Problémy pri povinnom zverejňovaní mzdy v pracovných inzerátoch od 1.5.2018

Od 1. 5. 2018 musia zamestnávatelia v pracovných inzerátoch uvádzať základnú zložku hrubej mzdy. Aké problémy s tým súvisiace môžu v praxi vzniknúť?

Základná výška hrubej mzdy od 1. 5. 2018 nebude žiadnym tajomstvom, pretože zamestnávateľ ju bude musieť povinne uvádzať vo svojich ponukách zamestnania. Následne nebude môcť v pracovnej zmluve nového zamestnanca zakotviť nižšiu mzdu, než tú, ktorú zverejnil vo svojej pracovnej ponuke. Za porušenie uvedených povinností bude zamestnávateľom hroziť pokuta.

Zamestnávateľ však môže zverejňovať ponúkanú hrubú mzdu aj v rozpätí od minima po maximum, t. j. od – do (napr. od 873 eur - 952 eur). Takáto forma dá zamestnávateľom možnosť prispôsobiť konečnú výšku mzdy podľa reálnych skúseností uchádzača o zamestnanie a súčasne nijakým spôsobom neporušuje zákon.

Kto bude mať od 1. 5. 2018 povinnosť zverejňovať základnú hrubú mzdu?

S účinnosťou od 1. 5. 2018 bude zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ukladať povinnosť zverejňovať základnú hrubú mzdu zamestnávateľovi.

Zamestnávateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere (t. j. na základe pracovnej zmluvy) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. podľa osobitných zákonov, napr. zákona o štátnej službe).

Zamestnancom je fyzická osoba v pracovnom pomere (t. j. osoba, ktorá vykonáva závislú prácu pre súkromného zamestnávateľa) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. osoba, ktorá vykonáva prácu pre štát).

Povinne budú musieť zverejňovať základnú zložku hrubej mzdy títo zamestnávatelia:

  • právnické osoby (obchodné spoločnosti), ktoré majú sídlo (prípadne sídlo organizačnej jednotky) na území SR a ktoré zamestnávajú zamestnancov na základe Zákonníka práce,
  • fyzické osoby – podnikatelia (samostatne zárobkovo činné osoby), ktoré majú trvalý pobyt na území SR a ktoré zamestnávajú zamestnancov na základe Zákonníka práce,
  • štátne orgány, ktoré majú sídlo na území SR, obce SR, vyššie územné celky SR a pod., ponúkajúce prácu v štátnej alebo verejnej službe (napr. v oblasti školstva, polície), ktoré zamestnávajú zamestnancov podľa osobitných zákonov – na tieto subjekty sa však nebude vzťahovať zákaz zakotvený v Zákonníku práce účinného od 1. 5. 2018, podľa ktorého nesmie zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania (v štátnej a verejnej službe sú uplatňované platové tarify).

Povinnosť zverejňovania mzdy sa nebude vzťahovať na zamestnávateľov:

  • právnické osoby, ktoré majú sídlo v zahraničí a ponúkajú prácu slovenským občanom mimo hraníc SR.

Kde všade bude musieť zamestnávateľ od 1. 5. 2017 zverejňovať základnú hrubú mzdu?

Zamestnávateľ bude od 1. 5. 2018 povinný základnú zložku hrubej mzdy zverejňovať vo svojich ponukách zamestnania. Napríklad v inzerátoch uverejňovaných:

  • na internetových pracovných inzertných portáloch,
  • na vlastnej internetovej stránke,
  • na sociálnych sieťach,
  • v novinách a časopisoch,
  • na bilbordoch.

V prípade inzerovania ponuky práce na internetových pracovných inzertných portáloch, na vlastnej internetovej stránke či v novinách a časopisoch sa predpokladá, že tieto ponuky zverejňuje vždy priamo zamestnávateľ hľadajúci potenciálnych zamestnancov. Preto bude od 1. 5. 2018 povinný v takomto inzeráte uviesť aj základnú hrubú mzdu.

Čo sa však týka ponúk prác (inzerátov) zverejňovaných na sociálnych sieťach (napr. na Facebook-u), pri tých treba rozlišovať, kto daný inzerát bude zverejňovať. Pokiaľ ho zverejní samotný zamestnávateľ vo svojom mene, napríklad aj s uvedením svojho loga (v prípade právnickej osoby tak môže urobiť osoba oprávnená konať za spoločnosť alebo poverený personalista spoločnosti), bude od mája 2018 povinný aj v takýchto typoch inzerátov uvádzať základnú hrubú mzdu (napr. mesačnú alebo hodinovú).

Iná situácia nastane, ak ponuku práce zverejnia napríklad zamestnanci zamestnávateľa na svojom osobnom profile alebo v nejakej inzertnej skupine zameranej na ponúkanie práce. Na tento prípad sa povinnosť zverejnenia mzdy nebude vzťahovať, pretože nebude naplnená základná požiadavka podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. účinného od 1. 5. 2018, kedy len zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Uvedené skutočnosti sú dôležité najmä preto, že v súčasnosti na sociálnych sieťach nájdeme nespočetné množstvo osobitných skupín zameraných na hľadanie a ponúkanie práce, kde inzerujúcimi osobami často nie sú samotní zamestnávatelia, ale iné osoby. Avšak preukázanie toho, že danú pracovnú ponuku v skutočnosti zverejnil či nezverejnil zamestnávateľ môže v praxi spôsobovať komplikácie (najmä v prípade zverejňovania v osobitných inzertných skupinách).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Reštaurácia hľadá nových kuchárov, preto na svojej facebook-ovej stránke zverejní ponuku práce kuchára. Pracovnú ponuku zverejňuje priamo zamestnávateľ (v jeho mene napr. poverený manažér), teda reštaurácia vo svojom mene, preto od mája 2018 musí byť súčasťou takého inzerátu základná hrubá mzda, napríklad ponúkaný plat (brutto): 900 eur/mesačne. Ak však súčasný zamestnanec tejto reštaurácie pracujúci na základe pracovnej zmuvy ako čašník pod vlastným menom zverejní vo facebook-ovej skupine pomenovanej Práca v gastronómii alebo na svojom osobnom profile, že ich reštaurácia súrne zamestná kuchára, nebude musieť v takomto inzeráte povinne uviesť ponúkanú mzdu.

V prípade zverejňovania viacerých pracovných ponúk (napr. viacerých pracovných pozícii) v rámci jedného inzerátu bude musieť zamestnávateľ od mája 2018 pri každej pracovnej pozícii samostatne uviesť ponúkanú hrubú mzdu. To platí aj pri zverejňovaní pracovných ponúk na sociálnych sieťach.

Príklad: Reklamná agentúra na svojej internetovej stránke zverejní ponuku zamestnania, v ktorej uvedie, že hľadá šikovných ľudí do svojho tímu na pozície obchodného zástupcu a asistenta. Pri každej pozícii bude musieť táto spoločnosť zverejniť ponúkanú mzdu.

Pracovná pozícia: obchodný zástupca

Ponúkaná mzda (brutto): 630 eur/mesačne + bonusy

Pracovná pozícia: asistent

Ponúkaná mzda (brutto): 570 eur/ mesačne

Na inzertných portáloch sa však bežne stretávame aj s ponukami práce, pri ktorých zamestnávatelia ako druh „pracovného pomeru“ uvádzajú nielen plný úväzok či dohodu (brigáda), ale aj živnosť. Ide o situácie, kedy zamestnávateľ požaduje, aby si jeho nový pracovník založil živnosť, t. j. vybavil osvedčenie o živnostenskom oprávnení a vykonával pre neho práce ako živnostník.

Ak zamestnávateľ v inzeráte uvedie ako druh pracovného pomeru plný úväzok a k tomu alternatívne uvedie živnosť, prípadne uvedie iba živnosť, bude tiež od 1. 5. 2018 povinný zverejniť základnú hrubú mzdu. To, či bude následne vybraný uchádzač pracovať pre zamestnávateľa v pracovnom pomere na plný úväzok alebo na živnosť, bude pravdepodobne dohodnuté na pohovore.

V prípade, že vybraný uchádzač bude súhlasiť s prácou na živnosť, nedôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy a vzniku vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec. Pre zamestnávateľa tak nebude platiť zákaz dohodnúť s vybraným uchádzačom základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy zverejnenej v ponuke zamestnania, pretože ten bude platiť len pri uzatvorení pracovnej zmluvy so zamestnancom.

Príklad: Realitná kancelária zverejní inzerát, v ktorom ponúka prácu realitného makléra. Ako druh pracovného pomeru uvedie plný úväzok alebo živnosť. V inzeráte musí zverejniť ponúkaný plat napríklad 900 eur/mesačne + bonusy. Pohovor na túto pozíciu úspešne absolvoval Adam, ktorému bola práca realitného makléra ponúknutá. Na pohovore Adam súhlasil s vykonávaním tejto práce na živnosť. Nakoľko nebude uzatváraná pracovná zmluva môže mu realitná kancelária znížiť pôvodne ponúkaný plat z 900 eur/mesačne na 850 eur/mesačne.

Pracovná pozícia: realitný maklér

Druh pracovného pomeru: plný úväzok alebo živnosť (prípadne iba živnosť)

Ponúkaná mzdy (brutto): 900 eur/mesačne + bonusy

Čo v prípade, keď obchodná spoločnosť hľadá na vykonanie práce osobu, ktorá bude autorom diel, teda má ísť o prácu vykonávanú na základe zmluvy o dielo? Takáto spoločnosť aj keby mala v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti postavenie zamestnávateľa nebude od 1. 5. 2018 povinná zverejňovať v inzeráte ponúkajúcom uvedenú prácu hrubú mzdu. Vyplýva to z toho, že sa jedná o práce, ktoré sa majú realizovať na základe zmluvy o dielo, t. j. obchodná spoločnosť si ako objednávateľ objedná vykonanie diela od autora/zhotoviteľa. V takom prípade nejde o ponuku zamestnania či už podľa Zákonníka práce alebo osobitných zákonov (napr. zákona o štátnej službe), ale len zhotovenie diela za určenú cenu (finančnú odmenu).

Príklad: Modelingová spoločnosť hľadá fotografa na vykonávanie fotografických prác počas kastingov. Fotografovi je za uvedenú prácu ochotná zaplatiť odmenu vo výške 1 000 eur. Túto ponuku modelingová spoločnosť zverejní na svojej internetovej stránke. V nej nebude musieť uviesť ponúkanú cenu/odmenu za vykonanie práce, stačí, keď bude zakotvená až v samotnej zmluve o dielo.

To, ako bude povinné zverejňovanie v praxi fungovať a aké problémy to prinesie ukáže až čas. Za účelom zjednotenia zamestnávateľov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravdepodobne pripraví vyhlášku, v ktorej bližšie ozrejmí správny postup pri zverejňovaní hrubej mzdy v inzerátoch.

Viac o novej povinnosti zverejňovania mzdy (platu) v pracovných inzerátoch nájdete v článku Zverejňovanie mzdy (platu) v pracovných inzerátoch od 1.5.2018 bude povinné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky