Manažment a marketing (lekcie podnikateľského vzdelávania pre študentov)

Združenie podnikateľov Slovenska vytvorilo spolu s partnermi učebnice podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov. Sada učebníc podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov je výstupom projektu Kvalitní v škole - úspešní v živote a pozostáva z niekoľkých vzdelávacích modulov. Súčasťou každej lekcie sú aj poznámky pre študentov. Nasledovný článok obsahuje poznámky pre stredoškolských študentov z modulu „Manažment a marketing“. Súčasťou poznámok pre študentov je aj domáca úloha k naseldujúcej lekcii.

Ako správne riadiť firmu? Ako plánovať? Ako byť na trhu úspešný? Ako komunikovať vo vnútri firmy, a ako navonok? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie podobné otázky budete hľadať počas lekcií venovaných tomuto modulu, ktorý vtiahne stredoškolských študentov do sveta manažmentu, riadenia, plánovania, organizovania, vedenia ľudí, náboru nových pracovníkov, ale aj do sveta reklamy a marketingu.

Celý modul má tri časti, ktoré na seba nadväzujú a poskytujú všeobecný prehľad o oblastiach manažmentu a marketingu a ľudských zdrojov.

Obsahovo sú lekcie zamerané na získanie základných poznatkov z preberaných oblastí. Sú určené pre študentov, ktorí sa s manažmentom, marketingom a oblasťou ľudských zdrojov ešte nestretli.

Manažment a marketing v pojmoch

Prostredníctvom tejto lekcie budete mať možnosť spoznať obsah a význam pojmov manažment a marketing, budete vedieť identifikovať medzi nimi rozdiely a súvislosti. Manažment je definovaný ako proces systematického plánovania, organizovania, vedenia a kontrolovania ľudí a smeruje k dosiahnutiu cieľa organizácie. Marketing je jednou zo súčastí manažmentu. Zaoberá sa všetkým, čo súvisí s vývojom, predajom, cenami výrobkov alebo služieb, reklamou, ale patrí sem aj styk s verejnosťou.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Stratégie v manažmente a ich význam v plánovaní

V rámci tejto lekcie sa oboznámite s procesom strategického plánovania. Porozumiete strategickému plánovaniu ako nástroju, ktorý pomáha manažmentu firmy pri rozhodovaní. Strategické plánovanie je proces, pri ktorom sa plánuje budúcnosť firmy a určujú sa aj prostriedky, ktorými sa má dosiahnuť cieľ. Základom je definovať víziu a ciele, ktoré sú nevyhnutné pre definovanie smerovania firmy.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

SWOT analýza ako súčasť plánovania

Cieľom lekcie je spoznať význam SWOT analýzy a dokázať ju použiť pre proces plánovania. SWOT analýza je užitočný a dôležitý nástroj pri procese plánovania. Základným cieľom SWOT analýzy je poznanie silných a slabých stránok, ale aj príležitostí a hrozieb. Poznanie všetkých týchto oblastí pomáha vytvoriť komplexný pohľad na analyzovaný problém a stáva sa východiskom pre plánovanie.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Všetko, čo musíme vedieť o rozhodovaní – techniky rozhodovania

Obsahom lekcie je oboznámenie sa so všetkými dôležitými časťami rozhodovania, spoznanie princípu efektívneho rozhodovania a dokázať použiť jednu z metód pri rozhodovaní. Techniky rozhodovania nám pomáhajú pri samotnom procese rozhodovania sa. Pretože ich je viac, je dôležité poznať ich výhody a nevýhody. Absolútne objektívne rozhodnutie je nemožné, pretože vždy nás ovplyvňujú naše skúsenosti, hodnoty, city, emócie a teda v neposlednom rade aj náš vlastný (subjektívny) uhol pohľadu.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Ako sa manažér rozhoduje?

Na základe tejto lekcie porozumiete procesom rozhodovania a ich významu pre prácu manažéra. Budete vedieť charakterizovať riadené rozhodovanie a odlíšiť ho od iných typov rozhodovania. Rozhodovanie môžeme definovať ako proces, kde je určená presná postupnosť krokov od sformulovania problému, cez výber vhodného variantu riešenia až k určeniu cieľa, ktorý sa má rozhodnutím dosiahnuť.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Organizačná štruktúra firmy

Cieľom lekcie je pochopiť význam organizačnej štruktúry a náplní práce pre efektívne fungovanie firmy. Štruktúra organizácie (organizačná štruktúra) hovorí o spôsoboch, ako je práca vo firme organizovaná, aké je usporiadanie firmy, ako sú aktivity a činnosti vo firme rozdelené a koordinované. Je to presné usporiadanie toho, čo firma robí, s vymedzenými pravidlami a postupmi.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Integrovaný systém typových pozícií

Prostredníctvom tejto lekcie spoznáte integrovaný systém typových pozícií a dokážete s ním pracovať. Výber povolania a najmä poznanie náplne práce vybranej pozície je náročný proces a v dnešnej dobe si určite vyžaduje pripravenosť uchádzačov a ich informovanosť o danej problematike. Jedným z nástrojov, ktorý môže byť pomocníkom v tejto oblasti je aj „Integrovaný systém typových pozícií“, ktorý existuje na www.istp.sk.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Kontrola, monitorovanie a hodnotenie

V rámci tejto lekcie sa naučíte rozumieť tomu, ako prebieha kontrolný proces – proces monitorovania a prečo je dôležitý aj proces hodnotenia. Monitorovanie, kontrola a hodnotenie – to sú základné procesy, ktoré pomáhajú zabezpečiť splnenie a dosahovanie vytýčených cieľov. Môžeme povedať, že ide o dôležité činnosti, ktoré nám dajú informácie, či sa plány menia na skutočnosť.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Riadenie zmien a krízové riadenie

Obsahom lekcie je spoznanie základných princípov riadenia zmeny a krízového riadenia, identifikovať niektoré príklady zmien, ako rebranding a reengineering. Pre riadenie zmien aj pre krízové riadenie je veľmi dôležité mať definované a popísané procesy, ktoré so zmenou súvisia a ktoré by sa mali v prípade zmien alebo v prípade krízy uplatniť a dodržať. Na procese zmeny sa musia podieľať všetci kľúčoví manažéri, na všetkých úrovniach, a musia byť s ňou oboznámení všetci ľudia vo firme. Základnou úlohou manažérov, ktorí sa riadeniu zmien venujú je vytvoriť vo firme takú atmosféru, ktorá bude pozitívna a nebude proces zavádzania zmeny komplikovať.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Čo je manažment financií?

Cieľom tejto lekcie je porozumieť významu manažmentu financií, jeho poslaniu a úlohe manažéra v ňom. Manažment financií (riadenie financií) – je jedna z najdôležitejších oblastí v celom riadení organizácie alebo firmy. V každej firme ide v prvom rade o zisk, a preto je správne riadenie financií jednou z podmienok jej úspechu. V každej organizácii sú skupiny, ktoré majú finančné záujmy (akcionári, zamestnanci, manažment, dodávatelia atď.).

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente a vo videoprezentáciach o financovaní podnikania.

Vplyv moci a autority vo firme

Na základe tejto lekcie sa naučíte rozumieť vplyvu moci a autority vo firme a identifikujete spôsoby, akými sa prejavuje. Úspech manažérskej práce často závisí od toho, ako dokážu manažéri pracovať s mocou, autoritou a vplyvom. Napriek tomu, že sú to atribúty, ktoré bývajú často zneužívané a hovorí sa o nich negatívne, je dôležité, aby ich manažér poznal a dokázal využiť v prospech rozvoja a úspechu firmy.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o manažmente.

Začíname s marketingom

Obsahom tejto lekcie je vytvoriť definíciu marketingu a vedieť, čo do marketingu patrí. Taktiež sa oboznámite s programom kurzu „Marketing“. Marketing je neodmysliteľnou časťou každej firmy, každej organizácie. Bez marketingu nie je možné rozvíjať firmu a dosahovať tak základný cieľ – zisk. Marketing nie je oblasť jednoduchá, ale je zaujímavá a dynamicky sa rozvíjajúca. Má veľa rôznych nástrojov a je asi najdôležitejšou formou komunikácie s cieľovou skupinou – so zákazníkmi, klientmi, ale aj s konkurenciou.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Článok pokračuje pod reklamou

Marketingový mix

Prostredníctvom tejto lekcie spoznáte, čo sa sa ukrýva za pojmom marketingový mix ako nástrojom na pochopenie zákazníkov a ich potrieb. Marketingový mix prezentuje marketing ako kombináciu štyroch faktorov – produkt, ceny, miesto a podpora. Všetky tieto faktory vzájomne súvisia a ich súhrn pomáha predaju výrobkov alebo služieb konkrétnej firmy.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Marketingový mix - praktická hodina

V rámci tejto lekcie si budete mať možnosť prakticky si vyskúšať marketingový mix ako nástroj na pochopenie zákazníkov a ich potrieb. Marketingový mix pomáha firme uplatniť v konkurenčnom prostredí efektívnu marketingovú stratégiu a koncepciu, ktorej podstatou je dôkladné poznanie trhu a potrieb zákazníkov.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Aká je úloha reklamy

Cieľom lekcie je spoznať základné princípy reklamy, oboznámiť sa so zákonom o reklame, analyzovať a pripraviť jednoduchú reklamu. Reklama je jednou z foriem propagácie – je to hlavná forma podpory hromadného predaja produktov a služieb. Reklama musí byť legálna, v súlade so zákonmi krajiny a má byť pravdivá, nesmie úmyselne zavádzať.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Prípadová štúdia z marketingu

Úlohou tejto lekcie je osvojenie si praktickým spôsobom, prostredníctvom prípadovej štúdie teoretické poznatky o marketingu. Pre prax je veľmi dôležité uplatňovanie princípov dobrého marketingu. Preto sme zaradili túto prípadovú štúdiu, ktorej cieľom je dať vám príležitosť uplatniť v konkrétnom prípade poznatky z praxe, ktoré ste už získali.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Interná komunikácia firmy

Na základe tejto lekcie zistíte čo je, a ako prebieha interná komunikácia firmy. Naučíte sa rozlišovať rôzne formy a procesy internej komunikácie. Firma komunikuje dvoma základnými spôsobmi – vo vnútri (interná komunikácia) a navonok (externá komunikácia). Dobrá a kvalitná interná komunikácia dokáže zabrániť fluktuácii zamestnancov, zvyšuje motiváciu a tým aj efektivitu a ziskovosť firmy.

Externá komunikácia firmy

Prostredníctvom tejto lekcie zistíte, akými formami komunikuje firma navonok (externe). Budete vedieť identifikovať spôsoby prezentácie firmy smerom k verejnosti. Už vieme, že firma je živý organizmus, a to ju predurčuje ku komunikácii, bez ktorej by nemohla existovať. Vzťahy s verejnosťou (alebo aj externú komunikáciu firmy) môžeme definovať ako systematickú, cielenú a pravidelnú komunikáciu, ktorá je založená na úplných a pravdivých informáciách a smerovaná k cieľovým skupinám. Realizuje sa cez vybrané prostriedky a jej cieľom je vytvárať korektné a pozitívne vzťahy s verejnosťou.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Médiá a firma

V rámci tejto lekcie si osvojíte základné poznatky o masmediálnej komunikácii. Zistíte tiež, čo znamená mediálny plán a ako robiť monitoring médií. Médiá sú mocnou silou súčasného sveta, v ktorom kvalita a rýchlosť komunikácie majú rozhodujúci vplyv na postavenie jednotlivých subjektov ekonomiky alebo politiky. Schopnosť prezentovať svoje postoje či produkty podmieňuje postavenie firiem a úradov, ale tiež politických strán a ich osobností. Monitorovanie médií a ostatných verejných informačných zdrojov je prirodzenou potrebou spoločností a inštitúcií. Poskytne informáciu o tom, ako organizáciu vníma okolie, a tiež ako sú vnímané ostatné subjekty vo sfére jej záujmov.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o marketingu.

Spoločensky zodpovedné podnikanie a firemné darcovstvo

Cieľom tejto lekcie je spoznanie obsahu pojmu firemné darcovstvo a spoločensky zodpovedné podnikanie, vedieť rozlíšiť medzi darcovstvom a sponzoringom, spoznanie princípov a významu spoločensky zodpovedného podnikania. Koncept spoločensky zodpovedného podnikania a aj firemné darcovstvo by mali byť súčasťou strategického plánovania každej firmy, ktorá je alebo sa usiluje byť úspešná. Firemná filantropia a spoločenská angažovanosť firiem je stále viac uznávaná ako progresívny spôsob prepojenia komerčnej sféry na spoločnosť.

Úvod do manažmentu ľudských zdrojov

Na základe tejto lekcie spoznáte úlohu riadenia ľudských zdrojov, postavenie HR manažmentu medzi ostatnými procesmi v rámci podniku, uvedomíte si vplyv kvalitného HR manažmentu na chod a prosperitu podniku a spoznáte dôležitosť a špecifiká ľudského kapitálu. Podnikanie a celý pracovný život nie je len o práci s číslami, materiálom, alebo výpočtovou technikou. Je hlavne o tom, ako podnikateľ, alebo manažér dokáže pracovať so svojim tímom, s ľuďmi okolo seba. Nikto zo skutočne úspešných podnikateľov alebo manažérov nedosiahol svoj úspech sám – každý v nich určitým spôsobom využil schopnosti a potenciál svojich kolegov alebo zamestnancov, podporil ich, dal im priestor a umožnil im rásť. Súbor procesov, ktoré popisujú ako sa v organizácii pracuje s ľudským potenciálom, sa nazýva manažment ľudských zdrojov.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Procesy získavania pracovníkov - RECRUITMENT

Úlohou tejto lekcie je spoznať základné možnosti náboru a výberu pracovníkov a vyskúšať si prácu s portálmi ponúkajúcimi zamestnanie. Každý zamestnávateľ potrebuje obmieňať alebo dopĺňať stav svojich pracovníkov. Prirodzená obmena a dopĺňanie počtu pracovníkov zaručuje prísun nových myšlienok a nápadov, a ak je tento proces úspešný, je to znakom toho, že podnik je v dobrej kondícii aj v iných oblastiach.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Personálny pohovor - interview

Obsahom lekcie je zistiť, akým spôsobom zvyčajne prebieha osobný pohovor pri uchádzaní sa o prácu. Budete mať možnosť si prakticky vyskúšať priebeh osobného pohovoru. Pohovor je štruktúrovaný dialóg s cieľom posúdiť vhodnosť kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu, spoznať jeho odborné predpoklady, osobnostné vlastnosti a motiváciu pre danú prácu.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Zákonník práce

Prostredníctvom tejto lekcie sa oboznámite so základnými vlastnosťami zákonnej normy, ktorá upravuje pracovnoprávne vzťahy. Pracovnoprávne vzťahy nemajú vždy vždy ideálnu kvalitu, čo je mnohokrát vinou jednej z dvoch strán pracovnoprávneho vzťahu. Zákonník práce je normou, ktorá mnohé aspekty tohto vzťahu vymedzuje a definuje.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Personálny rozvoj a vzdelávanie

Cieľom lekcie je spoznať základné východiská procesu vzdelávania v organizáciách, uvedomiť si dôležitosť rozvoja ľudských zdrojov a spoznať základné nástroje, ktorými sa dosahuje. Absolvovaním strednej alebo vysokej školy vzdelávanie v živote človeka nestráca svoje opodstatnenie. Toto tvrdenie neplatí len vtedy, keď hovoríme o konkrétnom človeku – rovnako platí aj keď hovoríme o organizácii. Kto chce zostať konkurencieschopný, prípadne inovovať svoje produkty alebo služby, musí vzdelávanie a rozvoj ľudí považovať za prioritu.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Odmeňovanie

V rámci tejto lekcie sa naučíte rozumieť základným náležitostiam procesu odmeňovania v menšom a strednom podniku. Oboznámiť sa tiež so základnými typmi miezd a s funkciou benefitov. Odmeňovanie je jedna z najdiskutovanejších a najcitlivejších oblastí pracovnoprávneho vzťahu. Ak sa naučíte, ako sa nastavuje mzda a z akých zložiek pozostáva, v budúcnosti sa vám tieto informácie môžu zísť, či už budete zamestnávateľom alebo zamestnancom.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Na základe lekcie spoznáte základné pravidlá a zásady BOZP a uvedomíte si, že nejde len o byrokratické predpisy, ale o skutočný záujem zamestnávateľa i zamestnanca. Lekcia vás uvedie do problematiky bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi bez podrobných analýz predpisov, poukazuje na možné riziká, o ktorých ste doposiaľ nevedeli a informuje o budovaní vzťahu k vlastnej bezpečnosti. Práca je jedna z najnebezpečnejších činností, ktoré človek vykonáva. Nie je to žart – dokazuje to hrozivá štatistika pracovných úrazov, ktoré sa mnohokrát končia fatálne. Tak ako je prirodzená snaha ochrániť pred nebezpečenstvom seba, má byť prirodzená snaha chrániť svojho zamestnanca, prípadne niesť zodpovednosť za to, že pri práci sa jeho zdravie poškodí. Tematika, ktorá popisuje možné riziká výkonu práce, ich poznávanie a prevenciu voči nim sa označuje ako „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ a „Požiarna ochrana“.

Ďalšie informácie možno nájsť v článkoch o podnikateľovi a zamestnancovi

Všetky potrebné informácie a poznámky pre študentov nájdete v Učebnici podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešný v živote, ktorú si môžete bezplatne stihanuť v elektronickej podobe. 

ZDROJ: Združenie podnikateľov Slovenska

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky