Ako ide štát podporovať startupy?

Slovenské startupy sa môžu tešiť. Vláda 10. júna 2015 schválila koncepciu na podporu startupov a startupového ekosystému. Ide o balík opatrení, ktorým chce vytvoriť lepšie podmienky pre vznik, ale aj následné fungovanie startupov. Realitou by sa mali stať v najbližších mesiacoch.

Vláda schválila strategický materiál na podporu startupov. Chce ním napomôcť ich vzniku, rozvoju ich ekosytému, ale aj podporiť financovanie v ich úvodných životných fázach startupov.

Aké zmeny slovenské startupy čakajú? Takmer dve desiatky navrhovaných opatrení sa týkajú sa legislatívnej, daňovej, ale aj finančnej a vzdelávacej oblasti.

Podpora startupov a zmeny v podnikateľskom prostredí

Jednoduchá akciová spoločnosť ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti – Vznikne hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá kombinuje prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Základné imanie jednoduchej akciovej spoločnosti bude začínať už od 1 eura a bude rozdelené na akcie, ktoré nebudú verejne obchodovateľné. Paragrafové znenie úpravy obchodného zákonníka bude pripravené do 30.6.2015.

Vyňatie z povinnosti platenia daňovej licencie – Startupy budú oslobodené od platenia daňovej licencie na obdobie 3 rokov, bežné firmy len počas prvého zdaňovacieho obdobia. Toto opatrenie má byť naplnené do 31.12.2015. Legislatívnou úpravou prejde zákon o DPH a zákona o dani z príjmov.

Zmeny pri ukladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH – Zmenou prejde revízia registračného procesu daňových subjektov za platiteľov DPH. Dobrovoľnú registráciu pre DPH bude možné u daňovo spoľahlivých startupov zrealizovať bez uloženia zábezpeky. Paragrafové znenie novely zákona o DPH týkajúce sa zábezpeky vznikne do 31.7.2015.

Startupové víza – pôjde o udeľovanie národných víz startupom z krajín mimo Európskej únie na 12 mesiacov, na základe ktorých bude môcť autor startupového projektu využiť všetky existujúce služby pre implementáciu svojho projektu (dlhodobé poradenské služby, inkubačné služby, poradenstvo a podobne) pod podmienkou zriadenia firmy v SR.

Financovanie startupov a granty na rozvoj inovatívnych podnikateľských nápadov študentov

Stimuly pre anjelských investorov – z prostriedkov v Operačnom programe Výskum a inovácie plánuje vláda podporiť mobilizáciu podnikateľských anjelov cez grantovú podporu startupov. Opatrenie bude fungovať tak, že ak sa anjelský investor rozhodne investovať do startupu vlastný kapitál, štát startupu udelí grant v určitej výške bez nároku na majetkový podiel v spoločnosti a bez zmeny podielu investora. Startup bude môcť dokonca takýto grant získať aj viac krát.

Firma, ktorá spomínaný grant od štátu dostane nebude môcť vykazovať nedoplatky na dani z príjmov, zdravotnom a sociálnom poistení. Navyše podiel investora, ktorého sa grant týka, bude môcť byť najviac 49 %. Dôležitou informáciou je aj to, že v tomto prípade budú vylúčení anjelskí investori, ktorí sú s niektorým zo zakladateľov alebo zamestnancov startupu v právnom, obchodnom, pracovnom či rodinnom vzťahu.

Zlepšenie financovania cez Slovak Investment Holding a zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy v rámci Národného podnikateľského centra – Do 31.12.2015 bude zrealizované opatrenie, ktoré zlepší startupom prístup kapitálu cez Slovak Investment Holding. Jeden z jeho podfondov bude pod správou Slovak Business Agency. Okrem toho sa zavedú pre nich aj nové finančné nástroje. Z Operačného programu Výskum a inovácie budú môcť čerpať financie napríklad v podobe konvertibilného úveru. Takéto financovanie bude možné kombinovať s poskytovaním dlhodobých poradenských služieb cez Národné podnikateľské centrum, ktoré rovnako zastrešuje Slovak Business Agency.

Poskytnutie grantu pre študentov s inovatívnou myšlienkou pred založením právneho subjektu Toto opatrenie sa netýka priamo startupov, ale skôr potenciálnych zakladateľov startupov zo študentských lavíc. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude poskytovať granty takým študentom, ktorí majú záujem rozvíjať svoje inovatívne myšlienky a podnikateľské zámery na školách, v spolupráci so školami, s centrami excelentnosti a inkubátormi. Výška grantu síce ešte nie je stanovená a realizácia tohto opatrenia má pracovný termín do 31.8.2015.

Vzdelávanie a poradenstvo

Vláda plánuje okrem tohto posilniť aj podporné služby pre startupy a vytvoriť ekosystém startupov pomocou zriadenia Národného podnikateľského centra, ktoré im bude pomáhať a rovnako bude podporovať aj fungovanie platformy podnikateľských anjelov. Podstatou Národného podnikateľského centra je predovšetkým rozšírenie služieb Slovak Business Agency o nové nástroje (finančné a nefinančné) pre záujemcov o podnikanie, startupy a existujúcich podnikateľov a umiestnenie týchto služieb do jedného priestoru (koncept one-stop-shop). V prvej bude Národné podnikateľské centrum poskytovať 4 nové podporné programy, z ktorých väčšina je orientovaná aj na startupy.

V rámci stratégie plánuje vláda aj podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj napomôcť k transferu výskumných poznatkov do praxe, či podporu zapojenia slovenských vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií do medzinárodných programov stimulujúcich spoluprácu so súkromným sektorom. Tieto opatrenia budú zrealizované najneskôr do konca roka.

Na záver ešte dodávame, že schválená koncepcia neuvažuje iba s osamoteným prístupom Slovenska, ale hovorí tiež o pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny krajín Vyšehradskej štvorky pre problematiku podpory startupov a inovácií a vytvorení pozície pre stáleho zástupcu SR v Silicon Valley.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Slováci sa dostali do startup centra v Bostone. Rozširujú biznis o amerických klientov

Stretnúť sa s mentormi a lídrami z vašej oblasti biznisu, získať od nich know-how a rady na rozvíjanie. To je snom asi každej začínajúcej firmy. Slovenskému Biotronu sa splnil.

Poďme k veci: Byrokracia naša každodenná

Byrokraciu označujú podnikatelia už roky za jeden z top problémov slovenského biznis prostredia. I keď sa ju vláda snaží zmierniť rôznymi balíčkami, zásadné zmeny a úľavy neprináša. Byrokracii sa venuje aj najnovší diel talkshow Poďme k veci.

Ako často sa menili najdôležitejšie zákony pre podnikateľov v roku 2018

V roku 2018 sa 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov zmenilo spolu 32-krát. Znamená to, že legislatíva, ktorá sa priamo dotýka biznisu, sa za dvanásť mesiacov menila v priemere takmer každých 12 dní.

Chovanec: Antibyrokratické balíčky ušetria podnikateľom toľko ako daň znížená o percento

I keď sa často sťažujeme na nariadenia z Bruselu, je to práve naša domáca legislatíva, ktorá zaťažuje podnikateľské prostredie, hovorí štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.