1659 eur a  za neohlásenie zrušenia prevádzkarne mu môže byť uložená v nižšej sume do 663 eur.

Novela znížila pokutu za neohlásenie zriadenia prevádzkarne živnostenskému úradu na sumu 663 eur. To znamená, že od 1. 8. 2021 môže živnostenský úrad v sídle kraja uložiť živnostníkovi pokutu do sumy 663 eur, ak živnostník:

 • neohlási zriadenie prevádzkarne alebo
 • neohlási zrušenie prevádzkarne.

Zhrnutie na záver

Uvedené zmeny živnostenského zákona by mali všetkým živnostníkom zjednodušiť podnikanie. Ubudne nielen administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti, ale skráti sa aj doba preukázania odbornej spôsobilosti, ktorá je podmienkou prevádzkovania remeselných živností. Kladne je hodnotené aj predĺženie oznamovania neskoršieho zriadenia prevádzkarne či zrušenie povinnosti predkladať údaje živnostenskému úradu, ku ktorým má prístup z iných zdrojov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky