Novela autorského zákona od roku 2013

Novela autorského zákona od roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na rokovaní Vlády Slovenskej republiky bol dňa 3. apríla 2013 schválený návrh novely zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“). Najmä na základe problémov z praxe sa predkladanou novelou autorského zákona navrhuje: úprava uzatvárania licenčných zmlúv, rozšírenie výpočtu súborných diel o noviny, predĺženie ochrany práv výkonného umelca a výrobcov zvukových záznamov.

Úprava uzatvárania licenčných zmlúv

Navrhuje sa nahradiť povinné obsahové náležitosti licenčnej zmluvy podstatnými náležitosťami minimálneho rozsahu. Zmiernením regulácie zmluvného práva sa poskytne priestor dojednať si také zmluvné podmienky, ktoré budú najlepšie vyhovovať účastníkom zmluvného vzťahu. V nadväznosti na zvoľnenie regulácie podmienok uzatvárania licenčných zmlúv sa navrhujú novelizácie a doplnenia niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú:

  •  určenia spôsobu použitia diela,
  •  rozsahu licencie,
  •  času, na ktorý sa licencia udeľuje,
  •  obsahu licenčnej zmluvy alebo jej časti s odkazom na licenčné podmienky,
  •  výšky odmeny.

Novelou zákona sa ruší povinnosť uzatvárať licenčné zmluvy povinne v písomnej forme okrem prípadov, ak autor udeľuje výhradnú licenciu alebo v prípadoch uzatvorenia hromadnej licenčnej zmluvy alebo kolektívnej licenčnej zmluvy.

V prípade uzatvorenia licenčnej zmluvy v nepísomnej forme môže každá zo zmluvných strán (okrem vymedzených prípadov) v lehote 15 dní od uzatvorenia licenčnej zmluvy požiadať o vydanie písomného potvrdenia o uzatvorení licenčnej zmluvy. Druhá zmluvná strana je povinná vydať potvrdenie do 15 dní od dôjdenia žiadosti na vydanie potvrdenia, inak sa licenčná zmluva považuje za neplatnú (neuzatvorenú).

Navrhované novelizované a doplnené znenie autorského zákona reaguje aj na uzatváranie zmlúv v online prostredí. V prípade  schválenia novely autorského zákona v navrhovanom znení bude môcť autor ponúknuť licenciu jednostranným právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám. Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak z konania nadobúdateľa licencie možno vyvodiť, že jednoznačne s podmienkami licencie súhlasil a to aj bez oboznámenia autora (navrhovateľa). Ide o špecifické spôsoby uzatvárania licenčných zmlúv ako shrink-wrap licencie, click-wrap licencie, browse-wrap licencie a pod. Navrhovanou právnou úpravou sa umožní využívanie aj tzv. verejných licencií ako Creative Commons, GNU GPL, GNU LGPL, BSD, EUPL.

Podľa navrhovaného ustanovenia o osobitných druhoch licencií môže byť takto udelená licencia len ako nevýhradná a bezodplatná.

Autorské práva sa budú vzťahovať aj na noviny

Ochrana autorských práv sa vzťahuje na dielo, ktoré je vymedzené v § 7 autorského zákona. Novelou autorského zákona sa navrhuje začleniť k súborným dielam aj noviny. Takto sa noviny stanú predmetom autorského práva.


Predĺženie ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov

V prípade zvukových záznamov sa novelou autorského zákona navrhuje predĺženie doby ochrany práv výkonných umelcov na 70 rokov, ak počas 50 rokov od podania umeleckého výkonu dôjde k oprávnenému vydaniu zvukového záznamu alebo k oprávnenému verejnému prenosu zvukového záznamu. V prípade zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu zostáva zachovaná lehota ochrany 50 rokov. Za rovnakých podmienok sa taktiež navrhuje predĺžiť dobu trvania práv výrobcu zvukového záznamu na 70 rokov.

V súvislosti s predĺžením doby ochrany práv sa navrhuje zaviesť nové právo výkonných umelcov na dodatočnú odmenu ako aj nové povinnosti výrobcov zvukového záznamu.

V prípade zmluvy uzatvorenej medzi výkonným umelcom a výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu za jednorazovú odmenu, vzniká výkonnému umelcovi právo na dodatočnú odmenu za použitie zaznamenaného umeleckého výkonu za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku (teda počas nasledujúcich 20 rokov) odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu. V súvislosti s právom výkonného umelca na dodatočnú odmenu sa navrhuje povinnosť výrobcu zvukového záznamu každoročne vyčleniť sumu vo výške 20 % z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu na dodatočnú odmenu výkonnému umelcovi.

V prípade zmluvy uzatvorenej medzi výkonným umelcom a výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu za opakovanú odmenu, výrobca zvukového záznamu nie je oprávnený po 50. roku (teda počas nasledujúcich 20 rokov) odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu alebo, ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu zrážať z tejto odmeny žiadne sumy (napr. zrážky za propagáciu a pod.).

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2013

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Zmluva o budúcej zmluve - vzor

Čo je zmluva o budúcej zmluve, kedy sa používa a čo musí obsahovať, aby bola platná? V čom sa líši zmluva o budúcej zmluve podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka?

Príkazná zmluva - vzor

Aké využitie má príkazná zmluva? Čo musí obsahovať a čo je dobré pri jej tvorbe nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky