Pozastavenie živnosti v roku 2011

Jednou z výhod podnikania formou živnosti oproti podnikaniu formou spoločnosti s ručením obmedzeným je vyššia flexibilita v rozhodovaní podnikateľa o ukončení podnikania. Kým zrušeniu podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným predchádza pomerne dlhý proces, živnostník sa môže rozhodnúť pozastaviť živnosť a dať si od podnikania na nejaký čas prestávku. Pozastavenie (prerušenie) živnosti je pomerne jednoduchý úkon, ktoroho popis nájdete v nasledovnom článku. Pozastavenie živnosti a následné obnovenie živnosti, resp. zrušenie živnosti a následné vybavenie novej živnosti sa v minulosti využívalo ako legálny spôsob ako sa vyhnúť plateniu odvodov. Týmto špekuláciám je však od 1.1.2011 koniec vďaka novele zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Pri pozastavení živnosti oznamuje podnikateľ túto skutočnosť miestne príslušnému obvodnému úradu – odboru živnostenského podnikania na tlačive „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“, ku ktorému priloží kolok v hodnote 4 Eur (od 1.6.2010). Napriek tomu, že tlačivo je online dostupné, odporúčame ho predom nevypĺňať, pretože môže byť neaktuálne, ako sa to stalo v našom prípade. K pozastaveniu živnosti potrebujete kartičku poistenca zo zdravotnej poisťovne, občiansky preukaz a už spomínané kolky v hodnote 4 Eur. Pracovník na živnostenskom úrade vám vyhotoví oznámenie v dvoch exemplároch, pričom jeden zostáva na úrade a druhý je potvrdením pre vás. Po novom sa pozastavenie (prerušenie) živnosti len oznamuje a úkon je vykonaný na počkanie, nečakáte teda na žiadne rozhodnutia o pozastavení ako tomu bolo v minulosti. Minimálna doba prerušenia je najmenej na 6 mesiacov, maximálna je určená na 3 roky. Maximálna doba prerušenia živnosti na tri roky znamená, že prerušenie živnosti nemožno po troch rokoch ďalej predlžovať, podnikateľ sa musí rozhodnúť či živnosť bude prevádzkovať alebo ju úplne zruší. Samozrejme po opätovnom obnovení živnosti a nasledujúcej podnikateľskej činnosti sa dá živnosť opäť prerušiť na tri roky. Toto opatrenie bolo zavedené z toho dôvodu, že sa neraz stalo, že podnikatelia prerušili svoju živnosť aj na 100 rokov a boli tak zbytočne vedení v živnostenskom registri.

Ako správne vyplniť Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti?

 • v časti I. podnikateľ oznamuje dobu pozastavenia živnosti, ktoré je minimálne 6 mesiacov, maximálne 3 roky,
 • v časti II. podnikateľ oznamuje zmenu obdobia pozastavenia živnosti v prípade, ak žiada napríklad o predĺženie lehoty,
 • v oznámení treba okrem doby pozastavenia vyplniť obchodné meno, IČO alebo rodné číslo, obchodné meno príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste prihlásení na povinné zdravotné poistenie,
 • je treba zaplatiť správny poplatok 4 eurá v kolkoch.
Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú ďalšie oznamovacie povinnosti podnikateľa v súvislosti s pozastavením (prerušením) živnosti?

Podnikateľ je povinný oznámiť pozastavenie živnosti na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Ohlasovanie prerušenia živnosti na daňový úrad a zdravotnú poisťovňu za vás vykoná živnostenský úrad elektronicky. Podnikateľ je povinný oznámiť prerušenie živnosti len v Sociálnej poisťovni. Živnostník s pozastavenou živnosťou je z pohľadu daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v takom istom postavení, ako keby mal živnosť zrušenú.

Daňový úrad

 • lehota na doručenie kópie oznámia o pozastavení živnosti je 15 dní,
 • povinnosť oznámiť do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Sociálna poisťovňa

 • do 8 dní je potrebné doručiť kópiu oznámenia o pozastavení živnosti,
 • je treba sa odhlásiť z povinného poistenia v Sociálnej poisťovní osobne alebo písomne vyplnením „odhlášky“ na tlačive Registračný list FO
 • tlačivá a doklady odoslané faxom alebo elektronickou poštou je treba potvrdiť písomne najneskôr do 3 dní

Zdravotná poisťovňa

 • doručiť kópiu oznámenia o pozastavení živnosti do 8 dní
 • odhlásiť sa z povinného poistenia v zdravotnej poisťovni
 • prihlásiť sa za samoplatiteľa, ak budete ďalej dobrovoľne nezamestnaný
 • predložiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. marca

Ako možno živnosť obnoviť?

Čo sa týka obnovenia pozastavenej živnosti, podnikateľ môže požiadať o jej obnovenie kedykoľvek po uplynutí 6 mesiacov, bez ohľadu na to, dokedy ju má pozastavenú. Po obnovení živnosti je podnikateľ povinný túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 8 dní na daňovom úrade, v Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Aké zmeny nastali pri prerušení živnosti od 1.1.2011

Niektorí živnostníci v minulosti špekulovali s prerušením živnosti kvôli obchádzaniu povinnosti platiť odvody. Povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské odvody sa totiž posudzovala k 1. júlu roka nasledujúceho po dosiahnutí príjmu vyššieho ako 12-násobok vymeriavacieho základu. Kto 1. júla nebol SZČO (mal prerušenú živnosť), odvody platiť nemusel. S prerušenou živnosťou však minimálne pol roka nesmel podnikať. Po jej obnovení - napr. od 1.1. ďalšieho roka mohol podnikať bez toho, aby mu vznikla povinnosť platiť odvody. Táto diera v zákone je však od 1.1.2011 vďaka novele zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení minulosťou.

Do paragrafu 21 bol pridany odsek c. 5, v ktorom sa pise: "Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 26, vzniká odo dňa opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Podmienkou pre vznik týchto poistení je, že k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, v ktorom opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dňu skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie takejto osobe zaniká 30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Ak sa zaujímate o ukončenie podnikania pri právnej forme s.r.o., čítajte článok Zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky