Zmeny v zákone o dani z príjmov od rokov 2017 a 2018

Kľúčové zmeny v návrhu novely zákona o dani z príjmov od rokov 2017 a 2018.

1. Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby z 22 % na 21 % od 1.1.2017

Novelou zákona o dani z príjmov sa má sadzba dane z príjmov pre právnické osoby znížiť na 21 %. Nižšia sadzba dane sa má použiť za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1.1.2017 a neskôr. Za rok 2016 budú právnické osoby uplatňovať ešte 22 % sadzbu dane. Znížením sadzby dane vláda napĺňa záväzky z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020.

2. Zmeny v transferovom oceňovaní od 1.1.2017

Od roku 2017 majú nastať významné zmeny aj v oblasti transferového oceňovania, pričom z navrhovaného znenia novely vyplýva, že niektoré zmeny sa majú uplatniť aj pri podávaní daňového priznania za rok 2016.

Pri podávaní daňového priznania za rok 2016 sa navrhuje neuplatniť postup, na základe ktorého korešpondujúcu úpravu základu dane povoľoval daňový úrad. Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov bude môcť podnikateľ uskutočniť úpravu základu dane sám, v niektorých prípadoch bude mať povinnosť upraviť základ dane.

Novelou zákona o dani z príjmov sa navrhuje predefinovanie ustanovenia, ktoré zakladá povinnosť viesť transferovú dokumentáciu. Súčasne nadobudne účinnosť aj nová definícia kontrolovanej transakcie, ktorej podstata sa preberá z medzinárodne akceptovaných dokumentov OECD. Predložené znenie odstraňuje pochybnosti o tom, kedy daňovník musí viesť transferovú dokumentáciu. V praxi sme sa mohli stretnúť s otázkami, či je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu, i keď v kontrolovaných transakciách použil trhové ceny, t. j. nedošlo k rozdielu, ktorý by viedol k zníženiu základu dane, resp. zvýšeniu daňovej straty (v daňovom priznaní sa úpravy nevykonali). Návrh novely zákona o dani z príjmov na túto otázku jasne odpovedá, a to tak, že daňovník ju musí viesť vždy, aj keď by v daňovom priznaní nevykonal úpravy základu dane. Zmenené ustanovenie zákona o dani z príjmov sa v prípade schválenia novely má použiť už za rok 2016.

Prečítajte si tiež

Od roku 2017 sa majú doplniť definície závislej osoby pre účely transferového oceňovania. Prakticky je dôsledkom navrhovaných zmien v zákone o dani z príjmov rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa bude vzťahovať transferové oceňovanie. Pre tieto osoby transferové oceňovanie znamená predovšetkým povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu a v nej stanoviť výšku transferových cien, čo môže znamenať náklady v stovkách alebo tisícoch eur.

Upraviť sa majú aj ceny za odsúhlasenie metódy, ktorú daňovník použije na stanovenie transferových cien. V súčasnosti sa cena odvíja od sumy predpokladaného obchodného prípadu, pričom minimálna cena je v súčasnosti na úrovni 4 000 eur a horný limit je zákonom stanovený na 30 000 eur. Keďže sumu predpokladaného obchodného prípadu bolo v praxi náročné jednoznačne určiť, novelou zákona o dani z príjmov sa má od roku 2017 stanoviť:

  • fixná suma 10 000 eur pre odsúhlasenie metódy v tuzemských kontrolovaných transakciách a
  • fixná suma 30 000 eur v prípade cezhraničných kontrolovaných transakcií.

Pokuty za úmyselné vyhýbanie sa plateniu daní v súvislosti s transferovým oceňovaním môžu byť od roku 2017 až v dvojnásobnej výške, ak by daňový úrad vykonaním daňovej kontroly tvrdil, že daňovník:

  • nemal určenú výšku transferových cien správne, čím si znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu a zároveň napríklad
  • transferové ceny stanovil v určitej výške za účelom zníženia daňovej povinnosti.

Daňovník by nemusel zaplatiť pokutu v dvojnásobnej výške v prípade, ak by sa proti rozhodnutiu daňového úradu, ktorým dorubil daň alebo rozdiel dane, neodvolal (pozn. odvolanie má odkladný účinok – pokutu daňovník nemusí zaplatiť ihneď po rozhodnutí). Avšak, ak sa daňovník proti rozhodnutiu daňového úradu neodvolá, nemôže sa domáhať svojich práv a právom chránených záujmov na súde. Uloženie pokuty v dvojnásobnej sume môže daňovníkov nútiť k tomu, že transferové ceny, ktoré si stanovil, nebude ďalej obhajovať.

3. Zavedenie zdaňovania podielov na zisku (dividend) do 1.1.2018

Od 1.1.2018 má nadobudnúť účinnosť zdaňovanie podielov na zisku (dividend). Podiely na zisku (dividendy) vyplatené 1.1.2018 a neskôr sa majú zdaňovať 15 %, resp. až 35 % sadzbou dane.

Fyzickým osobám sa majú podiely na zisku (dividendy) obchodných spoločností alebo družstva po zdanení zdaňovať zrážkou vo výške 15 % pri ich výplate, ak budú vyplácané slovenskými firmami. Ak budú tieto podiely na zisku (dividendy) fyzickým osobám plynúť zo zahraničia, zahrnú sa do daňového priznania a zdania sa taktiež sadzbou dane vo výške 15 %.

Podiely na zisku (dividendy) obchodných spoločností po zdanení vyplácané medzi právnickými osobami v rámci SR by nemali podliehať dani z príjmov. Ak bude právnická osoba vyplácať takýto podiel na zisku (dividendu) inej právnickej osobe do nezmluvného štátu (tiež označovaného ako daňový raj), mala by zraziť daň z príjmov vo výške 35 %. Rovnakou sadzbou dane (35 %) by mala právnická osoba zdaniť v daňovom priznaní podiely na zisku (dividendy) prijaté od daňovníka nezmluvného štátu.

Čo v návrhu novely zákona o dani z príjmov nie je (a malo by byť)

Vláda niekoľkokrát informovala o pláne zvýšiť limit paušálnych výdavkov pre živnostníkov a iné SZČO. Predložené znenie novely zákona o dani z príjmov takýto návrh neobsahuje.

Návrh novely zákona o dani z príjmov taktiež neobsahuje každoročné prehodnocovanie možnosti zníženia sadzby dane z príjmov pre právnické osoby. Ministerstvo financií SR tento záväzok deklarovalo v priebehu mája tohto roka, avšak finálne znenie návrhu novely takýto záväzok neobsahuje.

Novela zákona o dani z príjmov nezahŕňa ani zrušenie daňových licencií pre právnické osoby, zahrnutie zmluvných pokút do daňových výdavkov a mohli by sme pokračovať ďalšími bodmi.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2021

Výška nezdaniteľnej časti základu dane závisí od výšky základu dane daňovníka, či od vlastného príjmu manželky. Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane?

Kto má nárok na obedy zadarmo a zvýšený daňový bonus na dieťa?

Novelu zákona o dotáciách na stravu vysvetlilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v tabuľke aj na praktickom príklade.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Kto, v akej výške a akým spôsobom si môže v roku 2021 uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (manžela)? Prinášame odpovede spolu s príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky