Vláda ide pritvrdiť v boji proti daňovým trestným podvodom

Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády na roky 2012 až 2016 zaviazala bojovať proti daňovým podvodom. Jedným z dôvodov je alarmujúca výška odhadu strát príjmov z DPH, ktorá podľa Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR dosiahla v roku 2012 2,3 mld Eur. 31. 05. 2012 Vláda SR schválila materiál nazvaný „Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016“. Ide definovanie konkrétnych krokov, ktoré nadväzujú na Koncepciu boja proti daňovým podvodom na DPH (schválenej vládou SR v máji 2011). Podnikateľov čaká definovanie nových daňových trestných činov, povinnosť skladať základné imanie do štátnej pokladnice, či insolvenčný register.

Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 obsahuje 50 opatrení. Z hľadiska času Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 delí opatrenia na tri etapy, ktoré sa líšia v navrhovanej účinnosti. A to:

 • Prvá etapa – účinnosť opatrení od 1. októbra 2012
 • Druhá etapa – účinnosť opatrení najneskôr od 1. októbra 2013
 • Tretia etapa – účinnosť opatrení najneskôr od 1. októbra 2014

Z obsahového hľadiska ide o opatrenia v oblasti obchodného práva, daňového práva, trestného práva či prierezové činnosti.

Daňové trestné činy

V navrhovaných opatreniach možno nájsť sprísnenie trestných sadzieb pri spáchaní „daňových trestných činov“ v značnom a veľkom rozsahu (+ zrušenie trestnosti pri škode malého rozsahu do výšky 2 660 eur).

Okrem toho sa pripravuje zavedenie novej skutkovej podstaty dvoch trestných činov „daňový podvod“ a „marenie výkonu správy daní“. Ak budú daňové subjekty vykonávať takéto činnosti, budú trestnoprávne postihnuteľné. Pôjde napríklad o príprady pozmeňovania daňových dokladov, zatajovania skutočností rozhodujúcich pre správne určenie daňovej povinnosti, či neplnenie povinností uložených daňovou kontrolou.

Zároveň bude možné obligatórne stanovenie trestu zákazu činnosti (na 5 – 10 rokov) pri spáchaní „daňového trestného činu“.

Článok pokračuje pod reklamou
Okrem toho v akčnom pláne možno nájsť nasledovné opatrenia:
 • Zavedenie špecializácie súdov v oblasti daňovej trestnej činnosti;
 • Zabezpečenie majetkových nárokov štátu v trestnom konaní;
 • Zavedenie právnej zodpovednosti právnických osôb.

Zmeny v oblasti DPH

 • Zavedenie povinnosti skladať finančnú zábezpeku rizikovými osobami pri registrácii DPH;
 • Rušenie registrácie DPH osobám, ktoré sú nekontaktné, nekomunikujú so správcom dane alebo si neplnia zákonné povinnosti;
 • Povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov DPH po dobu 12 mesiacov;
 • Spoločné a nerozdielne ručenie za daň (dvaja platitelia DPH v reťazci, pričom jeden daň do ŠR neodvedie a druhý si uplatňuje nárok na odpočet)
 • Povinná registrácia za platiteľa DPH pred prvým predajom nehnuteľnosti;
 • Zavedenie povinností preukazovania intrakomunitárnych dodávok tovaru;
 • Zníženie limitu pre doklad, ktorý slúži ako zjednodušená faktúra pri hotovostných platbách cez elektronickú registračnú pokladnicu.

Obchodné právo

 • Spoločnosť  s ručením obmedzeným si bude môcť založiť len osoba, ktorá nemá daňové nedoplatky;
 • Prevod väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným bude možný len na základe potvrdenia správcu dane, že ani prevádzajúci spoločník ani nadobúdateľ väčšinového obchodného podielu  nemá daňové nedoplatky;
 • Zavedenie povinnosti správcu vkladu vložiť peňažné vklady spoločníkov s.r.o. do štátnej pokladne;
 • Riešenie prípadov výmazov spoločností „ex offo“ (v prípade daňových nedoplatkov alebo daňovej kontroly);
 • Zavedenie povinnosti bezhotovostnej platby v obchodnom styku nad určitý limit (10 tis. eur).

Z ďalších navrhovaných opatrení v boji proti daňovým podvodom vyberáme:

 • Zavedenie ratingu  daňových subjektov a povinné uvádzanie stupňa ratingu na daňových dokladoch;
 • Zriadenie registra diskvalifikovaných osôb;
 • Zriadenie  insolvenčného registra;
 • On-line prístup FR SR do mýtneho systému;
 • IT prepojenie stavebných a daňových úradov;
 • Zabezpečiť on line prístup finančnej správy do evidencie CEMVO (centrálny register motorových vozidiel)  a databázy REGOB (register obyvateľov).

Celý materiál možno nájsť tu:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21072

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Ako funguje DPH a aké sú časté podvody?

Aký je princíp dane z pridanej hodnoty, ako vznikajú podvody a daňové úniky na DPH a ako proti nim bojuje Finančná správa SR?

Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy

Pri pokračovaní v boji proti daňovým únikom a podvodom sa zreformuje daňové tajomstvo a rozšíria sa verejne dostupné informácie o daňových subjektoch. Čo bude a čo už nebude predmetom daňového tajomstva nájdete v tomto článku.

Nový akčný plán boja proti daňovým podvodom

Po tom, ako sa osvedčilo zavedenie opatrení predchádzajúceho plánu boja proti daňovým podvodom, predstavili ministerstvá vo vzájomnej spolupráci ich ďalší balík. Prečítajte si čo sa chystá.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky