Ako ovplyvní priemerná mesačná mzda za rok 2015 živnostníkov, zamestnancov a zamestnávateľov?

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2015 je 883 eur. Ako ovplyvní poistné SZČO (živnostníkov), čisté mzdy zamestnancov a náklady zamestnávateľov?

Všeobecný vymeriavací základ a minimálny vymeriavací základ sú veličiny, ktoré sa odvíjajú od výšky priemernej mesačnej mzdy. Tieto veličiny majú ďalej vplyv na vznik či zánik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a zároveň výšku minimálnych odvodov SZČO (živnostníkov) a výšku maximálnych odvodov zamestnancov a zamestnávateľov.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2015

Vypočíta sa ako 12 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Štatistický úrad SR zverejnil výškupriemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015 vo výške 883 eur. Všeobecný vymeriavací základ za rok 2015 je tak vo výške 10 596 eur.

Vznik a zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne pre SZČO (živnostníkov) v roku 2017

Živnostníkom a iným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2017 alebo od 1. októbra 2017, ak požiadajú o odklad daňového priznania za rok 2016, ak za rok 2016 dosiahnu príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako 5 298 eur, t. j. polovicu všeobecného vymeriavacieho základu. Upozorňujeme na to, že je rozhodujúca výška príjmov, nie zisku či základu dane. Ešte stále si veľa živnostníkov či iných SZČO vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne nesprávne interpretuje, tak uvedieme jednoduchý príklad.

Príklad: Pán Ondrej je živnostník a v roku 2016 mal v súvislosti so živnosťou príjmy 26 000 eur a výdavky 21 000 eur. Jeho základ dane, resp. zisk za rok 2016 je 5 000 eur. Vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, pretože so sumou 5 298 eur porovnáva sumu 26 000 eur (príjmy zo živnosti), nie sumu 5 000 eur (zisk zo živnosti).

Zároveň, ak im vznikne povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla 2016 alebo od 1. októbra 2016, a v roku 2016 ich príjmy neprevýšia sumu 5 298 eur, povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne im zanikne, a to buď k 30. júnu 2017 alebo k 30. septembru 2017, ak požiadajú o odklad daňového priznania za rok 2016.

Minimálny vymeriavací základ a odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2017

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne (mesačné poistné) sa počítajú zo sumy, ktorá tvorí 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Pre platenie minimálnych odvodov od 1.1.2017 je rozhodujúci vymeriavací základ za rok 2015. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne sa budú počítať zo sumy 441,50 eura (minimálny vymeriavací základ) a od 1.1.2017 budú vo výške 146,35 eura.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (mesačné preddavky na poistné) sa počítajú z polovice priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platí poistné. V konečnom dôsledku ide o tú istú sumu, 441,50 eura, z akej sa platia minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sa budú od 1.1.2017 platiť z minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eura a budú vo výške 61,81 eura.

Maximálny vymeriavací základ a odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2017

Priemerná mesačná mzda má dopad tak na minimálny vymeriavací základ a minimálnu výšku odvodov, ako aj na maximálny vymeriavací základ, ktorý ohraničuje výšku odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zhora.

Odvody do Sociálnej poisťovne budú v roku 2017 živnostníci a iné SZČO platiť najviac zo sumy, ktorá predstavuje 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2015, teda zo sumy 4 415 eur. Inými slovami, ide o päťnásobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2015. Maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne budú od 1. januára 2017 vo výške 1 463,57 eura.

Maximálny vymeriavací základ pre platenie mesačných preddavkov do zdravotnej poisťovne bude od 1.1.2017 vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2015, čo predstavuje sumu 4 415 eur. Maximálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne tak budú v roku 2017 vo výške 618,10 eura.

Maximálny vymeriavací základ zamestnancov a zamestnávateľov v roku 2017

Aj sumy odvodov zamestnancov a zamestnávateľov sú limitované priemernou mesačnou mzdou, resp. od nej závislého všeobecného vymeriavacieho základu (platí pre sociálne poistenie). Do Sociálnej poisťovne sa platí poistné, ktoré je zaplatením vysporiadané. Do zdravotnej poisťovne sa platia počas kalendárneho roka preddavky (mesačne) a poistné sa vysporiada v ročnom zúčtovaní po skončení kalendárneho roka.

Zamestnanec a zamestnávateľ platia poistné do Sociálnej poisťovne z hrubej mzdy zamestnanca. Táto je na účely sociálneho poistenia vymeriavacím základom, pričom je ustanovená maximálna suma, z ktorej zamestnávateľ a zamestnanec platí poistné do Sociálnej poisťovne. Výnimkou je len úrazové poistenie, pre ktoré nie je maximálny vymeriavací základ určený. V roku 2017 bude tento limit 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu pre rok 2015 (10 596 eur). Znamená to, že ak hrubá mzda zamestnanca v roku 2017 prekročí sumu 4 415 eur (5 x 883 eur) poistné do Sociálnej poisťovne sa bude platiť len zo sumy 4 415 eur. Úrazové poistenie bude zamestnávateľ platiť z celkovej výšky hrubej mzdy.

V prípade zdravotného poistenia je prostredníctvom maximálneho vymeriavacieho základu limitovaná suma mesačných preddavkov a zároveň aj výška poistného v ročnom zúčtovaní. Maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca aj zamestnávateľa pre platenie preddavkov do zdravotnej poisťovne je v roku 2017 vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015, čo predstavuje sumu 4 415 eur. V ročnom zúčtovaní za rok 2017 sa použije maximálny ročný vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015, čo predstavuje sumu 52 980 eur.

Upozornenie: Článok bol spracovaný na základe právneho stavu známeho a účinného k 31.3.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky