Transferové ceny


Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Povinnosťou závislých osôb je aj vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Od roku 2015 sa táto povinnosť vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby.

Korešpondujúca úprava základu dane pri transferovom oceňovaní

Závislé osoby majú možnosť požiadať správcu dane o korešpondujúcu úpravu základu dane. Jej výsledkom môže byť zníženie základu dane jednej z osôb zúčastnených na transakcii.

Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane

Daňovník má možnosť vopred požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania. Ako treba postupovať a aké podmienky pri tom platia?

Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby od roku 2015

Novelou zákona o dani z príjmov sa od roku 2015 rozširuje používanie pravidiel transferového oceňovania aj na všetky tuzemské závislé osoby. Na aké povinnosti by nemali zabúdať?

Transakcie medzi závislými osobami

Transakcie medzi závislými osobami sa nie vždy uskutočňujú za bežných trhových podmienok. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sú centrom pozornosti správcov daní jednotlivých krajín.


Transferové ceny

Transferové ceny sú ceny, za ktoré zahraničné závislé osoby uskutočňujú vzájomné transakcie. Ak nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, musí sa vykonávať úprava základu dane.

Metódy transferového oceňovania

Na vyčíslenie rozdielu, o ktorý sa upravuje základ dane alebo daňová strata zahraničnej závislej osoby sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania, ktorým je venovaný tento článok.

Transferové oceňovanie

Úvod do problematiky transferového oceňovania. Čo je transferové oceňovanie a kedy musí podnikateľ používať na daňové účely transferové ceny?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky