VšZP donúti firmy použiť elektronickú schránku. Ročné zúčtovania posiela on-line

VšZP donúti firmy použiť elektronickú schránku. Ročné zúčtovania posiela on-line

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Firmy, prípadne fyzické osoby, ktoré majú aktivovanú e-schránku na slovensko.sk, dostanú ročné zúčtovanie od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) elektronicky. Mnohí podnikatelia použijú svoje e-schránky po prvýkrát. Prinášame návod, ako si poštu z VšZP prevziať.

Ak podnikateľský subjekt (napr. s.r.o.) nemá aktivované emailové alebo SMS notifikácie, nemusí ani postrehnúť, že mu bolo doručené ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016. Niektoré podnikateľské subjekty možno doručenie elektronického dokumentu prekvapilo, avšak toto je príkladom, ako by mala forma komunikácie so štátom prebiehať.

Podnikateľom, ktorí majú aktivované emailové notifikácie, bol doručený takýto email.

Dobrý deň,

do Vašej elektronickej schránky „Názov podnikateľa (označenie elektronickej schránky)“, do priečinka „Názov priečinka – štandardne Prijaté správy“, bola uložená nová správa od odosielateľa „Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM)“. Úložná lehota uplynie dňa: 20.9.2017.

S pozdravom,

prevádzka portálu www.slovensko.sk

Problém môže nastať v prípade, ak sa podnikateľský subjekt o doručení ročného zúčtovania nedozvie včas. Ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, je potrebné zaplatiť v zákonnej lehote. Rovnako márne uplynie aj lehota na podanie prípadných námietok k výsledku, ktorý vypočítala zdravotná poisťovňa.

Viac k ročnému zúčtovaniu v roku 2017, t. j. ako pracovať s doručeným elektronickým dokumentom, nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (poistného) v roku 2017 .

Ako prevziať elektronické ročné zúčtovanie v roku 2017

Zákon o zdravotnom poistení vyžaduje, aby bolo ročné zúčtovanie doručené poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Čo znamená, že túto poštovú zásielku môže prevziať len adresát, prípadne splnomocnená osoba. K samotnému ročnému zúčtovaniu, ktoré je fyzicky uložené v obálke, má firma (napr. s.r.o.) prístup až vtedy, keď napríklad konateľ potvrdí svojím podpisom dátum prijatia písomnosti. Rovnaký postup kopíruje aj doručenie do elektronickej schránky.

Konateľ s.r.o. prevezme elektronické ročné zúčtovanie v nasledujúcich krokoch:

  1. Prihlásenie na portál slovensko.sk;
  2. Potvrdenie prevzatia ročného zúčtovania;
  3. Prevzatie ročného zúčtovania.

Po prihlásení na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) je potrebné kliknúť na „Schránka“.

Otvorí sa elektronická schránka (nasledujúci obrázok). V zozname prijatých správ sú tučným písmom vyznačené neprečítané správy. Správa od Všeobecnej zdravotnej poisťovne má predmet „Notifikácia o doručení k „Všeobecné rozhodnutie VšZP – rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia“. Zjednodušene ide o situáciu pri listinnom doručení, keď Vám poštový doručovateľ/ka oznámi, že máte zásielku od Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Prijatú správu prevezmete kliknutím na tlačidlo „Prevziať“. Následne bude do elektronickej schránky doručená ďalšia správa, ktorá už obsahuje v prílohe aj ročné zúčtovanie.

Ústredný portál verejnej správy vyzve na zadanie BOK kódu.

Následne sa zobrazí informácia o úspešnom odoslaní doručenky. Túto informáciu môžete zatvoriť.

Po odoslaní doručenky, bude do elektronickej schránky na slovensko.sk doručená ďalšia správa s prílohou. V časti elektronické dokumenty si môžete stiahnuť ročné zúčtovanie v PDF formáte.

Čo je elektronická schránka

Elektronickou schránkou je fakticky štátom zriadená a zabezpečená emailová schránka. Aj vizuálne sa podobá emailovej schránke, obsahuje priečinky pre prijaté správy a odoslané správy. Je možné vytvárať rôzne priečinky a do nich správy presúvať, prípadne ich mazať.

Elektronická schránka slúži na komunikáciu jej používateľa, napríklad firmy (s.r.o.), s orgánmi verejnej moci (všetky úrady, ministerstvá, mestá, obce, súdy a im podobné inštitúcie). Dokumenty doručované do elektronickej schránky sú právne rovnocenné s tými, ktoré sú doručované v listinnej podobe poštou. Firmy (napr. s.r.o.) musia povinne používať elektronickú schránku od 1. júla 2017.

Zhrnutie fungovania elektronickej schránky nájdete v článku 12 najčastejších otázok a odpovedí o elektronických úradných schránkach (tzv. e-schránkach) .

Nastavenie SMS alebo emailových notifikácií nie je náročné. Podrobný návod (s obrázkami) nájdete v článku Ako nastaviť SMS a e-mailové notifikácie v elektronickej schránke.

Neskoré prečítanie správy v elektronickej schránke

V zásade by sa nemalo dôjsť k situácii, že si podnikateľ nestihne včas prečítať správu doručenú do elektronickej schránky. Ide o rovnakú situáciu, ako keby si neprečítal doručenú poštu, resp. by ju nepreberal.

Môžu však nastať objektívne dôvody, ktoré by podnikateľovi bránili tomu, aby si správu prečítal, napríklad technické problémy na strane prevádzkovateľa ústredného portálu verejnej správy alebo vážny zdravotný stav podnikateľa, resp. konateľa. Objektívnym dôvodom nie je napr. dovolenka, výpadok internetového pripojenia na strane podnikateľa či opomenutie.

Aby sa správa oficiálne považovala za nedoručenú, je potrebné podať návrh na neúčinnosť doručenia. Tento sa podáva cez elektronický formulár, v ktorom musí podnikateľ zdôvodniť, prečo neúčinnosť doručenia navrhuje, prípadne v prílohe uvedie aj dôkazy (napr. zdravotnú dokumentáciu).

Podrobnejšie informácie nájdete v článku Čo robiť, ak si nestihnete prečítať správu v elektronickej úradnej schránke (tzv. eschránke).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


TAXANA – chatbot, ktorý bude radiť daňovníkom

Finančná správa spustila najväčšiu novinku tohto roka v oblasti proklientských opatrení – chatbot TAXANA.

Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou

Od 1.7.2018 sú fyzické osoby registrované pre daň z príjmov a ich zástupcovia povinní komunikovať s finančnou správou výlučne elektronicky. Z uvedeného dôvodu finančná správa začiatkom júla 2018 zjednodušila registráciu a výrazne skrátila čas autorizácie na portáli finančnej správy.

Autorizácia už za pár minút

Finančná správa výrazne skrátila čas autorizácie na portáli finančnej správy. Daňové subjekty registrujúce sa pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho preukazu s čipom (eID), získajú potvrdenie o autorizácii okamžite.

Elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická pečať a časová elektronická pečiatka

Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom a kvalifikovaným elektronickým podpisom, elektronickou pečaťou a časovou pečiatkou a na čo tieto prostriedky slúžia.