Čo musí obsahovať platná cudzia zmenka?

Aj malá chyba v zmenke môže spôsobiť jej neplatnosť. Pozrite sa, na čo by ste pri spisovaní cudzej zmenky nemali zabúdať.

Zmenka je cenný papier, ktorý musí spĺňať prísne náležitosti. Stačí chvíľka nepozornosti a zo zmenky, ktorá zaisťuje dôležitú obchodnú transakciu, sa môže stať bezcenný kus papiera. V nasledujúcom článku preto upozorníme na dôležité náležitosti cudzej zmenky, pri ktorých dodržaní odstránime riziko jej neplatnosti.

Na čo sa používa cudzia zmenka?

Cudzou zmenkou jej vystaviteľ prikazuje ďalšej osobe, aby za zmenku zaplatila označenému veriteľovi. Cudzia zmenka sa preto obvykle používa ako platobný príkaz dlžníka jeho banke, aby uvedenú sumu vyplatila veriteľovi.

Príklad: Odberateľ tovaru (vystaviteľ) v zmenke prikáže svojej banke (zmenečníkovi), aby cenu za dodaný tovar zaplatila dodávateľovi (veriteľovi). Dodávateľ tak získa cenný papier, ktorý sa v prípade nezaplatenia vymáha neporovnateľne ľahšie a rýchlejšie, než nezaplatená faktúra, pričom odberateľ nemusí za tovar zaplatiť okamžite.

Na rozdiel od zmenky cudzej, vlastná zmenka neobsahuje platobný príkaz zmenečníkovi (ktorý sa v nej vôbec neuvádza), ale platobný prísľub vystaviteľa. I keď ide o iný typ zmenky, aj pri jej spisovaní je potrebné prihliadať na nižšie uvedené pravidlá ohľadne presného označovania osôb, miesta, sumy či termínov.

Zmenka musí obsahovať označenie, že ide o zmenku

Najbezpečnejším spôsobom, ako túto podmienku splniť, je zmenku označiť v platobnom príkaze formuláciou: „Za túto zmenku zaplaťte.“ Nepostačuje teda uvedenie pojmu zmenka do nadpisu cenného papiera a neodporúčame ani nahrádzanie tohto označenia názvami ako zmenková listina, zmenkové prehlásenie a iné.

Toto označenie musí byť zároveň vyjadrené v rovnakom jazyku, v akom je spísaná celá listina. Prax pritom pripustila, že zmenka môže byť spísaná aj vo viacerých jazykoch (obvykle dvojjazyčne), čo je užitočné hlavne pri transakciách so zahraničnými partnermi. Text však musí byť vo všetkých jazykoch kompletný, nie je možné preložiť len niektoré pojmy.

Pri zmenke vlastnej je obvyklým výrazom: „Za túto zmenku zaplatím“.

Do zmenky uveďte bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu

Uvedený príkaz, ktorý sme formulovali ako: „Za túto zmenku zaplaťte / Za túto zmenku zaplatím“, sa nesmie viazať na splnenie žiadnej podmienky. Neplatnou by tak bola napríklad formulácia: „Za túto zmenku zaplaťte, pokiaľ dôjde k dodaniu tovaru“. Podmienky, za ktorých je možné použiť, zmenku patria do príslušných zmlúv medzi obchodnými partnermi, nie však do samotnej zmenky.

Peňažná suma môže byť určená číslom aj slovom, pre vylúčenie pochybností sa však často uvádzajú obe varianty.V prípade rozporu platí suma vyjadrená slovom. Veľmi dôležitou súčasťou je výslovné uvedenie meny. Pri jej uvedení sa akceptujú všeobecne zaužívané skratky ako EUR, CZK či USD.

Článok pokračuje pod reklamou

Do zmenky uveďte meno či názov toho, kto má platiť

Platca zmenky, zmenečník, musí byť na zmenke označený tak, aby bolo možné túto osobu jednoznačne identifikovať. Odporúčame preto uviesť celé meno či názov zmenečníka, sídlo, identifikačné a prípadne rodné číslo, ak nejde o podnikateľa.

Miesto určené pre identifikáciu zmenečníka a jeho podpis sa obvykle označuje uvedením výrazu „Zmenečník:". Prípustnými sú aj výrazy Akceptant či Príjemca.

Nezabudnite na údaj o tom, kedy má byť zmenka zaplatená

Určenie dátumu, kedy je zmenka splatná (sročná), vymedzuje odkedy je možné po zmenkovom dlžníkovi domáhať sa jej zaplatenia. Najjednoduchším spôsobom, akým vymedziť splatnosť zmenky, je uvedenie presného dátumu jej zosplatnenia. Nikdy však zmenka nesmie v splatnosti obsahovať menšiu časovú jednotku, než je kalendárny deň, teda vymedzenie časového úseku v hodinách, napr. od 9:00 do 18:00. Takáto zmenka by bola celá neplatná. Dátum musí byť zároveň určený pevne, nesmie ísť o lehoty typu: zaplaťte do 1. 2. 2016.

Okrem presného dátumu môže byť zmenka splatná aj na videnie, na určitý čas po videní alebo na určitý čas po vystavení.

V zmenke musí byť uvedené miesto, kde sa má platiť

Miesto platobné vymedzuje, kde má byť zmenka predložená dlžníkovi k plateniu. Miesto je vhodné vymedziť presnou adresou, neodporúča sa uvádzať formulácie typu „v sídle veriteľa“ a podobné. Tento údaj môže byť vymedzený s neobmedzenou presnosťou, môže sa teda v rámci adresy vymedziť aj konkrétnou miestnosťou, či číslom dverí. Na druhej strane je hranicou, za ktorou by už širšie vymedzenie platobného miesta bolo neplatné, uvedenie obce (mesta).

V prípade, že je miesto platobné vymedzené len ako mesto, je konkrétnym miestom podnik, prípadne dom či byt dlžníka. Je preto nanajvýš vhodné v prípade, že miesto platobné nemá s podnikom či bydliskom účastníkov zmenky žiadnu spojitosť, vymedziť toto miesto čo najpresnejšie. Inak prakticky nebude možné účinne predložiť zmenku k zaplateniu.

Zmenka musí určiť meno alebo názov veriteľa

O uvedení mena veriteľa platia prakticky tie isté podmienky ako o identifikácii zmenečníka. Nemusí byť nutne vyjadrené plným menom či názvom spoločnosti, avšak musí byť dostatočne určité na to, aby nebolo možné veriteľa zameniť za iného. Veriteľ býva obvykle určený v platobnom príkaze formuláciou typu: „Za túto zmenku zaplaťte na rád spoločnosti SRO“.

Dátum a miesto vystavenia zmenky

Aj o mieste vystavenia zmenky platí, že podrobnosť tohto údaju nie je nijako obmedzená a na opačnej strane postačí, ak je vymedzené s presnosťou mesta či obce.

Pravdivosť uvedenia dátumu a miesta vystavenia zmenky sa pritom nijak neskúma, tieto údaje je preto možné uviesť aj spätne. Musia však spĺňať podmienku reálnosti, tj. dátum vystavenia zmenky nesmie predchádzať dátumu splatnosti.

Zmenku musí jej vystaviteľ vlastnoručne podpísať

Vznik zmenky je dovŕšený podpisom vystaviteľa. Pokiaľ je vystaviteľom fyzická osoba, postačí podpis vo forme, v akej sa obvykle na listiny podpisuje. Pokiaľ je však vystaviteľom právnická osoba, musí mať podpis dve časti. Uvedenie plného mena tejto právnickej osoby (obvykle sa tak bude diať pomocou firemnej pečiatky), a zároveň následný vlastnoručný podpis osoby oprávnenej za právnickú osobu konať, pripojený k tomuto označeniu. Pokiaľ by totiž štatutárny orgán firmy uviedol na zmenku len svoje meno a podpis, zaviazal by sa tým sám ako fyzická osoba.

Zdroje, ktoré problematiku povinných náležitostí zmenky upravujú:

  • Zákon č. 191/1950 Zb., zákon zmenkový a šekový

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?

Dočasná ochrana podnikateľov v súvislosti koronavírusom

Čo prinesie dočasná ochrana podnikateľov? Na koho sa bude vzťahovať? Ako treba postupovať pre poskytnutie tejto ochrany?

Nekalá súťaž a ochrana pred ňou

Čo je nekalá súťaž? Aké druhy nekalej súťaže existujú? Ako sa môže brániť podnikateľ voči nekalosúťažnému konaniu iného podnikateľa?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky