Financovanie a plánovanie podnikania (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.Obsah modulu "Financovanie a plánovanie podnikania" tvoria tematické oblasti pokrývajúce otázky spojené so získavaním finančných zdrojov, investovaním, tvorbou cien aj hodnotením výkonnosti podniku. Sú to zvyčajne veľmi špecifické otázky. Ich riešenie si vyžaduje istú technickú znalosť a dôkladnosť pri používaní technických termínov, preto je modul „Financie a plánovanie“ po odbornej stránke pomerne náročný.

Do „povinnej výbavy“ úspešného podnikateľa patrí - okrem odbornej spôsobilosti vykonávať istú činnosť, či invencie pri hľadaní skrytého trhového potenciálu - aj schopnosť primerane rozumieť finančným procesom spojeným s podnikaním. V súčasnosti je táto oblasť vysoko rozvinutá, ponuka finančných nástrojov pre podnikateľov je široká, a preto si v každom podniku vyžaduje spoľahlivé odborné „krytie“. Napríklad, s financovaním sa spájajú nároky na jeho transparentnosť, preto je pre podnikateľa dôležité rozumieť finančným výkazom, ich tvorbe i informačnej hodnote, ktorú poskytujú. Ak vezmeme do úvahy fungujúci podnik, v takom prípade je schopnosť rozumieť logickým väzbám medzi jednotlivými finančnými kľúčová pri plánovaní a rozvoji podnikania.

Cieľom autorov jednotlivých lekcií bolo pripraviť komplexné podklady pre výučbu jednotlivých tematických celkov. Štruktúra jednotlivých lekcií tomuto cieľu zodpovedá. Učiteľ sa môže rozhodnúť nasledovať metodický postup, ktorý je vlastne konkrétnym návodom, ako krok za krokom odučiť každú z tém (častokrát s využitím diskusie ako metódy učenia, ekonomických hier, riešenia problémov, skupinovej práce a prípadových štúdií,...). Dôsledné dodržiavanie tohto postupu však nie je nevyhnutné. Je na kreativite učiteľa, či lekcie využije ako námet pre vlastný výklad, jednotlivé aktivity, hry, či dokonca lekcie môže spájať podľa svojej potreby.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

  • cieľ lekcie,
  • hlavné pojmy,
  • potrebné pomôcky,
  • časový harmonogram hodiny,
  • učebný text,
  • podrobný popis priebehu hodiny – metodický postup
  • poznámky pre študentov (obsahujú domácu úlohu z ďalšej lekcie),
  • domáca úloha,
  • ďalšie zdroje pre štúdium,
  • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Z didaktického hľadiska je postavený na výklade učiteľa, ktorý v jednotlivých lekciách dopĺňajú analyticky zamerané metódy práce so študentmi – riešenie
prípadových štúdií a príkladov či diskusia.

Finančné výkazy

Prostredníctvom lekcie sa dozviete, na čo podnikateľovi slúžia finančné výkazy a čo zachytávajú. Spoznáte rozdiely a súvislosti medzi jednotlivými výkazmi a porozumiete logike ich tvorby. Základom akýchkoľvek úvah o podnikateľských financiách je dokonalá orientácia vo finančných výkazoch. Lekcia je úvodom do tejto problematiky a objasňuje len najnutnejšie pojmy a súvislosti. Prostredníctvom prípadovej štúdie z oblasti osobných financií sa nenáročnou formou oboznámite s jednotlivými výkazmi a rozdielmi medzi nimi. Po absolvovaní lekcie budete mať osvojené pojmy ako aktíva, pasíva, výnosy, náklady a podobne.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk.

Súvaha

Cieľom lekcie je porozumieť základným pojmom a súvislostiam finančného výkazu súvaha, vedieť zaradiť konkrétny majetok a zdroje financovania do výkazu súvaha a taktiež rozumieť pohybom v súvahe. Účtovné výkazy obsahujú v súhrnnej podobe bohaté informácie o stave a činnosti podniku, preto si každý podnikateľ na ich základe dokáže urobiť obraz o finančnej situácii podniku. Súvaha je najdôležitejší účtovný výkaz, informuje o stave majetku a kapitálu podniku. Ide pritom o dvojaký pohľad na tú istú skutočnosť. V aktívach sú jednotlivé majetkové súčasti zoradené podľa toho, v akej podobe vystupujú. V pasívach sú zasa usporiadané zdroje, z ktorých je majetok nadobudnutý.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk.

Výkaz ziskov a strát

Podstatou lekcie je naučiť sa rozumieť základným pojmom vo výkaze ziskov a strát, vedieť rozlíšiť výnos od príjmu a náklad od výdavku a poznať štruktúru výkazu ziskov a strát a dokázať zostaviť výsledovku. Tvorba zisku patrí medzi základné znaky podnikania. Každý podnikateľ sa stretáva s finančnými výkazmi, ktoré sú obrazom úspešnosti podnikania a dôležitým zdrojom poznania. Sledovať hospodárenie nestačí len na konci účtovného obdobia, naopak podnikateľskú činnosť odporúčame vyhodnocovať na mesačnej báze. Schopnosť porozumieť a správne interpretovať súvislosti vo finančných výkazoch patrí medzi základné manažérske zručnosti, bez ktorých sa nezaobíde žiaden podnikateľ.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk a vo formulároch na stiahnutie.

Výkaz peňažných tokov (Cash flow)

Obsahom lekcie je porozumieť základným pojmom vo výkaze cash flow, poznať súvislosti medzi finančnými výkazmi a vedieť zostaviť výkaz cash flow. Výkaz cash flow zachytáva skutočný tok peňažných prostriedkov v podniku. Potreba zostavovania výkazu cash flow je daná tým, že v podvojnom účtovníctve sa rešpektuje tzv. akruálny princíp, čo znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky. Z toho potom vyplýva, že výnosy podniku sa nerovnajú príjmom, náklady sa nerovnajú výdavkom a teda výsledok hospodárenia nekorešponduje s peňažnou hotovosťou, ktorú má podnik k dispozícii.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk a vo formulároch na stiahnutie.

Plán cash flow

Prostredníctvom tejto lekcie sa naučíte zostaviť plán cash flow. Budete vedieť kriticky uvažovať o pláne cash flow pri zakladaní podnikania a porozumieť dôležitosti potreby sledovania peňažných tokov. Tok hotovosti je pre podnikateľa často dôležitejší ako ziskovosť. Pokiaľ podnik minie všetky peniaze, je bezprostredne ohrozená jeho existencia. Tok hotovosti je považovaný za najpresnejší indikátor úspešnosti malých a stredných podnikov, najmä v prvotných fázach či vo fázach rýchleho rastu podnikania. Ak o podniku uvažujeme ako o živom organizme, tak pravidelný prísun peňazí je práve tak dôležitý ako voda pre všetko živé, čo sa na svete nachádza.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk a vo formulároch na stiahnutie.

Zakladateľský rozpočet

Cieľom lekcie je spoznať spôsob ako sa zostavuje zakladateľský rozpočet, identifikovať faktory, ktoré vplývajú na hodnotenie podnikateľského zámeru a vedieť koncepčne uvažovať o štarte podnikania z finančného hľadiska. Zostavovanie zakladateľského rozpočtu je pre začínajúceho podnikateľa často prvou úlohu z oblasti riadenia a plánovania financií, ktorej musí čeliť. Účelom zostavovania zakladateľského rozpočtu je minimalizovať riziko neúspechu podnikania hneď na samom začiatku. Azda najpodstatnejšou otázkou, ktorú nám zostavenie zakladateľského rozpočtu pomôže zodpovedať, je odpoveď na to, či sa nám v danej oblasti vôbec oplatí podnikať.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk a na podnikajte.sk tiež nájdete šablónu na stiahnutie.

Získavanie finančných zdrojov

Obsahom lekcie je oboznámenie sa s tým, čo treba zvážiť, než sa človek rozhodne požiadať o úver a ako sa má voči banke správať v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať. Takmer každý človek bez ohľadu na to, či podniká alebo nie, si z času na čas potrebuje vypožičať peniaze. Aspekty, ktoré pri rozhodovaní o pôžičke alebo úvere musí zvažovať, sú vždy rovnaké. Z tohto dôvodu je úvodná lekcia kurzu venovaná problematike osobných financií, v ktorej možno nájsť množstvo paralel k podnikovým financiám a ktorá je zároveň študentom najbližšia. Súčasný konzumný spôsob života a jednoduchosť získania úverových zdrojov sú dôvodom, že zadĺženosť domácností v poslednom období dynamicky rastie. Bankové a úverové spoločnosti sa stali každodennou súčasťou nášho života a umožňujú nám nadobudnúť prostriedky rýchlejšie, ako by sme ich boli schopní zabezpečiť z vlastných úspor. Lákavá reklama posmeľuje ľudí v rozhodnutí požičať si peniaze bez toho, aby sa nad takýmto krokom vážnejšie zamysleli a zvážili potenciálne riziká, ktoré prináša podpis úverovej zmluvy.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk.

Finančné riadenie a financovanie začiatku podnikania

Cieľom lekcie je porozumieť pojmu finančné riadenie podniku a identifikovať inštitúcie, na ktoré sa začínajúci podnikateľ môže obrátiť so žiadosťou o financovanie. Súčasne spoznáte niekoľko základných pravidiel financovania podnikania a čo rozumieme pod pojmom financovanie. Cieľom finančného riadenia je zaistenie platobnej schopnosti a rast trhovej hodnoty podniku. Získavanie zdrojov je zvlášť pre začínajúceho podnikateľa náročná úloha. Dôvodom je skutočnosť, že podnikateľ nemá žiadnu históriu, neexistujú žiadne záznamy o jeho platobnej disciplíne a plnení si záväzkov, a teda nemá vybudovanú dôveru u potenciálnych veriteľov. V lekcii si ukážeme, na koho sa môže začínajúci podnikateľ so žiadosťou o financovanie svojho zámeru obrátiť.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež infomrácie o business angels na Slovensku na stránke Klubu podnikateľských anjelov Slovenska.

Zdroje financovania podniku

V rámci lekcie sa naučíte identifikovať rôzne zdroje financovania na základe rôznych kritérií, získate prehľad o výhodách a nevýhodách jednotlivých zdrojov financovania a porozumiete vplyvu štruktúry kapitálu na rentabilitu vlastného kapitálu. V prípade malého podniku funkciu finančného manažéra veľmi často vykonáva samotný podnikateľ. Z tohto dôvodu je pre neho existenčne dôležité vedieť, z akých zdrojov môže získavať finančné prostriedky pre svoju podnikateľskú činnosť a aké výhody/nevýhody sú s použitím týchto zdrojov spojené. Základom je osvojiť si členenie finančných zdrojov z rozličných hľadísk, pretože každé toto členenie bližšie charakterizuje istú stránku ich pôsobenia v podniku.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež infomrácie o business angels na Slovensku na stránke Klubu podnikateľských anjelov Slovenska.

Podnikateľský plán

Podstatou lekcie je naučiť sa porozumieť dôležitosti a významu podnikateľského plánu, spoznať situácie, pri ktorých je zostavovanie podnikateľského plánu nevyhnutné a zistiť z akých častí pozostáva. Prostredníctvom lekcie spoznáte formálne požiadavky na podnikateľský plán. Podnikateľský plán možno bez preháňania označiť ako najdôležitejší prvok v procese získavania kapitálu na rozbehnutie podnikateľského zámeru či rozšírenie podnikateľských aktivít prostredníctvom rizikového kapitálu (investorov) alebo úveru. Prostredníctvom plánu preukazujete nielen to, že si veríte, ale najmä, že viete, ako svoje ciele dosiahnuť.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež vzorové biznis plány.

Podnikateľský plán - Prípadová štúdia

Cieľom lekcie je získať praktickú skúsenosť s koncipovaním podnikateľského plánu, spoznať prípravnú fázu plánovania a postup vedúci k zostaveniu podnikateľského plánu. V prípade zostavovania podnikateľského plánu je určite lepšie jedenkrát vidieť praktickú ukážku ako stokrát počuť teoretický výklad. Prostredníctvom lekcie vás chceme podnietiť, aby ste premýšľali o predloženom podnikateľskom pláne, o jeho východiskách, logike tvorby a spôsobe jeho zostavovania.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.skOdporúčame tiež vzorové biznis plány

Bankový úver

Obsahom lekcie je zvládnuť základnú terminológiu, vedieť sa orientovať v ponuke komerčných úverov a spoznať základné podmienky poskytnutia podnikateľského úveru. Bankový úver predstavuje dôležitý zdroj financovania podnikateľských aktivít, bez ktorého si podnikanie ako také často nevieme ani predstaviť. Na slovenskom trhu banky ponúkajú celú paletu úverov rôznych farieb, tvarov a veľkostí, no zorientovať sa v nich nie je vždy jednoduché.

Rokovanie s bankárom

V rámci tejto lekcie bduete mať možnosť zistiť, na koho sa začínajúci podnikateľ môže obrátiť so žiadosťou o financovanie. Spoznáte niekoľko základných pravidiel financovania podnikania. Určite sa každý podnikateľ v priebehu svojej činnosti dostane do situácie, kedy potrebuje požičať peniaze. Dôvody môžu byť rôzne, od obstarania nových strojov, cez zaplatenie miezd zamestnancom, až po zaplatenie faktúr za materiál. Ak chce podnikateľ požiadať o úver, mal by sa pripraviť na to, že každá banka má stanovenú vlastnú úverovú politiku a pri poskytovaní úverov klientom uplatňuje veľa zásad a metodologických postupov. Skôr než banka poskytne úver, musí preveriť bonitu klienta, t. j. jeho schopnosť splatiť záväzky vyplývajúce z prijatého úveru.

Lízing

Prostredníctvom tejto lekcie spoznáte princíp fungovania lízingu, budete poznať výhody a nevýhody lízingu pri financovaní majetku a tiež budete vedieť rozoznať jednotlivé druhy lízingu. Po absolvovaní lekcie sa budete vedieť orientovať v základných termínoch z oblasti a vedieť sa rozhodnúť, či je pre podnikateľa výhodnejšie obstarať hmotný majetok v hotovosti alebo využiť jednu z možných foriem financovania obstarania hmotného majetku, je navonok možno jednoduchá záležitosť, avšak opak je pravdou. Čím hlbšie sa budeme činnosťou podnikateľa zaoberať, a tiež čím skúsenejší a finančne stabilnejší podnikateľ v danom prípade bude, tým je hľadanie odpovede a rozhodnutia zložitejšie a zdĺhavejšie.

Investovanie finančných zdrojov

Cieľom tejto lekcie je spoznať základné aspekty pri rozhodovaní o investovaní financií a zistiť, akú úlohu plnia inštitúcie, pôsobiacie na finančnom trhu v Slovenskej republike. V dnešnom svete je veľa ľudí, ktorí túžia po bohatstve. Môžete namietať, že takí ľudia neexistujú, že peniaze predsa nemôžu byť na vrchole rebríčka hodnôt človeka. Iste uznáte, že viesť spokojný život bez peňazí je v dnešnej dobe takmer nemožné. Bohatstvo väčšine ľudí nepadne z ničoho nič do lona. Väčšinou je odmenou za ich prácu, respektíve umenie investovať. A práve téma investovania bude predmetom tejto lekcie. Povieme si niečo o základných pravidlách investovania, bez ohľadu na to, či investuje fyzická osoba alebo podnikateľ a čoho sa investícia týka.

Časová hodnota peňažných prostriedkov vo finančnom rozhodovaní podniku

Obsahom lekcie je naučiť sa porozumieť podstate metód zloženého úrokovania, spoznať možnosti ich efektívneho používania. Peňažné prostriedky, ktoré má podnik okamžite k dispozícii, nie sú ekvivalentné k rovnakému objemu peňažných prostriedkov, získaných v budúcnosti. Dôvodom je skutočnosť, že súčasné finančné prostriedky môže podnik investovať a získavať z nich ďalší výnos.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež článok o súčasnej hodnote peňazí.

Dlhodobý majetok a jeho odpisovanie

Na základe tejto lekcie budete mať možnosť spoznať základné zložky majetku podniku, porozumieť dôvodom, pre ktoré sa majetok odpisuje. Naučíte sa ovládať základnú terminológiu, vedieť vypočítať jednoduchý lineárny odpis. Osobitosťou dlhodobého majetku je jeho viacnásobné používanie v pôvodnej forme. Rokmi sa dlhodobý majetok mení v dôsledku jeho využívania v rámci podnikateľskej činnosti. Tieto permanentné zmeny postupom času nepriaznivo vplývajú tak na výkonnosť, ako aj na kvalitu vykonávanej práce a v konečnom dôsledku sa majetok stáva nepoužiteľným. Opotrebenie neznamená len znižovanie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ale súčasne predpokladá jej odovzdanie (prenos) na nové výkony – výrobky, práce, služby.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o daňových a účtovných odpisoch.

Účtovné a daňové odpisy

Podstatou lekcie je naučiť sa rozlíšiť medzi účtovným a daňovým odpisom, vedieť vypočítať rovnomerný a zrýchlený daňový odpis. Súčasne sa prostredníctvom lekcie naučíte orientovať v príslušnej legislatíve. Orientácia podnikateľa v základnej daňovej legislatíve patrí k dôležitým podnikateľským zručnostiam. Téma odpisovania dlhodobého majetku vystupuje do popredia pri mnohých podnikateľských aktivitách: pri zostavovaní plánu ziskov, pri výpočte daňovej povinnosti, pri hodnotení investičných projektov a podobne. Z tohto dôvodu sa jej oplatí venovať zvýšenú pozornosť.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o daňových a účtovných odpisoch.

Rozhodovanie podniku o dlhodobej alokácii kapitálu

Cieľom lekcie je porozumieť súvislostiam pri rozhodovaní o dlhodobej alokácii kapitálu, vedieť zostaviť ekonomický podklad pre hodnotenie investičných projektov. Taktiež sa naučíte orientovať v základnej odbornej terminológii.  Rozhodovanie o strategických otázkach „koľko, kedy, kde a ako investovať kapitál“ patrí k najdôležitejším manažérskym rozhodnutiam o budúcom vývoji podniku. Investície na jednej strane môžu dlhodobo pozitívne ovplyvňovať mieru ziskovosti podniku, no na druhej strane často môžu byť príčinou finančných problémov, najmä ak neprinesú očakávaný efekt a sú financované z cudzích zdrojov.

Metódy hodnotenia investičných projektov

Prostredníctvom tejto lekcie spoznáte jednotlivé metódy hodnotenia investičných projektov a budete edieť zostaviť ekonomický podklad pre hodnotenie investičných projektov. Pri posudzovaní investičných projektov sa často stáva, že sa vyberú také metódy hodnotenia, ktoré vedú k nesprávnym záverom. Pri ich použití sa zabúda na časovú hodnotu peňazí a pre výpočet sa používajú nediskontované peňažné toky. Účelom tejto hodiny je porozumieť jednotlivým metódam, vedieť ich kombinovať a vyvodiť z nich správne závery.

Tvorba rodinného rozpočtu

Obsahom lekcie je zistiť akú funkciu plní rozpočet a z akých častí sa skladá, spoznať postup ako zostaviť rodinný rozpočet. Na základe lekcie dokážete vyhodnotiť svoje finančné možnosti (bonitu) za účelom získania bankového úveru. Uvažovanie o osobnom či rodinnom rozpočte je dôležitou súčasťou riadenia osobných financií. Tak ako si podnikateľ na každý rok plánuje svoje výnosy a náklady, príjmy a výdavky, mali by sme všetci mať prehľad o svojich osobných financiách, aby sme dokázali zvládnuť svoje životné požiadavky v ekonomickej realite. Vyjasnený rozpočet nám pomáha získať kontrolu nad svojou finančnou situáciou, predchádzať nežiaducemu zadĺženiu a nachádzať zdroje pre pravidelné mesačné sporenie.

Model tvorby zisku

V rámci tejto lekcie sa naučíte rozumieť dôležitosti klasifikácie nákladov na fixné a variabilné, bduete vedieť vypočítať bod zvratu. Porozumiete dôsledkom nedostatočného využívania výrobnej kapacity a spoznáte výhody a nevýhody prevádzkovej páky. Kvantifikácia bodu zvratu je dôležitou informáciou pre manažment podniku, pretože stanovuje minimálny objem výroby a následne predaja, ktorý podnik za určité obdobie musí dosiahnuť, aby nebol v strate. Najmä pri úvahách o založení podniku je veľmi obtiažne správne odhadnúť tržby. Je preto užitočné poznať odpoveď na otázku: „Aký minimálny obrat musím dosiahnuť, aby som dokázal pokryť svoje náklady?“

Základné prístupy k tvorbe cien

Cieľom lekcie je spoznať rôzne prístupy zaužívané v tvorbe cien, naučiť sa osobitosti tvorby cien v maloobchode a v podnikoch služieb a vedieť aplikovať teoretické znalosti v praktických výpočtoch. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tvorbe cien sa v malých podnikoch nevenuje dostatočne veľká pozornosť, čo vyplýva z nedostatočných skúseností drobných podnikateľov s touto problematikou. A práve od schopnosti stanoviť primeranú výšku ceny sa odvíjajú základné podnikateľské výsledky, akými sú počet zákazníkov, objem tržieb či celková rentabilita podnikania. Podnikateľ by mal k tvorbe cien vždy pristupovať koncepčne. Cena je stanovená optimálne vtedy, keď dokáže nielen pokryť náklady, ale i prinášať zisk, zákazníkmi je akceptovaná a zároveň nie je vyššia ako ceny porovnateľných produktov/služieb u konkurencie.

Kalkulácie a metódy kalkulovania

Podstatou tejto lekcie je porozumieť účelu zostavovania kalkulácií, vedieť zostaviť jednoduchú kalkuláciu a spoznať základné kalkulačné metódy. Každý podnikateľ prichádza do kontaktu so zákazníkom, ktorému na trhu ponúka tovar alebo službu - v ideálnom prípade za cenu stanovenú trhom. Inými slovami medzi predávajúcim a zákazníkom dôjde ku kompromisu na cene za poskytnutý tovar/službu. Dolnou hranicou pri stanovovaní ceny sú na strane predávajúceho náklady súvisiace s predávaným tovarom/ službou, hornú hranicu ceny určuje zákazník a konkurencia. Kalkulácie slúžia podnikateľovi na to, aby si dokázal vypočítať primeranú cenu za tovar/službu, ktorá mu umožní pokryť všetky jeho náklady a tiež dosiahnuť želanú odmenu v podobe zisku.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o kalkuláciach a tvorbe cien.

Tvorba cien na základe kalkulácií

Prostredníctvom tejto lekcie porozumiete úskaliam úplných kalkulácií nákladov, spoznáte dôležité súvislosti vo vývoji nákladov s ohľadom na objem výroby. Na prípadových štúdiách spoznať opodstatnenosť zostavovania kalkulácií pri riešení dôležitých podnikateľských otázok. Vedieť stanoviť krátkodobú a dlhodobú dolnú hranicu ceny. Podnikateľ by mal nielen vedieť spočítať všetky svoje náklady a stanoviť predajnú cenu, ale na základe kalkulácií dokázať vyhodnotiť ďalšie situácie, ktoré prináša dennodenný podnikateľský chlebíček. Ide o otázky optimalizácie výrobného programu, o zostavovanie rozpočtov či cenovú politiku. Podkladom pre riešenie všetkých týchto situácií je schopnosť rozumieť kalkuláciám a spôsobom ich použitia. Obsah nasledujúcej lekcie prostredníctvom prípadových štúdií prehĺbi základy tejto problematiky.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o kalkuláciach a tvorbe cien.

Rozpočty

Cieľom lekcie je porozumieť úlohe a funkcii rozpočtov v podnikovom plánovaní a spoznať rôzne druhy podnikových rozpočtov. Na základe kalkulácií a nákladového účtovníctva bduete vedieť zostaviť a následne vyhodnotiť úspešnosť plnenia rozpočtu. Rozpočty sú hlavným nástrojom finančného a vnútropodnikového riadenia. V najvšeobecnejšom ponímaní rozpočtovanie chápeme ako proces stanovenia výnosov, nákladov, príjmov, výdavkov a predpokladaného výsledku hospodárenia vždy na určitý objem výkonov a na určitý časový úsek vopred. Cieľom rozpočtovania je zostaviť taký plán, ktorý bude s minimom potrebných úprav v priebehu roka smerodajným nástrojom riadenia podnikových financií.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o kalkuláciach a tvorbe cien.

Úvod do finančnej analýzy

Na základe tejto lekcie budete vedieť, na čo slúži finančná analýza v podniku, naučíte sa ovládať základné odborné termíny, postup a niektoré metódy finančnej analýzy. Taktiež sa oboznámite sa so základnými pravidlami financovania podniku. Finančná analýza je neodmysliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo pôsobí ako spätná informácia o tom, kam sa podnik v jednotlivých oblastiach finančného riadenia dostal, v ktorých oblastiach sa podniku ciele podarilo naplniť a naopak, v ktorých oblastiach podnik za očakávaniami zaostáva. Úlohou finančnej analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na vytvorení aktuálnej finančnej situácie. O finančnej situácii niekedy hovoríme aj ako o „finančnom zdraví“ podniku.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.skOdporúčame tiež články o finančnej analýze a jej metódach.

Analýza pomerových finančných ukazovateľov

Obsahom lekcie je spoznať konštrukciu základných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy, vedieť vypočítať ukazovatele a správne ich interpretovať. Pomerové ukazovatele patria medzi najobľúbenejšie a tiež najrozšírenejšie metódy finančnej analýzy, pretože umožňujú získať rýchly obraz o základných finančných charakteristikách podniku. Ich výpočtom sa však finančná analýza nekončí, skôr len začína. Dôvodom je ich nízka schopnosť vysvetľovať javy v podniku, preto sa v podnikoch využívajú hlavne ako indikátory zmien vo finančnom zdraví. Pomerové ukazovatele vyjadrujú vzťah medzi dvoma absolútnymi ukazovateľmi prostredníctvom ich podielu.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o finančnej analýze a jej pomerových ukazovateľoch.

Finančná analýza podniku – prípadová štúdia

Prostredníctvom tejto lekcie sa naučíte zvládať prácu s finančnými výkazmi na účely vypracovania finančnej analýzy. Budete vedieť komplexne zhodnotiť finančnú situáciu podniku a dokážete vypočítať a interpretovať základné pomerové finančné ukazovatele. Prípadová štúdia je praktickou ukážkou využitia teoretických poznatkov z finančnej analýzy získaných v dvoch predchádzajúcich lekciách. Zmyslom lekcie je ukázať konkrétny návod krátkej finančnej analýzy podniku. Lekcia rozvíja analytické myslenie a je zavŕšením práce s finančnými výkazmi.

Ďalšie informácie možno nájsť vo videoprezentáciach Podnikateľský plán a financovanie podnikania a v časti financovanie na podnikajte.sk. Odporúčame tiež články o finančnej analýze.

Úplné znenie lekcií na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky) nájdu učitelia bezplatne v našom e-shope.

Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky