Ako ide štát podporovať startupy?

Slovenské startupy sa môžu tešiť. Vláda 10. júna 2015 schválila koncepciu na podporu startupov a startupového ekosystému. Ide o balík opatrení, ktorým chce vytvoriť lepšie podmienky pre vznik, ale aj následné fungovanie startupov. Realitou by sa mali stať v najbližších mesiacoch.

Vláda schválila strategický materiál na podporu startupov. Chce ním napomôcť ich vzniku, rozvoju ich ekosytému, ale aj podporiť financovanie v ich úvodných životných fázach startupov.

Aké zmeny slovenské startupy čakajú? Takmer dve desiatky navrhovaných opatrení sa týkajú sa legislatívnej, daňovej, ale aj finančnej a vzdelávacej oblasti.

Podpora startupov a zmeny v podnikateľskom prostredí

Jednoduchá akciová spoločnosť ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti – Vznikne hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá kombinuje prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Základné imanie jednoduchej akciovej spoločnosti bude začínať už od 1 eura a bude rozdelené na akcie, ktoré nebudú verejne obchodovateľné. Paragrafové znenie úpravy obchodného zákonníka bude pripravené do 30.6.2015.

Vyňatie z povinnosti platenia daňovej licencie – Startupy budú oslobodené od platenia daňovej licencie na obdobie 3 rokov, bežné firmy len počas prvého zdaňovacieho obdobia. Toto opatrenie má byť naplnené do 31.12.2015. Legislatívnou úpravou prejde zákon o DPH a zákona o dani z príjmov.

Zmeny pri ukladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH – Zmenou prejde revízia registračného procesu daňových subjektov za platiteľov DPH. Dobrovoľnú registráciu pre DPH bude možné u daňovo spoľahlivých startupov zrealizovať bez uloženia zábezpeky. Paragrafové znenie novely zákona o DPH týkajúce sa zábezpeky vznikne do 31.7.2015.

Startupové víza – pôjde o udeľovanie národných víz startupom z krajín mimo Európskej únie na 12 mesiacov, na základe ktorých bude môcť autor startupového projektu využiť všetky existujúce služby pre implementáciu svojho projektu (dlhodobé poradenské služby, inkubačné služby, poradenstvo a podobne) pod podmienkou zriadenia firmy v SR.

Financovanie startupov a granty na rozvoj inovatívnych podnikateľských nápadov študentov

Stimuly pre anjelských investorov – z prostriedkov v Operačnom programe Výskum a inovácie plánuje vláda podporiť mobilizáciu podnikateľských anjelov cez grantovú podporu startupov. Opatrenie bude fungovať tak, že ak sa anjelský investor rozhodne investovať do startupu vlastný kapitál, štát startupu udelí grant v určitej výške bez nároku na majetkový podiel v spoločnosti a bez zmeny podielu investora. Startup bude môcť dokonca takýto grant získať aj viac krát.

Firma, ktorá spomínaný grant od štátu dostane nebude môcť vykazovať nedoplatky na dani z príjmov, zdravotnom a sociálnom poistení. Navyše podiel investora, ktorého sa grant týka, bude môcť byť najviac 49 %. Dôležitou informáciou je aj to, že v tomto prípade budú vylúčení anjelskí investori, ktorí sú s niektorým zo zakladateľov alebo zamestnancov startupu v právnom, obchodnom, pracovnom či rodinnom vzťahu.

Zlepšenie financovania cez Slovak Investment Holding a zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy v rámci Národného podnikateľského centra – Do 31.12.2015 bude zrealizované opatrenie, ktoré zlepší startupom prístup kapitálu cez Slovak Investment Holding. Jeden z jeho podfondov bude pod správou Slovak Business Agency. Okrem toho sa zavedú pre nich aj nové finančné nástroje. Z Operačného programu Výskum a inovácie budú môcť čerpať financie napríklad v podobe konvertibilného úveru. Takéto financovanie bude možné kombinovať s poskytovaním dlhodobých poradenských služieb cez Národné podnikateľské centrum, ktoré rovnako zastrešuje Slovak Business Agency.

Poskytnutie grantu pre študentov s inovatívnou myšlienkou pred založením právneho subjektu Toto opatrenie sa netýka priamo startupov, ale skôr potenciálnych zakladateľov startupov zo študentských lavíc. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude poskytovať granty takým študentom, ktorí majú záujem rozvíjať svoje inovatívne myšlienky a podnikateľské zámery na školách, v spolupráci so školami, s centrami excelentnosti a inkubátormi. Výška grantu síce ešte nie je stanovená a realizácia tohto opatrenia má pracovný termín do 31.8.2015.

Vzdelávanie a poradenstvo

Vláda plánuje okrem tohto posilniť aj podporné služby pre startupy a vytvoriť ekosystém startupov pomocou zriadenia Národného podnikateľského centra, ktoré im bude pomáhať a rovnako bude podporovať aj fungovanie platformy podnikateľských anjelov. Podstatou Národného podnikateľského centra je predovšetkým rozšírenie služieb Slovak Business Agency o nové nástroje (finančné a nefinančné) pre záujemcov o podnikanie, startupy a existujúcich podnikateľov a umiestnenie týchto služieb do jedného priestoru (koncept one-stop-shop). V prvej bude Národné podnikateľské centrum poskytovať 4 nové podporné programy, z ktorých väčšina je orientovaná aj na startupy.

V rámci stratégie plánuje vláda aj podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj napomôcť k transferu výskumných poznatkov do praxe, či podporu zapojenia slovenských vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií do medzinárodných programov stimulujúcich spoluprácu so súkromným sektorom. Tieto opatrenia budú zrealizované najneskôr do konca roka.

Na záver ešte dodávame, že schválená koncepcia neuvažuje iba s osamoteným prístupom Slovenska, ale hovorí tiež o pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny krajín Vyšehradskej štvorky pre problematiku podpory startupov a inovácií a vytvorení pozície pre stáleho zástupcu SR v Silicon Valley.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Víťazi súťaže startupov – ktoré inovatívne projekty ohúrili porotu?

Vďaka súťaži „Máš nápad?“ bude mať 9 začínajúcich firiem možnosť rozvíjať sa v Startup centre. Ktoré projekty porota vybrala do pred inkubačného pobytu?

Opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia: ex post hodnotenie regulácií

Ministerstvá budú spätne kontrolovať prijaté podnikateľské regulácie. Čo bude ex post hodnotenie znamenať a ktorých zákonov sa bude týkať?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2021?

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2021 v priemere menil každých 9 dní. Ktorý zákon sa menil najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky