Povinné zmluvné poistenie elektrických kolobežiek v zákone (návrh)

Od roku 2024 bude v celej EÚ povinné zmluvné poistenie nutnosťou aj pre elektrokolobežky. Aké situácie bude nová povinnosť riešiť a čo bude znamenať v praxi?

Aktualizácia k 06.02.2024: Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení ešte nie je schválená, ukončené ešte len bolo vyhodnocovanie pripomienok vznesených v rámci mimorezortného pripomienkového konania. Keďže novela mala byť v zmysle európskej smernice implementovaná do 23.12.2023, Slovenská republika je v omeškaní. V najbližších týždňoch by mal byť návrh zákona predložený do Legislatívnej rady vlády SR a predpokladaná účinnosť zmien je 1.7.2024. 

Za posledné roky možno na cestách stretávať nielen čoraz viac elektromobilov, ale aj elektrických bicyklov či kolobežiek. Práve o elektrokolobežkách sa v spoločnosti diskutuje čoraz viac – polemizuje sa o ich bezpečnosti či dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Neraz sú vodiči týchto prepravných prostriedkov účastníkmi dopravných nehôd, dokonca aj s tragickým koncom. Ľudia sa začínajú proti elektrokolobežkám búriť a výsledkom je napr. absolútny zákaz zdieľaných elektrických kolobežiek v Paríži, o ktorom rozhodli občania v referende. U nás sa s podobným cieľom spustila petícia Stopka elektrickým kolobežkám, ktorá iniciuje zákaz zdieľaných elektrokolobežiek v mestách. Touto problematikou sa zaoberá aj EÚ – zatiaľ cez smernicu, ktorá členským štátom nariaďuje zaviesť povinné zmluvné poistenie na elektrické kolobežky a segweye.

Pravidlá jazdy na elektrickej kolobežke a segway podľa zákona

Slovenská legislatíva nateraz upravuje len pravidlá jazdy na elektrickej kolobežke. Pri jazde na klasickej kolobežke je potrebné vychádzať z ustanovenia § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v zmysle ktorého je osoba pohybujúca sa na kolobežke bez pomocného motorčeka chodcom, a preto pre ňu platia pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa ku chodcom. Ako však uvádza Prezídium Policajného zboru, naproti tomu je kolobežka s pomocným motorčekom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. m) zákona o cestnej premávke nemotorovým vozidlom, a preto pre ňu platia pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa k vodičovi vozidla (t. j. k osobe, ktoré vedie vozidlo), pričom ustanovenie § 55a upravuje špecifiká jazdy na kolobežke s pomocným motorčekom, ako aj jazdy na segway.

Podľa zákona teda smie elektrickú kolobežku viesť len osoba staršia ako 15 rokov, pričom jazdiť sa smie len po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov/priechodu pre chodcov, ak neohrozí a neobmedzí chodcov. Nesmie však prekročiť rýchlosť chôdze. To isté platí o jazde po jazdnom pruhu pre cyklistov, cyklistických chodníkov či priechodu pre cyklistov – na kolobežke a segway smie vodič jazdiť po pravej strane, ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

Jedným z pravidiel je aj to, že vodiči na elektrokolobežke smú jazdiť len jednotlivo za sebou, nie dvaja či traja na jednom vozidle. Vodič musí držať oboma rukami riadidlá, výnimkou je len situácia, keď dáva znamenie odbočenia. Zakázané je viesť počas jazdy zvieratá či predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

V praxi sa ale často možno stretnúť s tým, že na elektrickej kolobežke idú viacerí ľudia, často aj mladšie deti a po chodníkoch či cestách jazdia rýchlejšie ako povoľuje zákon. Dôsledkom sú neraz nepríjemné incidenty – Policajný zbor v období od 1.1.2023 do 30.8.2023 eviduje 67 dopravných nehôd s účasťou osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom. Za obdobie minulého roku bolo evidovaných 125 takýchto dopravných nehôd.

Povinné zmluvné poistenie na elektrické kolobežky je v legislatívnom procese

Ak vodič automobilu poškodí majetok alebo zdravie niekomu inému, kryje ho povinné zmluvné poistenie (PZP), pričom plnenie je vyplatené poškodenému. Škody na vlastnom vozidle PZP nekryje.

Avšak, ako informovalo Ministerstvo financií SR, slovenská legislatíva momentálne žiadnym špecifickým spôsobom neupravuje poistenie pri jazde na elektrickej kolobežke. Aj z toho dôvodu rezort financií pripravil novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (implementáciu smernice EÚ), ktorá už prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. „Cieľom návrhu zákona je práve implementácia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti. Zámerom rezortu financií (ktorý vychádza z danej smernice) je zavedenie účinnosti od začiatku budúceho roka. Ďalší legislatívny postup však už bude v rukách budúcej vlády,“ dodáva rezort financií.

Napriek tomu, že rezort financií avizuje účinnosť novely zákona od 1.1.2024 (čo je aj hraničný termín implementácie schválenej smernice do legislatívy členských štátov EÚ), v materiáloch predložených do medzirezortného pripomienkového konania je zatiaľ stanovená účinnosť už od 23.12.2023. V prípade schválenia by tak od tohto dátumu mala byť do našej legislatívy zavedená povinnosť uzatvoriť PZP pre akékoľvek motorové vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/hod., resp. vozidlo ťažšie ako 25 kg s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/hod. Ako pre Podnikajte.sk uviedla hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Eva Jacková, väčšina bežných elektrických kolobežiek na trhu má však konštrukčne obmedzenú rýchlosť do 25 km/h a pre ne PZP povinné nebude.

Monika Majerčíková, manažérka externej komunikácie poisťovne Generali, v ktorej už na podobe tohto poistenia pracujú, poukazuje na jeden z aspektov novej legislatívy: „Bude potrebné zaviesť určitú evidenciu elektrokolobežiek, na základe ktorej bude možné dané vozidlo jednoznačne identifikovať. Napríklad tak, ako v prípade VIN čísla pri ostatných vozidlách, aby bolo pri poistnej udalosti jasne preukázateľné, že dané vozidlo bolo poistené a nedošlo k zámene,“ vysvetľuje. Ako bude evidencia v praxi vyzerať je však nateraz otázne, keďže tejto problematike sa návrh zákona zatiaľ nevenuje.

Aktualizácia k 6.2.2024:

V upravenom návrhu zákona sa po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania uvádza, že poistná zmluva okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu obsahuje aj údaje o motorovom vozidle zapísané v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla a pridala sa aj možnosť údajov vyplývajúcich z výrobného štítku pri motorovom vozidle nepodliehajúcom schváleniu na prevádzku v cestnej premávke.

Čo sa týka výšky poistného, ako uviedla Eva Jacková, pri každom poistnom produkte závisí predovšetkým od rizika, ktoré na seba poisťovňa uzavretím poistenia preberá. Konkrétna cenotvorba je vecou obchodnej stratégie jednotlivých poisťovní. „Navýšenie minimálnych poistných limitov a zvýšené nároky na odškodňovanie môžu mať v roku 2024 vplyv na ceny PZP. Do cien PZP sa však významnou mierou premieta inflácia, zvýšené ceny energií, rastúca škodovosť, cena práce, ako aj náhradných dielov na opravy a stále vysoký počet nepoistených vozidiel na slovenských cestách (cca 300-tisíc), na škody ktorých sa de facto skladajú ostatní – poistení vodiči. Náhrada škôd spôsobených nepoistenými vozidlami je totiž realizovaná z garančného fondu SKP, do ktorého prispievajú všetky poisťovne poskytujúce PZP stále zvyšujúcimi sa sumami," vysvetľuje.  

O postupe, rozsahu poistného krytia, nákladoch či ďalších podrobnostiach týkajúcich sa PZP elektrokolobežiek je nateraz predčasné hovoriť. Povinné zmluvné poistenie však vo všeobecnosti čaká aj niekoľko ďalších zmien, pričom z materiálov, ktoré sú v legislatívnom procese, vyplýva napríklad, že limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sa zvýši - ak ide o ujmu na zdraví, tak na 6 450 000 eur (pôvodný limit je 5 240 000 eur) 6 450 000 eur bez ohľadu na počet poškodených alebo 1 300 000 eur na poškodeného, a 1 300 000 eur (pôvodný limit je 1 050 000 eur) pri škode na majetku bez ohľadu na počet poškodených.

Povinné zmluvné poistenie sa nateraz nebude vzťahovať na elektrické bicykle, hoci v niektorých krajinách zavedené je (napr. Nemecko a Francúzsko). Pri vycestovaní do týchto štátov je na to potrebné myslieť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.

Zmena zdravotnej poisťovne v kocke: otázky a odpovede

Ako si vybrať správnu poisťovňu? Dokedy podať prihlášku a ako postupovať? Kedy môže žiadateľ začať čerpať benefity od novej poisťovne? Odpovede na najdôležitejšie otázky.

Zmena zdravotnej poisťovne: podľa čoho si vybrať?

Prehľad a porovnanie benefitov, ktoré môžu byť zaujímavé pre mladých a slobodných ľudí, pre ženy a (budúce) mamičky či pre rodiny s deťmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky