Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 7. 2011

Od 1.7.2011 vzniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie tým SZČO (živnostníkom), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2010 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, teda vyšší ako 3 948,72 €. SZČO je povinná v takomto prípade prihlásiť sa na povinné poistenie do 11. 07. 2011 v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak SZČO nedosiahla za rok 2010 príjem vo výške 3948,72 € (12 x 329,06 EUR), nemá povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistné, táto osoba sa však môže poistiť dobrovoľne. Informáciu o výške vášho príjmu nájdete v daňovom priznaní, ktoré ste podávali do marca tohto roka.

Postup výpočtu vymeriavacieho základu a odvodov do Sociálnej poisťovne

Na správne vyčíslenie novej výšky odvodov potrebujete vedieť vymeriavací základ dane z podnikania z roku 2010. Ide o rozdiel medzi príjmami z podnikania a výdavkami, ktoré dosiahla SZČO (živnostník) z podnikania. Vzorec pre výpočet vymeriavacieho základu pre poistné je nasledovný:

Článok pokračuje pod reklamou
Vymeriavací základ pre poistné = čiastkový základe dane z podnikania / počet mesiacov podnikania / 2.
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Takto určený vymeriavací základ sa použije od 01. 07. 2011 do 30. 06. 2012.

Ak SZČO (živnostník) mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania , jej vymeriavací základ pre sociálne poistenie je od 1. júla 2011 do 30. septembra 2011 je vymeriavací základ, z ktorého platila poistné do 30. 06. 2011.

Výška odvodov SZČO (živnostníkov) v EUR od 01.07.2011 pre povinne poistenú SZČO

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody
Starobné 18,00% 329,06 2 978,00 59,23 536,04
Invalidné 6,00% 329,06 2 978,00 19,74 178,68
Rezervný fond solidarity(súčasť dôch. poistenia) 4,75% 329,06 2 978,00 15,63 141,45
Nemocenské 4,40% 329,06 1 116,75 14,47 49,13
V nezamestnanosti (je dobrovoľné) 2,00% 329,06 2 978,00 6,58 59,56
Odvody do sociálnej poisťovne 33,15% -   -   109,07*   905,30*
Odvody do zdravotnej poisťovne (platné od 1.1.2011 do 31.12.2011) 14,00% 329,06 2 233,50 46,06 312,69
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU 47,15% - - 155,13* 1 217,99*

 

 

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Jednotlivé sumy poistného sa (za obdobie od 1. januára 2011) zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Odvody do Sociálnej poisťovne je potrebné zaplatiť do 8. augusta

V roku 2011 sa odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7. nemenili. Uvedené sumy platia pre celý rok 2011. Tie SZČO (živnostníci), ktoré odvody do Sociálnej poisťovne neplatili a od 1.7.2011 im vznikla táto povinnosť, ich zaplatia prvý krát až v auguste (do 8.8.2011) za mesiac júl. Tí, ktorí mali odklad na podanie daňového priznania, pre tých platí termín do 8. novembra za októbrové poistné. Sociálna poisťovňa neinformuje poistené osoby o zmenách v platení poistného osobitne, preto sa nespoliehajte, že vás na zmenu upozorní.

Kedy SZČO neplatí odvody do Sociálnej poisťovne:

Od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne sazmostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci), ktoré:

  • nedosiahli za rok 2010 príjem aspoň 3 948,72 €,
  • ktoré začali podnikať v roku 2011.
    Až na základe daňového priznania za rok 2011 bude možné zistiť, či dosiahli v roku 2011 príjem (hrubý príjem bez odpočítania výdavkov) pre platenie odvodov, ktoré začnú platiť od 1.7.2012. (V prípade, že bude platiť súčasná právna úprava.)

 

POVINNOSŤ PLATIŤ ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE MÁTE OD ZAČIATKU PODNIKANIA.


Príklady:
1. Ak živnostník začne podnikať 20. januára 2011, povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne má až od prvého júla 2012, v prípade, že jeho obrat prekročil stanovenú hranicu príjmu - obratu (12 - násobok vymeriavacieho základu).

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne má od začiatku podnikania, čiže musí zaplatiť odvody za január najneskôr do 8. februára 2011.

2. Ak ste začali podnikať v roku 2010, povinnosť platiť odvody máte od prvého júla 2011, v prípade že ste prekročili stanovenú hranicu príjmu - obratu 3 948,72 € (12 - násobok vymeriavacieho základu).

Túto povinnosť máte do 30.06.2012. V tomto dátume môžu nastať 2 prípady: buď odvody platiť budete naďalej alebo ich platiť prestanete. Prestať platiť môžte len vtedy, ak Váš obrat dosiahnutý v roku 2011 neprekročil stanovenú hranicu obratu (12 - násobok vymeriavacieho základu).

Dobrá rada: Doba, počas ktorej neplatíte odvody sa Vám nezarátava do dôchodku, pretože za Vás odvody neplatí nikto.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky