Faktúry podľa zákona o DPH od 1.1.2013

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 preberá smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (tzv. fakturačnú smernicu) a zavádza nové pravidlá fakturácie. Od 1. 1. 2013 majú povinnosť prijať túto smernicu všetky členské štáty Európskej únie do svojich národných predpisov, čím sa dosiahne harmonizácia vo všetkých krajinách EÚ.

Cieľom nových pravidiel fakturácie v EÚ od 1. 1. 2013 je:

 • zmeniť a doplniť náležitosti faktúr s cieľom umožniť lepšiu kontrolu daní;
 • zaviesť jednotnejšie zaobchádzanie s cezhraničnými a vnútroštátnymi transakciami;
 • stanoviť harmonizovanú lehotu na vyhotovovanie faktúr pri cezhraničných transakciách;
 • prispieť k rozšíreniu elektronickej fakturácie.

V zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa prijatie fakturačnej smernice s účinnosťou od 1. 1. 2013 prejaví v úplne nových paragrafoch 71 až 76. V nasledujúcom texte vychádzame z novelizovaných paragrafov zákona o DPH a z vysvetliviek k pravidlám fakturácie DPH k Smernici Rady 2010/45/EÚ, ktoré predstavujú praktické a neformálne usmernenie v tom, ako sa majú uplatňovať právne predpisy EÚ na základe stanovísk GR TAXUD (označené v texte kurzívou).

Článok pokračuje pod reklamou

Faktúra a elektronická faktúra podľa zákona o DPH od 1. 1. 2013

Faktúrou sa podľa novely zákona o DPH rozumie každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje povinné údaje podľa zákona o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Elektronická faktúra teda:

 • musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, ktoré uvádzame v článku ďalej
 • musí byť poslaná iba so súhlasom príjemcu

Za predpokladu, že s papierovými a elektronickými faktúrami by sa malo zaobchádzať rovnako, súhlas s použitím elektronickej faktúry zo strany odberateľa môže byť určený podobne, ako sa papierová faktúra považuje za prijatú odberateľom. Môže ísť o písomný súhlas, či už formálny alebo nie, alebo o tichý súhlas, napríklad spracovaním alebo úhradou prijatej faktúry. V každom prípade rozhodnutie používať elektronické faktúry je v konečnom dôsledku otázkou dohody obchodujúcich strán.

 • musí sa vyhotoviť a aj prijať v akomkoľvek elektronickom formáte

Výber formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy (ako napríklad XML) alebo iné typy elektronického formátu (ako napríklad e-mail s prílohou PDF alebo fax prijatý v elektronickom nepapierovom formáte).
Podľa vymedzenia nie všetky faktúry vytvorené v elektronickom formáte možno považovať za „elektronickú faktúru“. Faktúry vytvorené v elektronickom formáte, napríklad pomocou účtovného softvéru alebo softvérom na spracúvanie textu, ktoré sa posielajú a prijímajú v papierovej podobe, nie sú elektronické faktúry. Na druhej strane, faktúry vytvorené v papierovej podobe, ktoré sú nasnímané, poslané a prijaté e-mailom, možno považovať za elektronické faktúry.

Na vystavovanie elektronických faktúr môžete použiť napríklad bezplatnú online fakturáciu iKros.

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu (potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru), neporušenosť obsahu (zachovanie obsahu faktúry) a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry.

Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno použiť:

 • kontrolné mechanizmy podnikových procesov, ktoré spoľahlivo zabezpečia priraditeľnosť faktúry k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby,
 • zaručený elektronický podpis,
 • elektronickú výmenu údajov (EDI, t. j. prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny), ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov,
 • iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry.

Každá zdaniteľná osoba určí spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry. To je možné dosiahnuť akýmikoľvek kontrolami riadenia, ktorými by sa vytvoril spoľahlivý kontrolný záznam priraďujúci faktúru k príslušnému dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služieb.

Príkladom kontroly riadenia je priraďovanie doplňujúcich dokumentov. Význam, ktorý majú doplňujúce dokumenty, by mal odzrkadľovať faktory, ako je stupeň nezávislosti vyhotoviteľa doplňujúcich dokumentov od zdaniteľnej osoby a váha, ktorá sa týmto dokumentom prikladá v účtovnom procese. Dôležitým aspektom tohto druhu kontroly riadenia je, aby bola faktúra skontrolovaná ako dokument v rámci obchodného a účtovného procesu a aby sa s ňou nenakladalo ako s nezávislým a samostatným dokladom.

Je dôležité uvedomiť si, že faktúry, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, sú všeobecne iba jedným z dokladov v súbore dokumentov (napr. objednávka, zmluva, prepravný doklad, platobná poukážka atď.), ktoré súvisia s transakciou a dokladujú ju. Dodávateľ, resp. poskytovateľ by mohol faktúru prepojiť s objednávkou, prepravnými dokladmi a prijatím platby. Odberateľ by mohol faktúru prepojiť so schválenou objednávkou na nákup (potvrdenie o príkaze na nákup), dodacím listom, platbou a avízom o vykonanej platbe. To sú však len príklady typických dokumentov, ktoré môžu byť k dispozícii, a s faktúrou sa môžu prepájať mnohé iné dokumenty.

Osoby povinné vyhotoviť faktúru

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre podniky z dôvodu ich povinnosti fakturácie sa Smernicou jednoznačne určuje členský štát, ktorého pravidlá fakturácie sa uplatnia. Základným pravidlom je, že fakturácia podlieha pravidlám toho členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje dodanie tovaru alebo poskytnutie služby (v ktorom je miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby). Existujú aj dve výnimky z tohto základného pravidla. Ide o dodania tovarov alebo poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom prenesenia daňovej povinnosti a o dodania tovarov alebo poskytnutia služieb zdaniteľných mimo EÚ. V týchto prípadoch sa uplatňujú pravidlá fakturácie členského štátu, v ktorom má sídlo alebo má stálu prevádzkareň dodávateľ, resp. poskytovateľ, z ktorej sa uskutočňuje dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb, alebo v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Znamená to, že ak slovenský podnikateľ vystavuje faktúru, takmer vo všetkých prípadoch postupuje podľa zákona o DPH platného v SR.

Platiteľ DPH je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri:
a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
d) dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
e) dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 (z tuzemska do iného členského štátu),
f) prijatí platby pred dodaním tovaru podľa písmen a) až d),
g) prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c).

Vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona je povinná aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, ale dodáva službu zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EÚ a povinnosť zdanenia má príjemca.

Upozornenie! Pred poskytnutím takejto služby je potrebné sa registrovať pre DPH podľa § 7a. Na základe žiadosti vás daňový úrad do siedmich dní zaregistruje a následne pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH). Takáto osoba sa však nestáva klasickým platiteľom DPH, stáva sa osobou registrovanou pre DPH. Svoje IČ DPH bude používať iba pri transakciách v rámci EÚ, v tuzemsku bude stále vystupovať ako neplatiteľ DPH a na tuzemských faktúrach toto číslo uvádzať nebude.

Taktiež každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, je povinná vyhotoviť o dodaní nového dopravného prostriedku faktúru podľa tohto zákona.

Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby, a to aj, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou.

 

Lehota na vyhotovenie faktúry

Vo faktúrach sa musia uvádzať skutočné dodania tovaru alebo poskytnutia služieb. Faktúra podľa zákona o DPH musí byť vyhotovená do 15 dní:

 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 (z tuzemska do iného členského štátu),
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte.

Poznámka k § 15 ods. 1: Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Od 1. januára 2013 sú tieto lehoty určené v právnych predpisoch upravujúcich DPH vo všetkých členských štátoch.

Obsah faktúry od 1. 1. 2013

Znenie zákona účinné do 31. 12. 2012 upravuje zvlášť náležitosti faktúr pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, pri dodaní tovaru do iného členského štátu, pri dodaní služby do iného členského štátu a pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí služby zo zahraničia. S účinnosťou od 1. 1. 2013 zákon upravuje jednotne, čo má obsahovať faktúra.

Faktúra vyhotovená osobou podľa zákona o DPH musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby  alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky -  cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Novinkou sú teda jednotné slovné formulácie, ktoré je potrebné uvádzať na faktúrach v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Tieto informácie uvádza každý členský štát vo svojom jazyku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zjednodušená faktúra

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 stanovuje možnosť vystavovať tzv. zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako (riadna) faktúra a ktorá je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania DPH. Takouto zjednodušenou faktúrou je:

 • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur;
 • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur;

Tieto dva typy zjednodušených faktúr  nemusia obsahovať identifikačné a kontaktné údaje príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovú cenu. Nesmú sa však vyhotovovať v prípade dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, pri zásielkovom predaji s miestom dodania v tuzemsku a pri dodaní tovaru oslobodeného od dane.

Zjednodušenými faktúrami sú aj:

 • podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,
 • faktúra podľa § 71, ods. 2 (každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, t. j. dobropis alebo ťarchopis); faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.
   

Upozornenie! Do 31. 12. 2012 platilo, že za faktúru sa považuje aj cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane. Uvedené zo znenia zákona od januára 2013 vypadlo.

Súhrnná faktúra

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahuje údaje podľa zákona, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku.

Uchovávanie faktúr

Platiteľ DPH je povinný uchovávať:

 • kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane (20 rokov),
 • dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, je povinná uchovávať:

 • kópie faktúr podľa § 72 ods. 2, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
 • prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je povinná uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, a každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná uchovať faktúru o predaji alebo kúpe nového dopravného prostriedku po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju alebo kúpe.

Faktúry sa musia uchovávať v pôvodnej forme, v akej sa poslali alebo sprístupnili. Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie.

Elektronickým uchovávaním faktúry sa rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, sú platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, povinní na požiadanie daňového úradu na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overovanie slovenských dokumentov na použitie v zahraničí (superlegalizácia a apostille)

Ako sa musia overiť listiny vydané slovenskými orgánmi, aby mohli byť uznané v zahraničí? Čo je apostille a superlegalizácia, aký je medzi nimi rozdiel a kedy nie sú potrebné?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky