Podnikanie umelcov


Príspevky umelcov a autorov do Hudobného fondu a sankcie za ich neodvedenie

Kedy platí umelec alebo autor hudobného diela príspevok do Hudobného fondu? Aká je jeho výška? Existujú sankcie za jeho nezaplatenie? Odpovede nájdete v tomto článku.

Kedy umelec alebo autor diela platí príspevok do Literárneho fondu a sankcie za nezaplatenie

Kedy vzniká umelcovi alebo autorovi diela povinnosť platiť príspevok do Literárneho fondu, v akej výške, lehote a ďalšie súvisiace povinnosti. Dozviete sa aj to, čo umelcovi alebo autorovi diela hrozí, ak príspevok neodvediete.

Slobodné povolania

Pojem slobodné povolanie je v praxi rozšírené označenie, no napriek tomu nie je v žiadnom právnom predpise SR jednoznačne definované. Slobodné povolanie je špecifickou oblasťou podnikania, pretože na výkon profesijných činností sa vyžaduje splnenie požiadaviek na vzdelanie, potrebnú prax, zloženie odborných skúšok, pri niektorých povolaniach aj členstvo v komore a poistenie zodpovednosti za škodu. Tieto požiadavky sú stanovené osobitnými predpismi pre každé povolanie. V súčasnosti je rozdiel medzi slobodným povolaním a živnosťou z hľadiska daní a odvodov minimálny, niektoré povolania však nie je možné vykonávať na živnosť, iba v slobodnom povolaní.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky