Dane v podnikaní

Dane v podnikaní

Dane ovplyvňujú v značnej miere každé podnikanie a podnikateľ by preto mal by preto zvažovať všetky aspekty vopred a poznať základné informácie o výške daňových povinností. Pre väčšinu podnikateľov sú kľúčové 4 dane: daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností.

Daň z príjmov

Daň z príjmov je pre fyzické ako aj pre právnické osoby 19 %. Fyzické osoby platia 19 % v roku 2011. Fyzické osoby až od príjmu 3 559,30 € eur ročne (nezdaniteľná časť na daňovníka). Viac informácií k téme nájdete vo videolekciách Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Dôležitou daňou pre podnikateľov je aj daň z pridanej hodnoty - DPH. DPH je daň, ktorá je z pohľadu podnikateľských subjektov, ktoré sú jej platiteľmi ekonomicky neutrálna. Vzniká teda otázka, ktoré podnikateľské subjekty sú platiteľmi DPH. Zákon presne vymedzuje zdaniteľné osoby. Z pohľadu podnikateľov je dôležité, že každý kto chce sa môže zaregistrovať ako dobrovoľný platiteľ. Zákon však určuje, že ak obrat z podnikateľskej činnosti za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov prekročí sumu 49 790 €, tak sa takýto podnikateľský subjekt musí zaregistrovať ako platiteľ DPH. V zákone od DPH je tiež vymedzený okruh oslobodení od DPH. Viac informácií nájdete v sekcii Dane a odvody. Odporúčame tiež videolekcie Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z motorových vozidiel (bývalá cestná daň)

Daň z motorových vozidiel sa platí za každé vozidlo, ktoré má pridelené identifikačné číslo a používa sa v súvislosti s podnikaním. Pri osobných automobiloch závisí výška dane od zdvihového objemu motora, pri nákladných automobiloch a autobusoch od celkovej hmotnosti a počtu náprav. Výšku tejto dane určujú vyššie územné celky, preto sa v jednotlivých regiónoch Slovenska líši. Každý podnikateľský subjekt by mal mať na pamäti, že do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (napr. obstarania, prevedenia do podnikania a pod.) je povinný túto povinnosť nahlásiť a vždy k 31.1. je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. Viac informácií nájdete v sekcii Dane a odvody. Odporúčame tiež videolekcie Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Sadzby dane určuje obec, ktorá je tiež správcom dane. Daňová povinnosť vzniká 1.1. zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť. Daňové priznanie k tejto dani sa podáva do 31. januára.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Úvery pre začínajúcich podnikateľov

Začínajúci podnikatelia nemajú veľa možností v tom, ako získať väčší objem peňazí na svoje podnikanie. Existujú však dve inštitúcie, ktoré poskytujú úvery aj začínajúcim podnikateľom.

Bankový úver pre začínajúcich podnikateľov

Nie je úplne bežné, že banka poskytne úver aj začínajúcemu podnikateľovi, ktorý ešte nemá žiadne výsledky. Jedna taká však existuje aj na Slovensku. Pozrite sa na jej ponuku.

Aké úvery dá banka začínajúcim podnikateľom

Začínate podnikať a potrebujete peniaze. Možno uvažujete nad tým, či si zobrať spotrebný úver, alebo využiť podnikateľský úver, či lízing. Nuž, nie je jedno, ktorý variant zvolíte.

Zmluva o prevádzke značkovej predajne nie je franchising

Podnikanie vo franchisingu vyžaduje plnenie stanovených etických zásad a osobitných formálnych pravidiel. Pokiaľ sa správne aplikujú, tak franchising poskytuje pri znížení podnikateľského rizika vyššiu garanciu serióznosti vo vzťahoch medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingovej licencie.