Právne formy podnikania

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Výber právnej formy je dôležitý najmä pri pohľade do budúcnosti. Zárodky budúcich starostí môžu vzniknúť práve pri prijímaní tohto rozhodnutia. Môžu sa vyskytnúť situácie, ktorých riešenie ovplyvňuje práve právna forma podnikania - nezhody medzi spoločníkmi, neschopnosť splácať svoje záväzky, ručenie za záväzky spoločnosti a pod.

Právne formy podnikania možno rozdeliť na dve skupiny. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická alebo právnická osoba. Toto je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podniku jednotlivca (fyzická osoba) alebo obchodnej spoločnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.). Okrem týchto druhov existujú aj špecifické právne formy akými sú štátny podnik alebo družstvo.

Fyzické osoby Právnické osoby
živnosť fyzická osoba spolu inou fyzickou osobou v združení verejná obchodná spoločnosť komanditná spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným akciová spoločnosť družstvo

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na OSOBNÉ a KAPITÁLOVÉ.

Osobné obchodné spoločnosti Kapitálové obchodné spoločnosti
verejná obchodná spoločnosť komanditná spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným akciová spoločnosť
ZNAKY: spoločné a nerozdielne ručenie buď všetkých spoločníkov (v.o.s.), alebo niektorých spoločníkov (komplementári - k.s.) osobná účasť neobmedzene ručiacich spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti zánik účasti spoločníka v spoločnosti (smrť, zánik právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, výpoveď) spôsobuje zo zákona zrušenie spoločnosti ZNAKY: povinne musia tvoriť základné imanie a rezervný fond (spoločníci musia vložiť do spoločnosti určitý vklad) nepredpokladá sa osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti, spoločníci uplatňujú svoj vplyv prostredníctvom orgánov spoločnosti, Obchodný zákonník určuje aké orgány musia povinne zriadiť, počas trvania spoločnosti spoločníci neručia za záväzky spoločnosti buď vôbec (a.s.) alebo obmedzene a určitú dobu (s.r.o.), možno ich založiť aj na iný účel ako je podnikanie.

 

Prehľadné zobrazenie právnych foriem podnikania v SR nájdete v nasledovnej schéme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Fyzická a právnická osoba – v čom sa líšia?

Aký je rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou? Prostredníctvom ktorých foriem môžu na Slovensku podnikať? Musí mať aj právnická osoba živnostenské oprávnenie?

Sociálne podniky a DPH

Registrované sociálne podniky uplatňujú na dodané tovary a služby zníženú sadzbu DPH vo výške 10 %. Čo je to registrovaný sociálny podnik a aké podmienky musí dodržať?

Podnikanie neplnoletých – v Česku už roky, na Slovensku zatiaľ nie

V Česku môžu podnikať od roku 2014 už 16 roční tínedžeri. Ako je to so založením živnosti či s.r.o. u neplnoletých na Slovensku?

Konopné družstvo ako príklad tejto formy podnikania - čo vám môže priniesť?

Predseda družstva zameraného na spracovanie konope Dušan Knezovič hovorí o slobodnom prístupe a veľkej výzve, ktorú vidí v družstevnej forme podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky