Minimálna mzda rastie, odpočítateľná položka nie

Vláda nariaďuje podnikateľom zvyšovať mzdové náklady, odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie však nezvyšuje vôbec a nezdaniteľnú časť základu dane zvýšila po štyroch rokoch len nepatrne.

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2018 o 45 eur

Od roku 2018 bude výška minimálnej mzdy 480 € mesačne pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce. Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje oproti minimálnej mzde v roku 2017 zvýšenie o 45 €, teda nárast o 10,34 %. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy od vzniku Slovenskej republiky. O vývoji výšky minimálnej mzdy od roku 2009 po rok 2018 sa viac dozviete v tomto článku.

Minimálna mzda vo výške 480 € sa týka 1. stupňa náročnosti práce (ide o výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov) a odvíjajú sa od nej minimálne mzdové nároky pre ďalšie stupne náročnosti práce. V najvyššom, teda 6. stupni, bude v roku 2018 minimálna mzda vo výške 960 €. Viac sa dozviete v článku Minimálna mzda od 1.1.2018.

Zamerajme sa ale na tých, ktorí sú odmeňovaní minimálnou mzdou v 1. stupni náročnosti práce, teda aktuálne zarábajúcich 435 € v hrubom, od nového roka 480 € (ktorí nemajú iný príjem, a teda si mesačne uplatňujú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie aj nezdaniteľnú časť základu dane). Ako zvýšenie pocítia oni, ako ich zamestnávatelia a ako štát?

Aká je výška akutálnej minimálnej mzdy na Slovensku pre rok 2020 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2020

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa nezvyšuje

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie bola zavedená od 1. januára 2015 ako úľava pre nízkopríjmových zamestnancov. O túto položku sa znižuje vymeriavací základ zamestnanca, čo má za následok zníženie odvodovej povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa. Týka sa zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe, pričom nie je rozhodujúca výška pracovného úväzku. Ak ide napríklad o konateľa, ktorému je za výkon funkcie vyplácaná odmena, odvodovú výnimku si uplatniť nemôže.

Prečítajte si tiež

Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení funguje podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, avšak s viacerými rozdielmi. Ako pri platení preddavkov na daň, ide o istú sumu, do ktorej nie je potrebné platiť preddavok. Rozdielom je, že v prípade zdravotných odvodov nejde o pevnú sumu, ale o sumu pohyblivú v závislosti od vymeriavacieho základu zamestnanca. Výška odpočítateľnej položky je najviac 380 € mesačne. Pri raste hrubej mzdy (vymeriavacieho základu) sa odpočítateľná položka postupne znižuje. Keď vymeriavací základ dosiahne 570 €, výška odpočítateľnej položky je nulová.

V roku 2015, keď sa zavádzala odpočítateľná položka na zdravotné poistenie, sa minimálna mzda zvýšila z 352 € na 380 €. Keďže odpočítateľná položka je najviac 380 €, v roku 2015 platilo, že ak mal zamestnanec minimálnu mzdu, zdravotné odvody on, ani jeho zamestnávateľ, neplatili.

V roku 2018 tu máme minimálnu mzdu vo výške 480 €, ale odpočítateľná položka na zdravotné poistenie je stále najviac 380 €. S rastom hrubej mzdy sa však znižuje podľa nasledovného vzorca: 380 € – 2 x (hrubá mzda zamestnanca – 380 €).

Pre minimálnu mzdu v roku 2018 to znamená, že výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je už len 180 €. Tu je výpočet: 380 € – 2 x (480 € – 380 €) = 180 €

Čo to teda pre zamestnanca, zamestnávateľa a štát znamená? Zosumarizujme si to v tabuľke, v porovnaní s rokom 2017. Uvažujeme aj s uplatnením nezdaniteľnej časti na daňovníka, ku ktorej sa ešte dostaneme.

  2017 (v €) 2018 (v €) Zmena (v €)
Minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce 435,00 480,00 +45,00
Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie 270,00 180,00 -90,00
Odvody platené zamestnávateľom 126,11 150,96 +24,85
Čistý príjem zamestnanca 374,11 403,18 +29,07
Cena práce (hrubá mzda + odvody) 561,11 630,96 +69,85
Celkové platby štátu (odvody do SP, ZP a daňovému úradu) 187,00 227,78 +40,78

Zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou získa na jej zvýšení 29,07 €. Platby štátu, t. j. platba poistného do Sociálnej poisťovne, platba preddavku do zdravotnej poisťovne a preddavku na daň, mesačne vzrastú o 40,78 €. Zamestnávateľ pocíti nárast ceny práce o takmer 70 €.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2020 a či má pri minimálnej mzde 580 € zmysel nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Nezdaniteľná časť sa štyri roky nemenila, teraz sa nepatrne zvyšuje

Čistý príjem zamestnanca rastie aj vďaka nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorú je možné si taktiež uplatňovať mesačne (u jedného zamestnávateľa). Nezdaniteľná časť bola od roku 2014 do roku 2017 v rovnakej výške. V roku 2018 dôjde k jej zvýšeniu – v ročnom vyjadrení o 26,69 € (z 3 803,33 € na 3 830,02 €). Mesačne si môže zamestnanec uplatniť v roku 2018 nezdaniteľnú časť vo výške 319,17 € (oproti minuloročnej sume 316,94 €). Na ročnej báze to znamená vyšší príjem o 5,07 €, mesačne si zamestnanec prilepší o cca 42 centov.

Ako je vidieť, štát si svoje príjmy chráni. Minimálnu mzdu síce politici zvýšili o rekordných 45 €, no prilepší si najmä štátna kasa. V percentuálnom vyjadrení vyhráva štát nad zamestnancami 58 ku 42.

DOPLNENÉ 22.12.2017: Parlament napriek vetu prezidenta SR schválil zmenu zákona o zdravotnom poistení tak, že od roku 2018 si odvody na zdravotné poistenie pomocou odpočítateľnej položky nemôže znížiť zamestnávateľ, ale iba zamestnanec. Zamestnávateľovi sa tak zvýšia jeho odvody ešte viac.

Ak si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, bude výška odvodov, čistý príjem a cena práce v roku 2018 pri minimálnej mzde prislúchajúcej k 1. stupňu náročnosti práce nasledujúca:

  2017 (v €) 2018 (v €) Zmena (v €)
Minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce 435,00 480,00 +45,00
Výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (uplatní iba zamestnanec) 270,00 180,00 -90,00
Odvody platené zamestnávateľom 126,11 168,96 +42,85
Čistý príjem zamestnanca 374,11 403,18 +29,07
Cena práce (hrubá mzda + odvody) 561,11 648,96 +87,85
Celkové platby štátu (odvody do SP, ZP a daňovému úradu) 187,00 245,78 +58,78

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky