Pripravované daňové legislatívne zmeny od roku 2017

Pripravované daňové legislatívne zmeny od roku 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ministerstvo financií SR prostredníctvom portálu Slov-Lex informuje o pripravovaných zmenách v daňovej legislatíve.

V oblasti dane z príjmov môžeme očakávať tieto zmeny:

  • Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 21 % a jej každoročné pravidelné prehodnocovanie ďalšieho znižovania (v súčasnosti je sadzba dane z príjmov pre právnické osoby 22 % a zákonom nie je zakotvená povinnosť prehodnotiť možnosť jej zníženia);
  • Zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov (v súčasnosti je mesačný limit 420 eur a ročný limit 5 040 eur);
  • Ďalšie úpravy z dôvodu jednoznačnosti v oblasti odpisovania dočasných stavieb, zdaňovania autorských honorárov, transferového oceňovania.

V oblasti DPH môžeme očakávať opätovné posunutie termínu zavedenia samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov po splnení podmienok v zákone o DPH (pôvodný termín od 1.1.2013 bol už niekoľkokrát posunutý a v súčasnosti plánovaný termín od 1.1.2017 sa pravdepodobne opäť, z dôvodu konsolidácie verejných financií, posunie).

V oblasti správy daní môžeme očakávať tieto zmeny:

  • Zavedenie skráteného vyrubovacieho konania a vydanie vyrubovacieho rozkazu. Ide o nástroj, ktorý by mal umožniť ukončiť daňovú kontrolu rýchlejšie, pričom kontrolovaný subjekt by mohol podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor;
  • Posilnenie účinku predbežných opatrení (napr. niečo vykonať - zložiť peňažnú sumu na účet daňového úradu). Zmena by sa mala týkať jeho rýchlejšieho vydania a silnejších účinkov v prípade vymáhania v exekučnom konaní;
  • Obmedzenie podávania námietok, najmä námietok zaujatosti. Mali by sa spresniť podmienky na podanie námietok, aby nedochádzalo k prieťahom v daňovom konaní a v daňovej kontrole;
  • Elektronická komunikácia daňových exekútorov s bankami. Daňoví exekútori by mali mať právomoc vykonať daňovú exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke;
  • Menej prísne podmienky pre odklad platenia dane a platenia dane v splátkach.

Termín zverejnenia konkrétnych legislatívnych návrhov je jún 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Príliš časté zmeny najdôležitejších zákonov pre podnikateľov. Rok 2017 nebol výnimkou

Byť podnikateľom nie je vôbec nuda. Firmy sa totiž musia vysporiadať s neustále meniacou sa legislatívou. Iba za minulý rok bolo 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov novelizovaných až 25-krát.

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. decembra 2017

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje zmeniť roky kritizovanú pracovnú zdravotnú službu (PZS). Po novom by mala byť jednoduchšia pre tých, ktorí zamestnávajú bezrizikových zamestnancov. Novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia schválila vláda a čaká ju legislatívny proces v parlamente.

Týka sa zákaz predaja cez sviatky reštaurácií, barov či pohostinstiev?

Od 1.6.2017 platí rozšírený zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. Ako sa tento zákaz dotýka reštaurácií, barov a pohostinstiev.

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Od 01. 02. 2017 sa novým zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní do nášho právneho poriadku zavádza nové elektronické konanie o platobnom rozkaze, ktoré bude alternatívou klasického konania o platobnom rozkaze. Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť súdne konanie o peňažných nárokoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky