Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok je dokument obsahujúci detailný opis pracoviska z hľadiska nielen dispozičného riešenia prevádzky a jeho materiálno technického vybavenia, ale aj z hľadiska pracovnej činnosti resp. poskytovaných služieb. Prevádzkový poriadok má veľký význam v podpore a ochrane zdravia zamestnancov, nakoľko jeho súčasťou je hodnotenie rizika a súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon túto povinnosť prikazuje podnikateľom vo vybraných odvetviach.

Kto musí mať prevádzkový poriadok

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci,
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalísk,
 • ubytovacie zariadenia,
 • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry),
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra...),
 • zariadenia pre deti a mládež,
 • zariadenia spoločného stravovania,
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok majú v istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí, najmä v prípade ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu:

 • záťaž zamestnancov teplom alebo chladom,
 • zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
 • zvýšenú expozíciu hluku,
 • zvýšenú expozíciu chemickým faktorom a ďalšie.
 • iné

Čo obsahuje prevádzkový poriadok

Pre každú oblasť sú náležitosti prevádzkového poriadku trochu odlišné. Vo všeobecnosti prevádzkový poriadok obsahuje:

 • identifikačné údaje daného zariadenia,
 • charakteristiku činnosti danej prevádzky,
 • rozsah činnosti, stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • dispozičné riešenie prevádzky,
 • v niektorých prípadoch sa uvádza tiež nákres v grafickej forme.

Medzi ďalšie náležitosti prevádzkového poriadku patrí:

 • opis vybavenia technologickými zariadeniami,
 • napojenie na inžinierske siete a odpady,
 • napojenie na kanalizáciu,
 • nakladanie s odpadmi,
 • personálne zdroje a
 • popis pracovnej činnosti zamestnancov.

U zariadení spoločného stravovania a zariadení, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou sa vyžaduje tiež vypracovanie, zavedenie a zachovanie trvalého postupu HACCP a tiež hygienicko-epidemiologického režimu, resp. sanitačného programu, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný vždy pre konkrétnu prevádzku, je špecifický a poskytuje komplexný pohľad na danú prevádzku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov i verejného zdravia.

Nezáväznú cenovú ponuku vám radi pripravíme na základe vyplneného kontaktného formulára.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky