Použitie prostriedkov z Literárneho fondu v roku 2015

Použitie prostriedkov z Literárneho fondu v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Literárny fond podporuje autorov a umelcov, prípadne tiež ich rodinných príslušníkov, aj rôznymi finančnými príspevkami (štipendiami), odmenami, cenami či inými priamymi podporami. Pre tieto slobodné povolania sú prostriedky prijaté od Literárneho fondu jednou z možností financovania svojej tvorby.

Podpornú činnosť zastrešujú jednotlivé sekcie Literárneho fondu. Príspevky nie sú nárokovateľné, o ich poskytnutí rozhoduje výbor príslušnej sekcie. Literárny fond má tieto sekcie:

 • Sekcia pre pôvodnú literatúru,
 • Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy,
 • Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu,
 • Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia,
 • Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby,
 • Sekcia pre umelecký preklad,
 • Sekcia pre vedecký a odborný preklad.

Finančná podpora sa realizuje napríklad formou:

 • tvorivá objednávka,
 • tvorivá súťaž,
 • tvorivé štipendium,
 • dlhodobé tvorivé štipendium,
 • tvorivé študijné štipendium,
 • príspevok na tvorivú cestu (v SR alebo do zahraničia),
 • tvorivý pobyt v domovoch,
 • príspevok za kritické hodnotenie tvorby,
 • príspevok za tvorivé besedy a prednášky,
 • prémie za literárnu tvorbu,
 • odmena pri životnom jubileu tvorcu,
 • cena za tvorivú činnosť,
 • sociálna podpora tvorcom (jednorazová alebo mesačná),
 • príspevok na liečenie tvorcov,
 • príspevok na pobyt v tvorivých zariadeniach Literárneho fondu a na ambulantnú liečbu v kúpeľnom zariadení.

Podmienky poskytnutia konkrétnej podpory a tlačivá žiadostí (resp. prihlášok) sa nachádzajú na internetovej stránke Literárneho fondu www.litfond.sk.

Ako príklad môžeme uviesť tvorivé štipendium na napísanie knihy (rukopisu). V prípade schválenia žiadosti môže jeho výška dosiahnuť 330 eur mesačne a možno ho udeliť najviac na 6 mesiacov. Neposkytuje sa na knižný debut s výnimkou laureátov významných literárnych súťaží. Samotná žiadosť má rozsah jednej strany veľkosti A4. Zásady podpornej činnosti Literárneho fondu definujú aj ďalšie podmienky (postup, ak autor nemôže na diele pracovať pre chorobu, postup, ak na diele svojvoľne nepracuje a pod.)

Žiadosť obsahuje aj zoznam ďalších požiadaviek, resp. dokumentov, ktoré je k nej potrebné pripojiť, a to:

 • údaje o autorovi (dokresľujúce jeho odborný profil, dosiahnuté vzdelanie, pracovisko),
 • doplňujúce informácie o pripravovanom diele,
 • tézy, koncepciu a časť práce, ktorou sa uchádzate o štipendium (aspoň 1/3 z predpokladaného rozsahu hotového diela),
 • čestné vyhlásenie, že nejde o dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku, ani o prácu kvalifikačného charakteru (dizertácia, habilitačná práca a pod.),
 • potvrdenie o zaplatení 2 % príspevku do Literárneho fondu (formulár je súčasťou žiadosti),
 • zmluvu o vytvorení diela a udelení licencie.
Článok pokračuje pod reklamou

Súčasťou žiadosti je aj dotazník, v ktorom žiadateľ uvedie:

 • doterajšiu literárnu tvorbu a kde dielo vyšlo,
 • pomoc Literárneho fondu v minulosti.

Podpora umelcov a autorov Literárnym fondom v roku 2015

Literárny fond vo výročnej správe za rok 2015 podrobne informuje o podpornej činnosti. V roku 2015 bolo jednotlivými sekciamiprerokovaných 2 815 žiadostí a návrhov na ocenenie (ďalej len “žiadosti”). V 2 041 prípadoch výbor príslušnej sekcie žiadosti vyhovel, resp. dielo ocenil. Najviac žiadostiam vyhovela sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu. V roku 2015 bolo kladne rozhodnuté v prípade 485 žiadostí z celkovo 527 prijatých žiadostí. Naopak, viac ako polovici žiadostí nevyhovel výbor sekcie pre pôvodnú literatúru. Prehľad za jednotlivé sekcie sa nachádza v nasledujúcom grafe.

Na priamu podporu sa vynaložilo 598 200,54 eur. Najvyššiu sumu prerozdelila Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia (159 518,60 eura). Literárny fond vynaložil na sociálnu podporu (napr. príspevok na doplnenie dôchodku, príspevok na liečenie, odmeny pri jubileách) autorom a umelcom viac ako 103-tisíc eur za rok 2015.

Najviac finančných prostriedkov v úhrne za všetky sekcie bolo vynaložených na rôzne prémie a ceny (napr. prémie za výnimočný vedecký ohlas, prémie a ceny za umelecký výkon, výročné ceny). Prémie a ceny vo výške 181 160 eur získalo 351 autorov a umelcov. O niečo nižšia čiastka sa vynaložila na prémie a ceny do tvorivých súťaží. Suma 178 150 eur bola prerozdelená medzi 307 súťažiacich. Nasledujú príspevky na kritické hodnotenie tvorby vo výške 69 766,20 eur, príspevky na tvorivé cesty v SR alebo do zahraničia vo výške 27 268 eur, príspevky na tvorivé štipendiá vo výške 24 920 eur a ďalšie príspevky a finančná pomoc vo výške 13 208,20 eura. Prehľad podpornej činnosti za jednotlivé sekcie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Sekcia Výška podpory v €
Sekcie pre pôvodnú literatúru 71 619,36
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 82 389,20
Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu 99 701,87
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia 159 518,60
Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby 120 843,45
Sekcia pre umelecký preklad 42 561,76
Sekcia pre vedecký a odborný preklad 21 566,30
Spolu 598 200,34

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky