Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok je dokument obsahujúci detailný opis pracoviska z hľadiska nielen dispozičného riešenia prevádzky a jeho materiálno technického vybavenia, ale aj z hľadiska pracovnej činnosti resp. poskytovaných služieb. Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon túto povinnosť prikazuje podnikateľom vo vybraných odvetviach.

Kto musí mať prevádzkový poriadok

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci,
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk,
 • ubytovacie zariadenia,
 • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry),
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra...),
 • zariadenia pre deti a mládež,
 • zariadenia spoločného stravovania,
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok majú v istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí, najmä v prípade ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu:

 • záťaž zamestnancov teplom alebo chladom,
 • zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
 • zvýšenú expozíciu hluku,
 • zvýšenú expozíciu chemickým faktorom a ďalšie.
 • iné

Čo obsahuje prevádzkový poriadok

Pre každú oblasť sú náležitosti prevádzkového poriadku trochu odlišné. Vo všeobecnosti prevádzkový poriadok obsahuje:

 • identifikačné údaje daného zariadenia,
 • charakteristiku činnosti danej prevádzky,
 • rozsah činnosti, stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • dispozičné riešenie prevádzky,
 • v niektorých prípadoch sa uvádza tiež nákres v grafickej forme.

Medzi ďalšie náležitosti prevádzkového poriadku patrí:

 • opis vybavenia technologickými zariadeniami,
 • napojenie na inžinierske siete a odpady,
 • napojenie na kanalizáciu,
 • nakladanie s odpadmi,
 • personálne zdroje a
 • popis pracovnej činnosti zamestnancov.

U zariadení spoločného stravovania a zariadení, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou sa vyžaduje tiež vypracovanie, zavedenie a zachovanie trvalého postupu HACCP a tiež hygienicko-epidemiologického režimu, resp. sanitačného programu, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný vždy pre konkrétnu prevádzku, je špecifický a poskytuje komplexný pohľad na danú prevádzku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov i verejného zdravia.

Nezáväznú cenovú ponuku vám radi pripravíme na základe vyplneného kontaktného formulára.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Nezáväzná cenová ponuka - prevádzkový poriadok

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby