Štart podnikania (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie. Modul „Štart podnikania“ neposkytne návod na podnikateľský úspech, ale prehľad o tom, ako funguje a na čom sa zakladá podnikateľské prostredie, ktoré neprestajne vydáva svedectvá o úspechoch cieľavedomých ľudí ochotných riskovať a realizovať vlastné nápady a sny.

V module „Štart podnikania“ nenájdete návod, ako odlíšiť dobré nápady odsúdené na úspech od tých, ktoré končia fiaskom. Žiaden podobný recept azda ani neexistuje. Podnikanie je cieľavedomá praktická činnosť, preto lekcie modulu tematicky pokrývajú súhrn praktických ohľadov a činností, ktoré bezprostredne súvisia so začiatkom podnikania. Z didaktického hľadiska tento predpoklad vysvetľuje dôraz na interaktívne a zážitkové formy spracovania jednotlivých tém. Veľkú časť metodického „arzenálu“ preto tvoria: diskusie, práca v menších skupinách (napr. riešenie prípadových štúdií), prezentácie študentov, hranie rolí, riešenie praktických úloh a podobne.

Cieľom autorov jednotlivých lekcií bolo pripraviť komplexné podklady pre výučbu jednotlivých tematických celkov. Štruktúra jednotlivých lekcií tomuto cieľu zodpovedá. Učiteľ sa môže rozhodnúť nasledovať metodický postup, ktorý je vlastne konkrétnym návodom, ako krok za krokom odučiť každú z tém (častokrát s využitím diskusie ako metódy učenia, ekonomických hier, riešenia problémov, skupinovej práce a prípadových štúdií,...). Dôsledné dodržiavanie tohto postupu však nie je nevyhnutné. Je na kreativite učiteľa, či lekcie využije ako námet pre vlastný výklad, jednotlivé aktivity, hry, či dokonca lekcie môže spájať podľa svojej potreby.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

  • cieľ lekcie,
  • hlavné pojmy,
  • potrebné pomôcky,
  • časový harmonogram hodiny,
  • učebný text,
  • podrobný popis priebehu hodiny – metodický postup
  • poznámky pre študentov (obsahujú domácu úlohu z ďalšej lekcie),
  • domáca úloha,
  • ďalšie zdroje pre štúdium,
  • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Faktory ovplyvňujúce štart podnikania – rozhodnutia pred začatím

Cieľom tejto lekcie je oboznámiť vás so všetkými základnými skutočnosťami, ktoré si je potrebné premyslieť pred začatím podnikania. Niektoré zásadné rozhodnutia je potrebné prijať oveľa skôr, ako sa ohlási váš prvý zákazník. Za úspechom zdravej a životaschopnej firmy stoja rozhodnutia detailne naplánované už pred začatím podnikania.

Podnikanie a zamestnanie

Obsahom tejto lekcie je porovnať výhody a nevýhody podnikania a zamestnania a identifikovať hlavné rozdiely medzi podnikateľom a zamestnancom. Podobne ako existuje veľa dôvodov, na základe ktorých by sme sa jednoznačne rozhodli pre zamestnanie, existuje aj mnoho dôvodov, kvôli ktorým by sme chceli podnikať. Neexistuje teda jednoznačná odpoveď na otázku: mám podnikať alebo sa mám zamestnať? Je len na každom z nás, ktorým dôvodom pripíšeme väčšiu váhu, čoho sa vzdáme a aké riziká budeme ochotní podstúpiť. Pre niekoho je lepšie sa zamestnať, pre iného je tou správnou cestou podnikanie. Ide o voľbu medzi slobodou (podnikanie) a istotou (zamestnanie).

Ďalšie informácie k téme možno násjť vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní  a Štart podnikania a v hodinovom filme Povolanie podnikateľ

Trh, konkurencia, podnik a okolie

Cieľom lekcie je objasniť pojem konkurencia a vysvetliť rozdiel medzi jednotlivými typmi konkurencie. Poukázať na väzby, ktorými podnik vo svojom okolí disponuje a vysvetliť trhový kolobeh. Konkurencia je hýbateľom trhu, byť úspešným na trhu znamená trh dobre poznať a vedieť sa na ňom orientovať.

Ďalšie informácie k téme možno násjť vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní  a Štart podnikania a v hodinovom filme Povolanie podnikateľ

Zákazník a firma

Obsahom tejto lekcie je vysvetlenie vzťahov firiem a zákazníkov a objasnenie miesta konkurencie v trhovej ekonomike a jej význam pre zákazníka. Aby ste získali príjem, potrebujete zákazníkov. Aby ste získali zákazníkov, potrebujete informácie a odpovede na mnoho správnych otázok.

Ďalšie informácie k téme možno násjť vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní  a Štart podnikania a v hodinovom filme Povolanie podnikateľ

Riziká súvisiace s podnikaním

V tejto lekcii si objasníme podnikateľské riziká, ich druhy a spôsoby ich regulácie. Riziko, neistota i neurčitosť sú súčasťou konania človeka v danom prostredí. Konanie človeka a riziko z konania idú spoločnou cestou, sú dvomi stranami jednej mince.

Ďalšie informácie k téme možno násjť vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní  a Štart podnikania

Osoba podnikateľa

Cieľom tejto lekcie je spoznať vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre úspech podnikateľa. Jedným z dôležitých faktorov úspechu podnikateľa sú jeho osobné vlastnosti. Osobné vlastnosti sú faktor, na ktorý má podnikateľ najväčší vplyv - teda sám na seba, na to, aký je a ako sa „podnikateľsky správa“.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v: seriály podnikateľských príbehov úspešných podnikateľov z celého sveta; videovizitkách finalistov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ alebo Podnikateľka Slovenska. Odprúčame tiež film Povolanie podnikateľ

Od nápadu k zámeru

V rámci tejto lekcie by sme chceli poukázať na to, ako hľadať príležitosti, pracovať s nápadmi a vytvoriť z nich stručný podnikateľský zámer. Základom podnikania je podnikateľský zámer, ktorý musí byť životaschopný a ktorý v prípade úspechu zvýši kvalitu vášho života nielen z finančného hľadiska.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v: pravidelnom seriály o inšpiratívnych podnikateľských nápadoch, v časti o podnikateľských plánoch a v článkoch s vzorovými podnikateľskými plánmi.

Identita firmy a umiestnenie podnikania

Obsahom lekcie je uvedomiť si dôležitosť vytvorenia identity firmy. Prostredníctvom tejto lekcie spoznáte základné prvky, ktorými firma komunikuje so zákazníkmi, dokážete posúdiť kritériá, ktoré treba brať do úvahy pri výbere miesta na podnikanie. Pri štarte podnikania väčšina podnikateľov podceňuje vytvorenie identity podnikania a výber správnej lokality. Ide však o mimoriadne dôležité faktory. Komunikácia firmy so zákazníkom sa uskutočňuje najmä prostredníctvom mena, loga, motta a firemných farieb. Prostredníctvom týchto prvkov chce vzbudiť u zákazníka záujem a naznačiť svoje poslanie. Druhý faktor – umiestnenie – má veľký vplyv na náklady a výnosy. Vhodné umiestnenie podnikania môže rozhodnúť o jeho úspechu resp. neúspechu. Jedno staré židovské príslovie hovorí: „Pre obchod sú kľúčové tri veci: lokalita, lokalita a lokalita.“

Ďalšie informácie k téme možno násjť vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní  a Štart podnikania

Individuálne podnikanie a spoločné podnikanie

Cieľom lekcie je predstaviť individuálne podnikanie (bez spoločníkov) a spoločné podnikanie (so spoločníkmi), porovnať ich výhody a nevýhody a zároveň predstaviť alternatívne formy podnikania - franchising, MLM, outsourcing. Jedno z prvých rozhodnutí, ktoré podnikateľ musí urobiť je rozhodnutie, či založí podnikanie sám alebo spolu s ďalšími osobami.

Ďalšie informácie k téme možno násjť vo videoprezentáciach Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní  a Štart podnikania

Outsourcing

V rámci tejto lekcie spoznáte dôvody, prečo sa firmy rozhodujú pre outsourcing a budete vedieť identifikovať výhody a riziká spojené s outsourcingom. Pre outsourcing sa rozhoduje čoraz väčšie množstvo firiem. Firmy si outsourcingom zabezpečujú špičkovú kvalitu v činnostiach, na ktoré nie je ich podnikanie zamerané, ktoré nepredstavujú ich hlavnú činnosť. Outsourcovanie činností vo veľkých firmách je pre mnohých podnetom k naštartovaniu vlastného podnikania.

Franchising

Podstatou lekcie je oboznámiť sa s podstatou podnikania formou franchisingu a dokázať rozlíšiť, pre koho je takáto forma podnikania vhodná, aké má výhody a nevýhody. Franchising je modernou formou podnikania. Na jednej strane je ideálny pre ľudí, ktorí chcú vstúpiť do sveta podnikania s minimálnym rizikom (svoje podnikanie začínajú s produktom alebo službou, ktorá je už na trhu vyskúšaná, nemusia vymýšľať reklamu a nemusia si hľadať dodávateľov a pod.), na druhej strane je veľmi efektívnou formou rozširovania podnikania (namiesto rozširovania podnikania vlastnými silami sa tu uzatvárajú kontrakty o distribúcii produktu alebo služby s inými podnikateľmi).

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch o franchisingu na podnikaje.sk

Právne formy podnikania a založenie podnikania

Obsahom lekcie je predstavenie právnych foriem podnikania na Slovensku a určiť hlavné rozdiely medzi nimi. Súčasťou lekcie je aj definovanie postupnosti krokov pri zakladaní podnikania. Každý podnikateľ musí pri založení podniku spĺňať určité legislatívne nastavené podmienky. Konkrétny postup vždy záleží od zvolenej formy podnikania.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti Právne formy podnikania na podnikaje.sk

Živnosť a jej druhy

Cieľom lekcie je spoznať živnosť ako právnu formu podnikania, dokázať rozlísiť druhy živností a taktiež zistiť, aké povolenia sú potrebné k vybaveniu konkrétnej živnosti, a aká zodpovednosť je s danou živnosťou spojená. Prostredníctvom lekcie si budete mať možnosť vyskúšať si byrokratický proces spojený so založením živnosti. Pri štarte nového podnikania je okrem vymyslenia názvu, tvorby podnikateľského plánu a ďalších zaujímavých činností, potrebné prejsť aj nevyhnutnou byrokratickou procedúrou spojenou so založením živnosti.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti o živnostenskom podnikaní na podnikajte.sk

Spoločnosť s ručením obmedzeným a spoločníci

V rámci tejto lekcie si objasníme, že vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným zvyčajne znamená spojenie síl (know-how, kapitál, kontakty a pod.) viacerých osôb v jednom podnikaní, a že vytvorenie takejto spoločnosti je cestou ako sa zbaviť neobmedzeného ručenia. Dôvodom, prečo si ľudia vytvárajú spoločnosti, sú rôzne zručnosti jednotlivcov, ktoré napomáhajú rýchlejšiemu dosiahnutiu spoločného cieľa – rýchlejšiemu rozvoju. Podobne je to aj v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným navyše umožňuje značné zníženie rizika, nakoľko spoločníci ručia len do výšky svojich vkladov.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti s.r.o. na podnikajte.sk

Konateľ v s. r. o.

Podstatou tejto lekcie je uvedomiť si, že konateľ v s.r.o. je mimoriadne zodpovedná funkcia a pri konaní v mene spoločnosti treba byť veľmi opatrný. Na základe tejto lekcie budete poznať úlohu konateľa v s.r.o. a budú si vedomí zodpovednosti, ktorá s výkonom tejto funkcie súvisí. Konateľ je osoba, ktorá vystupuje v mene spoločnosti voči tretím osobám a zabezpečuje jej obchodné vedenie. Byť konateľom je mimoriadne zodpovedná úloha. Konateľ je zodpovedný za vzniknutú škodu v celej výške len voči spoločnosti (čiže tretie osoby si náhradu škody voči konateľovi uplatniť nemôžu). Platí tu princíp takzvanej objektívnej zodpovednosti, čo znamená, že konateľ zodpovedá za škodu aj v tom prípade, ak  ju priamo nezavinil.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti s.r.o. na podnikajte.sk

Tiché spoločenstvo v podnikaní a združenie osôb na spoločné podnikanie

Cieľom tejto lekcie je objasniť problematiku tichého spoločenstva a charakterizovať združenia osôb na spoločné podnikanie. Súčaťou lekcie je porovnanie ich výhody a nevýhody. Zmluvou o tichom spoločenstve sa tichý spoločník zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa na jeho podnikaní a podnikateľ sa zase zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Združenie osôb na spoločné podnikanie je špecifické tým, že podnikateľské činnosti združenia osôb sa nemôžu vykonávať v mene združenia, pretože združenie nemá právnu subjektivitu. Činnosti sa preto môžu vykonávať iba v mene konkrétnych účastníkov združenia.

Legislatívny rámec podnikania v SR

V rámci tejto lekcie vám budú prezentované základné právne normy a predpisy upravujúce podnikanie a povinnosti podnikateľov na Slovensku. Spoznáte štruktúru Občianskeho a Obchodného zákonníka a budete vedieť identifikovať vzťahy, ktoré sa podľa týchto zákonov upravujú. Obchodný zákonník predstavuje základný právny rámec, upravujúci vzťahy v podnikaní. Živnostenský zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu ich dodržiavania. Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony, napr. Obchodný zákonník. Na Slovensku neustále rastie počet zákonov a iných právnych predpisov, ktoré musia podnikatelia a podniky bez ohľadu na svoju veľkosť dodržiavať.

Účtovníctvo

Obsahom lekcie je uvedomiť si dôležitosť a význam účtovníctva a tiež spoznať jeho úlohu v podnikaní a identifikovať rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. Najväčší prínos účtovníctva pre podnikanie spočíva v informačnej hodnote. Účtovníctvo však slúži aj na vyčíslenie základu dane. Na Slovensku je možné viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ktoré sa odlišujú najmä v informačnej hodnote a v spôsobe výpočtu základu dane.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti účtovníctvo na podnikajte.sk a vo videoprezentáciach Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z príjmov

Cieľom lekcie je poukázať na výšku dane z príjmov, ktorú platí každý pracujúci človek a identifikovať zákonné možnosti zníženia daní podnikateľmi. Na základe tejto lekcie si uvedomíte rozdiely v zdaňovaní podnikateľov a zamestnancov. Prostredníctvom daní štát financuje všetky verejné výdavky ako infraštruktúra, školstvo a pod. Daň z príjmov predstavuje časť príjmov každého občana/ podnikateľa, ktorú musí povinne odovzdať štátu. Znižuje sa tak jeho príjem, ktorý by inak mohol použiť na vlastnú spotrebu, resp. úspory.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti dane na podnikajte.sk a vo videoprezentáciach Dane a účtovníctvo v podnikaní

Nepriame dane

Podstatou lekcie je poukázať na fakt, že daňové zaťaženie pri nepriamych daniach znáša konečný spotrebiteľ. Prostredníctvom lekcie porozumiete princípu fungovania dane z pridanej hodnoty. Spolu s cenami tovarov a služieb platíme aj nepriame dane. Nepriame sa volajú preto, lebo ich neodvádzame (neplatíme) priamo do štátneho rozpočtu. Daňové zaťaženie pri nepriamych daniach znáša konečný spotrebiteľ. Spotrebiteľ daň zaplatí firme spolu s cenou tovaru alebo služby a firma túto daň odvedie do štátneho rozpočtu.

Ďalšie informácie k téme možno násjť v článkoch v časti dane na podnikajte.sk a vo videoprezentáciach Dane a účtovníctvo v podnikaní

Všetky učebné texty lekcií, vrátane metodík a poznámok pre študentov nájdete v Učebnici podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešný v živote, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť v našom e-shope.  

Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky