Zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečovania bezpečnostnotechnickej služby na výber z dvoch možností. Môže si ju zabezpečovať:

 • sám prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo
 • dodávateľským spôsobom, keď si túto službu objedná.

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci vykonávajúci bezpečnostnotechnickú službu musia byť vo vzťahu k zamestnávateľovi v trvalom pracovnom pomere a musia byť odborne spôsobilí. Odborná spôsobilosť člena bezpečnostnotechnickej služby sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu môže zamestnanec vykonávať úlohy bezpečnostnotechnickej služby buď ako bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie bezpečnostného technika) alebo autorizovaný bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika).

Ak ale zamestnávateľ s ohľadom na veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom.

Ponúkame vám široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Zabezpečujeme nielen činnosť bezpečnostno-technickej služby (BOZP), činnosť protipožiarnej ochrany (PO), ale aj ďalšie špecifické požiadavky ako sú školenia a podobne.

Čo obsahujú naše služby BOZP?

 • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na odstránenie, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZPv zmysle príslušných právnych predpisov,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 22 a § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení,
 • vykonávanie školení novoprijatých zamestnancov, resp. predpísaných opakovaných školení zamestnancov najmenej 1 x za 24 mesiacov, zabezpečovanie predpísaných školení inými oprávnenými organizáciami (napr. vodiči – referenti, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení, práca s VZV ap.),
 • zabezpečovanie predpísaných skúšok a kontrol (revízií) vyhradených technických zariadení (elektrických, plynových tlakových a zdvíhacích),
 • zúčastňovanie sa kontrol vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce),
 • ohlasovanie vzniknutých pracovných úrazov, vedenie ich evidencie a registrovanie v zmysle príslušných právnych predpisov,
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti BOZP.

Čo obsahujú služby požiarnej ochrany?

 • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na odstránenie,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok,
 • zastupovanie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru,
 • riadenie činnosti protipožiarnych hliadok a iných zamestnancov poverených plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vykonávanie školení a odbornej prípravy zamestnancov o ochrane pred požiarmi v predpísaných termínoch, resp. priebežne pri nástupe nových zamestnancov,
 • posudzovanie požiarnych nebezpečenstiev v objektoch a návrh príslušných opatrení,
 • zabezpečovanie vykonávania kontrol (revízií) požiarnotechnických zariadení,
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti PO.

Výhody zabezpečenia BOZP a PO prostredníctvom podnikajte.sk

 1. Overený poskytovateľ - naše služby zabezpečuje popredný poskytovateľ BOZP a PO spoločnosť ENDORF, s.r.o.
 2. Služby sú poskytované v rámci celého územia SR.
 3. Transparentne dohodnutá cena bez skrytých poplatkov - presvedčte sa sami. Nezáväznú cenovú ponuku vám radi pripravíme na základe vyplneného kontaktného formulára.
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - časté otázky

1. Koho sa týkajú povinnosti BOZP?

Povinnosť podnikateľa sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je zakotvená v základnom predpise upravujúcom pracovnoprávne vzťahy – v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ďalšiu legislatívnu úpravu predstavuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zákon o BOZP a Zákonník práce sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov a všetkých zamestnancov bez ohľadu na predmet práce, ktorú vykonávajú (úplne všetky odvetvia výrobnej sféry a nevýrobnej sféry). Znamená to, že od momentu, kedy sa podnikateľ stane zamestnávateľom, sa na neho začínajú vzťahovať povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP.

2. Aké sú základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP?

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tkvie v množstve povinností, na ktoré by zamestnávateľ nemal zabúdať. Prehľad povinností sme spracovali v článku Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP.

3. V akých prípadoch môže zamestnávateľ sám vykonávať úlohy bezpečnostného technika?

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba (napríklad živnostník), alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou (napríklad konateľ s. r. o.), môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý a

 • zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP,
 • zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.

Odborná spôsobilosť vyššie uvedených osôb je splnená vtedy, ak táto osoba získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským/vysokoškolským štúdiom alebo absolvovala špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Viac sa dočítate v článku Povinná bezpečnostno-technická služba v rámci BOZP

4. Kto môže byť bezpečnostným technikom?

Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie (bližšie v poznámke) alebo
 • získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ktorá má na to oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

Viac sa dočítate v článku Povinná bezpečnostno-technická služba v rámci BOZP.

5. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze?

Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, zamestnávateľovi v oblasti BOZP vyplývajú viaceré povinnosti. Ktoré to sú, sa dočítate v článku Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze.

BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky