Označovanie alergénov v jedálnych lístkoch od 31.3.2018

Od 31. 3. 2018 sú ustanovené nové požiadavky na označovanie alergénov v jedálnych lístkoch. Zmeny sa dotkli aj pultového predaja a samoobsluhy.

Vyhláška č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín (ďalej len „vyhláška“) účinná od 31. 3. 2018 zaviedla nielen nové pravidlá týkajúce sa označovania nebalených potravín, ale aj označovania alergénov pri pokrmoch a jedlách.

Ak je nebalená potravina, pokrm alebo jedlo umiestňované na trh:

  • pultovým predajom (t. j. keď zákazník v predajni stojí pred pultom a predavač ho obsluhuje za pultom – napr. cukráreň, fast food) alebo
  • samoobslužnou formou výberu (t. j. keď sa zákazník obsluhuje sám – napr. niektoré druhy reštaurácií),

musí byť zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť umiestnený na dobre viditeľnom mieste, a to:

  • na pulte, z ktorého sa táto nebalená potravina, pokrm alebo jedlo predávajú alebo
  • v jeho dostupnej blízkosti (napr. v tabuľke spolu s opisom jedla).

Zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť je uvedený v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu č. 1169/2011.

V prípade predaja nebalených potravín, pokrmov a jedál formou pultového predaja a samoobsluhy teda vyhláška ukladá prevádzkovateľom povinnosť umiestniť zoznam alergénov na dobre viditeľnom mieste. Ak prevádzkovatelia od 31. 3. 2018 neumiestňujú zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť na dobre viditeľnom mieste, t. j. na pulte alebo v jeho blízkosti, hrozí im pokuta. Tú im uloží Štátna veterinárna a potravinová správa SR (tzv. hygienici) v rozmedzí od 100 do 100 000 Eur.

Zmeny v jedálnych lístkoch od 31. 3. 2018

Vyhláška zaviedla aj zmeny dotýkajúce sa jedálnych lístkov, v dôsledku ktorých budú musieť prevádzkovatelia mnohých podnikov vynaložiť nemalé finančné prostriedky na ich prepracovanie (napr. na grafiku, tlač a pod.).

Ak ide o jedlo ponúkané zákazníkovi formou samostatného jedálneho lístka (napr. vo väčšine reštaurácií), musí byť označenie látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť uvedené osobitne pri každom jedle.

Súčasťou každého jedálneho lístka musí byť aj zoznam látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť, t. j. príloha II nariadenia Európskeho parlamentu č. 1169/2011.

Rovnako aj v tomto prípade ide o povinnosť uloženú vyhláškou, ktorej nesplnenie je zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sankcionované pokutou v rozmedzí od 100 do 100 000 Eur.

Príklad: Ak majiteľ reštaurácie v jedálnom lístku neuvedie pri zákuskoch, ktoré ponúka, a to pri každom zákusku samostatne, že obsahuje látku spôsobujúcu alergiu alebo neznášanlivosť (arašidy alebo orechy), bude mu uložená pokuta.

Spôsoby označovania alergénov od 31. 3. 2018

Podľa vyhlášky sa môže v označení pokrmu alebo jedla uvedenom v jedálnom lístku označiť názov určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť poradovým číslom príslušnej látky alebo výrobku podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu č. 1169/2011, a to za slovom „Obsahuje“.

Ako je už uvedené vyššie príloha II nariadenia Európskeho parlamentu č. 1169/2011 vymedzuje látky a výrobky, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, celkom v počte 14 (napr. poradové č. 3 sú vajcia a výrobky z vajec, poradové č. 5 sú arašidy a výrobky z arašidov).

Uvedený spôsob označovania alergénov je ponechaný na dobrovoľnom rozhodnutí prevádzkovateľa. Prevádzkovateľovi teda nič nebráni v tom, aby mohol látky alebo výrobky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť označiť aj ich plným názvom (napr. vajcia).

Vyhláška teda upravuje dva spôsoby označovania alergénov v jedálnych lístkoch:

  1. plný názov látky alebo výrobku spôsobujúceho alergie alebo neznášanlivosť, alebo
  2. poradové číslo látky alebo výrobku spôsobujúceho alergie alebo neznášanlivosť uvedené v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu č. 1169/2011.

Prevádzkovateľ si môže zvoliť ktorýkoľvek spôsob, prípadne môže kumulovať obidva naraz.

Takéto spôsoby označovania alergénov platia aj pre pultový predaj a samoobsluhu.

Príklad: Majiteľ reštaurácie v jedálnom lístku ponúka omeletu. Pri tomto jedle je povinný za slovom „Obsahuje“ označiť látku spôsobujúcu alergiu alebo neznášanlivosť (t. j. vajcia). Tento alergén môže označiť buď poradovým číslom tejto látky, určeným v nariadení, teda poradovým č. 3, alebo môže ho označiť jeho plným názvom, teda ako vajcia. Takto musí po novom postupovať pri každom jedle obsahujúcom alergény.

Záver: Prevádzkovateľ musí od 31. 3. 2018 vo svojom jedálnom lístku pri každom jedle, ktoré ponúka, označiť látky, ktoré môžu spôsobiť alergiu alebo neznášanlivosť. Spôsob označenia týchto alergénov si prevádzkovateľ môže vybrať - buď pri danom jedle označí alergén jeho plným názvom, alebo len jeho poradovým číslom podľa nariadenia. V prípade označenia alergénov pri konkrétnom jedle ich plným názvom musí prevádzkovateľ rátať aj s tým, že ich uvedenie môže byť omnoho dlhšie než samotný názov jedla. Nezabudnite ani na to, že v každom jedálnom lístku musí byť uvedený zoznam všetkých alergénov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pravidlá organizovania súťaží na Facebooku a vzor štatútu

V prípade organizovania akejkoľvek súťaže na Facebooku je nevyhnutné myslieť na povinnosti voči slovenskej legislatíve, ale tiež na povinnosti voči Facebooku. Vyhnete sa tak prípadným pokutám alebo zablokovaniu firemného účtu na sociálnej sieti.

Čo ste (ne)vedeli o občianskom preukaze

Aby ste sa v podnikaní vyhli nepríjemnostiam a zbytočným pokutám, je dobré poznať základné práva a povinnosti, spájané s občianskym preukazom.

So psom do kaviarne? Od leta by to už nemal byť problém

Vďaka ankete Byrokratický nezmysel roka sa zaťažujúcimi povinnosťami pre podnikateľov zaoberajú niektoré politické strany, ale aj štátne inštitúcie.

Podnikatelia, do konca januára si musíte splniť množstvo povinností

Termín 31. január je už tradične lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie povinnosti. Prinášame Vám ich prehľad.