Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2018

Podnikatelia majú už siedmy raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život.

Top 10 byrokratických absurdít roka 2018

Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka 66 námetov. Ide o najvyšší počet zo všetkých ročníkov, odkedy Združenie mladých podnikateľov Slovenska anketu vyhlasuje. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „Rekordný počet zaslaných kandidátov potvrdzuje, že v podnikateľskom prostredí je čo zlepšovať. „Víťazom“ z hľadiska celkového počtu nominácií v tomto ročníku je rezort práce a sociálnych vecí, druhým v poradí podľa početnosti je rezort financií spolu s finančnou správou,“ konštatuje predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Ján Solík

„Z hľadiska obsahu nominovaných nezmyslov približne jednu tretinu tvoria duplicitné povinnosti. Vo finálovej desiatke ich reprezentuje duplicitné zapisovanie konečných užívateľov výhod. Namiesto prepojenia registrov sa štát rozhodol komplikovať život desiatkam tisíc firiem zapisovaním týchto údajov aj do Obchodného registra, hoci ich už eviduje Register partnerov verejného sektora,“ dopĺňa Ján Solík.

Vláde sa nedarí dostať pod kontrolu legislatívnu smršť

„Vláde sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu legislatívnu smršť, ktorou už dlhé roky bombarduje podnikateľov. Ročne na Slovensku vzniká alebo sa mení v priemere 400 právnych noriem, teda 1 600 za jednu vládu. Na druhej strane, tá súčasná predstavila v troch balíčkoch opatrenia na zjednodušenie podnikania, no tých je dohromady približne stovka. Skóre tejto vlády je teda 1 600 ku 100,“ objasňuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ján Oravec. „Ak byrokrati vytvoria alebo znovelizujú za rok približne 400 predpisov, tak sa nemožno čudovať, že ich kvalita je často veľmi nízka, čo vidno aj v tohtoročnom rebríčku Byrokratický nezmysel roka,“ dodáva Oravec. „Sledovať stovky nových predpisov ročne nie je v silách väčšiny podnikateľov, preto sme im pripravili bezplatnú mobilnú aplikáciu BiznisInfo, ktorá ich ľudskou rečou upozorní na všetky novinky“, dopĺňa Ján Solík.

Hlasujte sa svojho favorita

Do 26. 12. 2018 môžu všetci záujemcovia dať svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých vybrali podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2018 možno na www.byrokratickynezmysel.sk.

Názov Podstata problému
Povinnosť e-shopu vrátiť peniaze kupujúcemu, ak pošle potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu V prípade nákupu cez internet má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Pri odstúpení od zmluvy musí byť zákazníkovi vrátená celá kúpna suma bez ohľadu na stav, v akom tovar vráti. Súčasne má spotrebiteľ právo na vrátenie peňazí, ak pošle predávajúcemu potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu. Na základe týchto skutočností sa môže stať, že predávajúci musí vrátiť peniaze za tovar, aj keď nevie, v akom stave mu príde vrátený.
Zamestnávateľ musí so zamestnancom pred tým, ako mu poskytne firemné vozidlo, absolvovať skúšobnú jazdu a oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla Zamestnávateľovi sa určuje povinnosť "vykonať u vodičov, pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel, ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla a pod.)"; uvedené sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci používajú firemné motorové vozidlo zamestnávateľa, teda aj na tzv. neprofesionálnych vodičov. V predmetnej problematike si navyše odporuje usmernenie Ministerstvo práce vs. stanovisko Národného inšpektorátu práce.
Absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa požaduje pred začatím kontroly od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Napríklad žiadané kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku vydáva samotná Sociálna poisťovňa, čiže by ich mala mať sama k dispozícii. Žiada aj zápisy z valného zhromaždenia, ktoré majú relevanciu dokladovať iba v prípade, ak ide o zmenu odmeňovania napr. štatutárov alebo konateľov. V prípade kontroly sú tieto zápisy neopodstatnené. Navyše po skončení kontroly a po prijatí opatrení zamestnávateľ musí vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.
Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním Každá právnická osoba má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. Znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napr. aj obaly z kancelárskych potrieb.
Duplicitná registrácia majiteľov firiem ako konečných užívateľov výhod Povinnosť registrácie konečných užívateľov výhod, napríklad spoločníkov s.r.o., tichých spoločníkov alebo členov vrcholového manažmentu, dnes duplicitne upravujú dva právne predpisy. Jedným z nich je zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý vyžaduje zápis konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora iba u vybraných podnikateľoch, napr. v súvislosti s čerpaním dotácií alebo uchádzaním sa o verejné zákazky, a druhým je zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý vyžaduje, aby každá firma zapísala konečného užívateľa výhod do neverejnej časti obchodného registra.
Zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov (farmárov) na podnikanie Suroviny zakúpené od drobných poskytovateľov na výrobu vlastných produktov možno použiť iba na predaj výrobkov vo vlastnom zariadení a tieto nemôžu byt predávané iným firmám. Čiže ak má o váš produkt vyrobený aj z domácich surovín pre jeho jedinečnosť záujem iná firma (napr. koláče do cukrárne), nemôžete jej ich predať.
Povinnosť platiť koncesionárske poplatky aj za zamestnanca na materskej/rodičovskej dovolenke Problematických aspektov pri koncesionárskych poplatkoch platených zamestnávateľmi je viac - duplicitná platba (keďže koncesionárske poplatky platia už fyzické osoby), platenie za TV a rozhlas firmami v závislosti od počtu zamestnancov či odlišné výklady RTVS a Ministerstva kultúry, koho vlastne do počtu zamestnancov počítať. Ďalším nezmyselným aspektom je, že do počtu zamestnancov, ktorý rozhoduje o tom, či podnikateľ má/nemá povinnosť platiť koncesionárske poplatky, sa podľa RTVS okrem "dohodárov" započítavajú aj zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke.
Duplicitná povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu nový bankový účet V prípade založenia nového bankového účtu, má podnikateľ povinnosť nahlásiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní (ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta). Rovnakú povinnosť, nahlásiť daňovému úradu tú istú skutočnosť, a to do 10 dní od založenia účtu, má aj banka. V tomto prípade ide o duplicitu v nahlasovaní, ktorá zbytočne zaťažuje podnikateľov.
Nemožnosť zamestnať mladistvého brigádnika Mladiství vo veku 15 rokov nemôžu legálne pracovať. Zákon totiž stanovuje, že zamestnávateľ môže mladistvého zamestnať len v prípade, ak skončil povinnú školskú dochádzku. Tá trvá desať rokov, čiže vo väčšine prípadov končí až prvým ročníkom na strednej škole. Letná brigáda medzi prestupom zo základnej na strednú školu je tak pre mladistvého neprístupná.
Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní Do reštaurácie alebo kaviarne si so sebou domáceho miláčika vziať nemôžete. A to aj v prípade, ak majiteľ podniku vstup zvieratám do prevádzky povoľuje. Hygiena za zviera v gastropodniku udeľuje pokuty a neexistuje legálna možnosť, ako mať napríklad kaviareň pre psíčkarov.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards .

Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Byrokratický nezmysel roka 2023: TOP desiatka absurdít

Chaos v DPH-čkach, neschopnosť štátu vymeniť si údaje či zbytočné odhlasovanie v Sociálnej poisťovni. Ktoré byrokratické nezmysly sú vo finále 12. ročníka?

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Byrokratický nezmysel roka 2022: aké povinnosti sú vo finále?

Už 11. raz je možné hlasovať za najväčší Byrokratický nezmysel roka a upriamiť pozornosť kompetentných na povinnosti, ktoré podnikateľom komplikujú život. Z čoho možno vyberať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky