Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2012

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu. Rozdiely oproti roku 2011 budú spôsobené zmenou nezdaniteľnej časti na daňovníka, ako aj zmenou maximálnych vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie.

V súvislosti s uplatňovaním nezdaniteľnej časti na daňovníka v roku 2012 vydalo Ministerstvo financií Oznámenie č. MF/28672/2011-72 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza nasledovné:

  1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2012 (zaokrúhlená na eurocenty nahor) je 3 644,74 eura.
  2. Jedna dvanástina (1/12) nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto: 3 644,736 : 12 = 303,728 = 303,72 eura.
    Poznámka: Suma 303,72 eura predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.
  3. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 predstavuje sumu 3 644,64 eura (303,72 x 12 = 3 644,64), na konci roka 2012 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1 tohto oznámenia, t. j. vo výške 3 644,74 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,10 eura za zdaňovacie obdobie).

Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň je potrebné pripomenúť, že ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období (za celý rok 2012) dosiahne základ dane, ktorý:
  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (100 x 189,83 eura = 18 983 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (t. j. plná suma vo výške 3 644,74 eura);
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima (18 983 eur), nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane, t. j. 8 390,48 eura – (1/4 základu dane za rok 2012); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Výška percent, ktoré je zamestnanec povinný odviesť na poistné do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, sa v roku 2012 nemení. Zamestnanec odvádza zo svojej hrubej mzdy 13,4 % (9,4 % do Sociálnej poisťovne a 4 % do zdravotnej poisťovne). Menia sa však vymeriavacie základy. Pre zamestnanca nie je stanovený minimálny vymeriavací základ (je stanovená iba minimálna mzda). Maximálne vymeriavacie základy stanovené sú a aj v roku 2012 sa zvyšujú.

 


 

 

Sumy ovplyvňujúce čistú mzdu v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011

Položka 2012 2011
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 644,74 € 3 559,30 €
Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka 303,72 € 296,60 €
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie 2 307,00 € 2 233,50 €
Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie: - Nemocenské a garančné poistenie - Starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond 1 153,50 € 3 076,00 € 1 116,75 € 2 978,00 €
Minimálna mzda 327,20 € 317,00 €

 

Príklad: Zamestnanec má priznanú mesačnú hrubú mzdu vo výške 800 eur. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka (má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov). Ako sa zmení jeho čistá mzda v roku 2012 oproti roku 2011?

  2012 2011
Hrubá mzda Odvody zamestnanca Daň Čistá mzda Odvody zamestnanca Daň Čistá mzda
327,20 € 43,82 € 0,00 € 283,38 € 43,82 € 0,00 € 283,38 €
500,00 € 67,00 € 24,56 € 408,44 € 67,00 € 25,91 € 407,09 €
1000,00 € 134,00 € 106,83 € 759,17 € 134,00 € 108,18 € 757,82 €
2 000,00 € 256,00 € 273,62 € 1470,24 € 255,63 € 275,07 € 1 469,30 €
5 000,00 € 354,50 € 824,93 € 3 820,57 € 343,21 € 828,43 € 3 828,36 €

 

 

Vplyvom zmeny nezdaniteľnej časti bude čistá mzda zamestnanca v roku 2012 vyššia o 1,35 eura v porovnaní s rokom 2011.

Na záver uvádzame porovnávaciu tabuľku pre zamestnancov s rôznou výškou príjmov v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011.

  Položka ROK 2012 ROK 2011
A Hrubá mzda zamestnanca 800 € 800 €
B Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 % x A) 107,20 € 107,20 €
C Zdaniteľná mzda (A – B) 692,80 € 692,80 €
D Nezdaniteľná časť na daňovníka (1/12) 303,72 € 296,60 €
E Základ dane (C – D) 398,08 € 396,20 €
F Daň (19 % x E) 73,92 € 75,27 €
G Čistá mzda (A – B – F) 618,88 € 617,53 €

 

Ak by mal zamestnanec nárok na daňový bonus, daň by sa mu znížila o sumu mesačného daňového bonusu, ktorý je od 1.7.2011 vo výške 20,51 eura.

Zaujímajú Vás aj informácie o odvodoch SZČO, prečítajte si článok "Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní od 1. 1. 2012"

Zmeny v odvodoch v roku 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


GDPR a mzda zamestnanca

Aké osobné údaje spracúva zamestnávateľ v súvislosti so mzdou zamestnanca? Je na takéto spracúvanie potrebný súhlas? Môže zamestnávateľ mzdu zamestnanca zverejniť?

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019? Aké veličiny ju ovplyvňujú a ako sa zmenili oproti predchádzajúcemu roku?

Minimálna mzda od 1.1.2019

Vláda SR ustanovila sumu minimálnej mzdy pre rok 2019, ktorá vzrastie o 40 eur, na sumu 520 eur pre najmenej náročnú prácu. Zamestnávatelia tak od nového roka musia rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 8,33 %.