Finančná podpora sociálnych podnikov do 720 000 eur. Aké sú podmienky?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tie môžu získať podporu vo výške 720 000 eur. Do kedy je o finančnú pomoc žiadať a aké sú podmienky?

Registrovaných sociálnych podnikov je momentálne v našej krajine 204. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny im chce rozdeliť viac ako 43 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou pomocou formou návratného financovania, pričom o ňu môžu záujemcovia žiadať najneskôr do januára 2022.

Ako o podporu požiadať?

O nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu môže požiadať iba registrovaný sociálny podnik. Ten musí mať uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície. Zabezpečí sa tak, že nenávratný finančný príspevok sa bude poskytovať iba tým registrovaným sociálnym podnikom, pri ktorých je predpoklad, že investičná pomoc povedie ku skutočnej životaschopnosti a udržateľnosti podniku.

Žiadosť podáva registrovaný sociálny podnik na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka. Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci môže registrovaný sociálny podnik poslať prostredníctvom svojej e-schránky alebo poštou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi, či podnik spĺňa požadované kritériá a v prípade ich splnenia uzavrie so žiadateľom dohodu o poskytnutí investičnej pomoci.

Maximálna výška pomoci, o ktorú môže registrovaný sociálny podnik žiadať, je 720 000 eur. Investičná pomoc sa poskytuje v závislosti od podmienok stanovených v príslušnom opatrení na financovanie nákladov na investície na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kapitálové náklady), odhadovaných mzdových nákladov na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom a iných prevádzkových nákladov, režijných nákladov a nákladov na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným zámerom (bežné náklady na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb).

Pomoc je rozdelená do 4 opatrení  - kto môže o podporu žiadať?

Registrované sociálne podniky môžu požiadať o pomoc prostredníctvom štyroch opatrení:

  • Opatrenie 1 - Investičná pomoc pre MSP - oprávneným žiadateľom je mikropodnik, malý a stredný podnik.
  • Opatrenie 2 - Pomoc pre Začínajúce malé podniky – oprávneným žiadateľom je akýkoľvek malý podnik, ktorý nemá obchodovateľné akcie na burze a ktorý bol zapísaný do Obchodného registra pred najviac piatimi rokmi, ak spĺňa tieto podmienky: neprebral činnosť iného podniku, ešte neprerozdeľoval zisky a nevznikol v dôsledku koncentrácie.
  • Opatrenie 3 - Regionálna investičná pomoc – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky podnikajúce počiatočné investície v podporovaných oblastiach.
  • Opatrenie 4 - Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky.

Veľké podniky budú môcť požiadať o investičnú pomoc až po naplnení merateľných ukazovateľov, o čom budú informovaní prostredníctvom aktualizovaného Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na webovej stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na ich webovej stránke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov od SBA: uhradí poradenstvo aj účasť na podujatí

V rámci iniciatívy Startup Sharks majú začínajúci aj budúci podnikatelia možnosť získať podporu na rozbehnutie svojho nápadu. Aké kritériá treba spĺňať a do kedy treba zaslať žiadosť?

Zmeny v oblasti sociálnej ekonomiky od roku 2022

Aké zmeny prinesie navrhovaná zmena zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a aký dopad bude mať na registrované podniky?

Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky