Právne formy podnikania

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Výber právnej formy je dôležitý najmä pri pohľade do budúcnosti. Zárodky budúcich starostí môžu vzniknúť práve pri prijímaní tohto rozhodnutia. Môžu sa vyskytnúť situácie, ktorých riešenie ovplyvňuje práve právna forma podnikania - nezhody medzi spoločníkmi, neschopnosť splácať svoje záväzky, ručenie za záväzky spoločnosti a pod.

Právne formy podnikania možno rozdeliť na dve skupiny. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická alebo právnická osoba. Toto je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podniku jednotlivca (fyzická osoba) alebo obchodnej spoločnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.). Okrem týchto druhov existujú aj špecifické právne formy akými sú štátny podnik alebo družstvo.

Fyzické osoby Právnické osoby
živnosť fyzická osoba spolu inou fyzickou osobou v združení verejná obchodná spoločnosť komanditná spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným akciová spoločnosť družstvo

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na OSOBNÉ a KAPITÁLOVÉ.

Osobné obchodné spoločnosti Kapitálové obchodné spoločnosti
verejná obchodná spoločnosť komanditná spoločnosť spoločnosť s ručením obmedzeným akciová spoločnosť
ZNAKY: spoločné a nerozdielne ručenie buď všetkých spoločníkov (v.o.s.), alebo niektorých spoločníkov (komplementári - k.s.) osobná účasť neobmedzene ručiacich spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti zánik účasti spoločníka v spoločnosti (smrť, zánik právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, výpoveď) spôsobuje zo zákona zrušenie spoločnosti ZNAKY: povinne musia tvoriť základné imanie a rezervný fond (spoločníci musia vložiť do spoločnosti určitý vklad) nepredpokladá sa osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti, spoločníci uplatňujú svoj vplyv prostredníctvom orgánov spoločnosti, Obchodný zákonník určuje aké orgány musia povinne zriadiť, počas trvania spoločnosti spoločníci neručia za záväzky spoločnosti buď vôbec (a.s.) alebo obmedzene a určitú dobu (s.r.o.), možno ich založiť aj na iný účel ako je podnikanie.

 

Prehľadné zobrazenie právnych foriem podnikania v SR nájdete v nasledovnej schéme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Agentúra dočasného zamestnávania

Aké podmienky musí podnikateľ splniť, ak si chce založiť agentúru dočasného zamestnávania? Ako získať povolenie na túto činnosť a aké podmienky je potrebné dodržiavať počas prevádzkovania agentúry dočasného zamestnávania?

Jednoduchá akciová spoločnosť (návrh)

Na Slovensku by mala vzniknúť nová právna forma – jednoduchá akciová spoločnosť. Mala by byť ideálna pre startupy tak z pohľadu zakladateľov ako i investorov. Založiť si ju budú môcť aj ostatní.

Založenie s.r.o. v roku 2015

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšia forma podnikania právnických osôb na Slovensku. Postup založenia s.r.o. v roku 2015 je popísaný v nasledovnom článku.

Aké faktory zvažovať pri výbere právnej formy podnikania?

Jedným z najdôležitejších právnych rozhodnutí pri štarte podnikania je výber právnej formy. Podľa akých kritérií sa orientovať, aby ste si vybrali správne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky