Ženy zarábajú za rovnakú prácu menej ako muži. Európska komisia chystá zmeny, ktoré by tomu mali zabrániť

Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Aké povinnosti čakajú zamestnávateľov a ako sa zmenia práva zamestnancov?

Cieľom návrhu týkajúceho sa transparentnosti odmeňovania, je zabezpečiť, aby ženy a muži v EÚ dostávali za rovnakú prácu aj rovnakú odmenu. V návrhu sa stanovujú opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania, ako sú:

 • informácie o odmeňovaní pre uchádzačov o zamestnanie,
 • právo poznať úroveň odmeňovania pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu,
 • ako aj povinnosti veľkých spoločností v oblasti podávania správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.

Návrhom sa zároveň posilňujú nástroje, ktoré majú pracovníci k dispozícii na uplatňovanie svojich práv a uľahčuje sa prístup k spravodlivosti. Zamestnávatelia nebudú môcť od uchádzačov o zamestnanie žiadať informácie o ich mzdovej histórii a na žiadosť zamestnancov budú musieť poskytnúť anonymizované údaje o platových podmienkach. Zamestnanci budú mať tiež právo na kompenzáciu za diskrimináciu v odmeňovaní.

Návrh zohľadňuje aj pandemickú situáciu

Nové opatrenia, v ktorých sa zohľadňuje vplyv pandémie COVID-19 na zamestnávateľov, ale aj na ženy, zvýšia informovanosť o platových podmienkach v rámci spoločností a poskytnú zamestnávateľom a pracovníkom viac nástrojov na riešenie problematiky diskriminácie v odmeňovaní na pracovisku. Tým sa vyrieši celý rad zásadných otázok, ktoré prispievajú k existujúcim rozdielom v odmeňovaní, čo je relevantné najmä počas pandémie COVID-19, ktorá posilňuje rodové nerovnosti a vystavuje ženy väčšiemu riziku chudoby.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Rovnaká práca si zasluhuje rovnakú odmenu. A na to, aby sa dosiahlo rovnaké odmeňovanie, potrebujete transparentnosť. Ženy musia vedieť, či s nimi ich zamestnávatelia zaobchádzajú spravodlivo. A ak to tak nie je, musia mať možnosť zabojovať a získať to, na čo majú nárok.“

Prečítajte si tiež

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová ďalej uviedla: „Návrh o transparentnosti odmeňovania je zásadným krokom smerom k posilneniu zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty medzi ženami a mužmi. Posilní sa ním postavenie pracovníkov, ktorí tak budú mať právo na rovnakú odmenu, následkom čoho skoncujeme s rodovou predpojatosťou v odmeňovaní. Zároveň to umožní odhaliť, uznať a riešiť problém, ktorý chceme odstrániť už od prijatia Rímskej zmluvy v roku 1957. Ženy si za svoju prácu zaslúžia náležité uznanie, rovnaké zaobchádzanie a primeranú hodnotu a Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby pracoviská tento cieľ spĺňali.“

Transparentnosť odmeňovania a lepšie presadzovanie rovnakej odmeny

Legislatívny návrh sa zameriava na dva základné prvky rovnakej odmeny:

 • opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania pracovníkov a zamestnávateľov,
 • lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania.

Opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania sú nasledovné:

 1. Transparentnosť odmeňovania pre uchádzačov o zamestnanie – zamestnávatelia budú musieť poskytnúť informácie o nástupnej výške mzdy alebo jej rozsahu v oznámení o voľnom pracovnom mieste alebo pred pohovorom s uchádzačom o zamestnanie. Zamestnávatelia nebudú môcť žiadať potenciálnych zamestnancov, aby im oznamovali svoje predchádzajúce platové pomery.
 2. Právo na informácie pre zamestnancov – pracovníci budú mať právo požadovať od svojho zamestnávateľa informácie o výške svojej individuálnej mzdy a o priemernej výške odmeny v členení podľa pohlavia za kategórie pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
 3. Podávanie správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov – zamestnávatelia s minimálne 250 zamestnancami musia zverejňovať informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov vo svojej organizácii. Na interné účely by mali poskytovať aj informácie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov podľa kategórií pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
 4. Spoločné hodnotenie odmeňovania – ak sa v správach o odmeňovaní odhalí rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo výške aspoň 5 % a ak zamestnávateľ nedokáže tento rozdiel vysvetliť objektívnymi, rodovo neutrálnymi dôvodmi, zamestnávatelia budú musieť v spolupráci so zástupcami pracovníkov realizovať hodnotenie odmeňovania.
Článok pokračuje pod reklamou

Lepší prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v oblasti odmeňovania by mal vyzerať takto:

 1. Odškodnenie pracovníkov – pracovníci, ktorí utrpeli diskrimináciu v odmeňovaní žien a mužov, môžu získať odškodnenie vrátane spätného získania všetkých odmien a súvisiacich prémií či nepeňažných platieb.
 2. Dôkazné bremeno zamestnávateľa – štandardne bude na zamestnávateľovi a nie na pracovníkovi, aby preukázal, že v oblasti odmeňovania nedošlo k diskriminácii.
 3. Sankcie budú zahŕňať pokuty – členské štáty by mali stanoviť osobitné sankcie za porušovanie pravidla rovnakej odmeny vrátane minimálnej výšky pokút.

Orgány pre rovnaké zaobchádzanie a zástupcovia pracovníkov môžu v súdnych alebo správnych konaniach vystupovať v mene pracovníkov a zároveň v prípade kolektívnych žalôb o rovnakú odmenu viesť súdne konania.

Návrh zohľadňuje súčasnú zložitú situáciu zamestnávateľov, najmä v súkromnom sektore, zachováva proporcionalitu opatrení a zároveň poskytuje malým a stredným podnikom (MSP) flexibilitu a nabáda členské štáty, aby na nahlasovanie údajov využívali dostupné zdroje. Náklady na podávanie správ o odmeňovaní sa v prípade zamestnávateľov, resp. spoločností s viac než 250 zamestnancami odhadujú na 379 až 890 EUR ročne.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva a na oznámenie príslušných znení Komisii. Po ôsmich rokoch Komisia vykoná hodnotenie navrhovanej smernice.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky