Odpisovanie dlhodobého majetku s dôrazom na daňové odpisy v roku 2011

Odpisovaním majetku sa rozumie postupné rozpúšťanie obstarávacej ceny, reprodukčnej obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov príslušného majetku do nákladov v priebehu doby jeho životnosti.

Výška odpisu dlhodobého hmotného majetku vypočítaná podľa národnej úpravy SR závisí od dvoch základných skutočností, a to:

 • od obstarávacej ceny (resp. reprodukčnej obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov), za ktorú bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný a
 • od odpisovej sadzby.

Správne stanovenie odpisovej sadzby majetku závisí predovšetkým od správneho určenia životnosti konkrétneho druhu majetku, ktorou sa rozumie časové obdobie, v priebehu ktorého je tento majetok v činnosti v súlade so svojím pôvodným určením. Toto obdobie sa nekryje s dobou možnej fyzickej existencie, ktorá je v podstate neobmedzená. Nekryje sa ani s dobou prakticky možnej činnosti, pretože vhodným spôsobom je možné dosiahnuť predĺženie životnosti o niekoľko rokov. Z uvedených skutočností vyplýva, že stanovenie doby životnosti je do istej miery problematické.

Výpočet výšky odpisu ovplyvňujú dva prístupy. Prvým je snaha vyjadriť trvalé zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku v závislosti od jeho skutočného opotrebenia a druhý je správne vyčíslenie nákladov (výdavkov) na zistenie základu dane z príjmov. Odpisy je preto potrebné osobitne posudzovať z účtovného a daňového hľadiska. Porovnanie účtovných a daňových odpisov nájdete v nasledovnom článku.

O účtovných metódach odpisovania sa dočítate v týchto článkoch - Účtovné metódy odpisovania podľa slovenskej právnej úpravy a Odpisovanie podľa slovenskej úpravy účtovníctva.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku

Výdavky, ktoré podnik vynaložil na obstaranie dlhodobého hmotného majetku nie je možné tak ako z účtovného, ani z daňového hľadiska zahrnúť do daňových výdavkov, resp. nákladov jednorazovo, pretože ide o majetok dlhodobého charakteru. Tieto výdavky možno do daňovo uznaných nákladov zahrnúť postupne, a to na prostredníctvom daňových odpisov. Takéto odpisovanie v SR upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňový odpis dlhodobého majetku má charakter celkového ročného daňového výdavku (nákladu), to znamená, že jeho uplatnenie nie je podmienené intenzitou používania počas roka. Na uplatnenie daňových odpisov za dané účtovné obdobie stačí preukázať, že podnik účtoval o dlhodobom hmotnom majetku, má ho v evidencii na konci účtovného obdobia a používal ho počas tohto obdobia na zabezpečenie zdaniteľných príjmov (výnosov), bez ohľadu na to, či ho používal počas celého účtovného obdobia, alebo iba pár mesiacov. Daňový odpis predstavuje dobrovoľnú kategóriu, to znamená, že podnik ho nemá povinnosť uplatniť. Podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.

Prerušenie odpisovania sa týka iba odpisovania hmotného majetku, pre nehmotný majetok táto možnosť neplatí, a to z dôvodu, že zákon o dani z príjmov odpisovanie nehmotného majetku neupravuje. Stanovuje iba, že nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými odpismi, najviac do výšky vstupnej ceny, pričom účtovná legislatíva nepovoľuje prerušenie účtovných odpisov.
Zákon o dani z príjmov ďalej určuje majetok, ktorý možno odpisovať (napr. samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) a ktorý nemožno odpisovať (napr. pozemky).

Pre určenie výšky daňového odpisu je podstatná vstupná cena dlhodobého majetku, ktorú tvorí:

 • obstarávacia cena – v prípade, že podnik nadobudol majetok kúpou,
 • vlastné náklady – v prípade, že podnik vytvoril majetok vlastnou činnosťou,
 • reprodukčná obstarávacia cena – zistená podľa osobitných predpisov alebo stanovená súdnym znalcom.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky tejto vstupnej ceny (prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie, alebo do výšky zvýšenej zostatkovej ceny).

V súlade so zákonom o dani z príjmov podnik na začiatku odpisovania zaradí daný majetok do jednej zo štyroch odpisových skupín podľa prílohy uvedenej v tomto zákone  (ak dlhodobý hmotný majetok nemožno zaradiť ani do jednej z odpisových skupín, zaradí ho do 2. odpisovej skupiny; súbor hnuteľných vecí sa zaradí do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného dielu).

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov

 Po zaradení do odpisovej skupiny, sa podnik rozhodne pre metódu odpisovania:

 • rovnomerná metóda odpisovania,
 • zrýchlená metóda odpisovania.

 Zvolená metóda odpisovania dlhodobého majetku je určená podnikom pre každý majetok jednotlivo a nemožno ju zmeniť počas celej doby odpisovania.

Rovnomerná metóda odpisovania dlhodobého majetku

Vypočítaný ročný odpis na základe tejto metódy má rovnakú výšku počas celej doby používania majetku. Určí sa ako podiel vstupnej ceny majetku a doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu takto:

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/12
4 1/20

Pri tejto metóde odpisovania nemá vplyv na spôsob výpočtu odpisov technické zhodnotenie vykonané na odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku. Zvýši vstupnú cenu majetku v tom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, následkom čoho sa odpisy vypočítajú zo vstupnej ceny, ktorej súčasťou budú aj výdavky na technické zhodnotenie.

Zrýchlená metóda odpisovania dlhodobého majetku

Táto metóda odpisovania dlhodobého majetku dáva možnosť zahrnúť väčšiu časť vstupnej ceny do daňových výdavkov (nákladov) počas prvých rokov odpisovania. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa jednotlivým odpisovým skupinám priraďujú tieto koeficienty:

Odpisová skupina Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20

 Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z dlhodobého hmotného majetku takto:

 • v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania,
 • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.

Pri zrýchlenom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy sa určujú takto:

 • v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny dlhodobého hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
 • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

Napr. ak je vstupná cena osobného automobilu, zaradeného do 1. odpisovej skupiny (doba odpisovania 4 roky) 12 000 eur, daňové odpisy a úspora na dani z príjmov by boli nasledovné:

Rok / Daňové odpisy Rovnomerné odpisovanie Úspora na dani z príjmov Zrýchlené odpisovanie Úspora na dani z príjmov
1. rok 3 000 eur 570 eur 3 000 eur 570 eur
2. rok 3 000 eur 570 eur 4 500 eur 855 eur
3. rok 3 000 eur 570 eur 3 000 eur 570 eur
4. rok 3 000 eur 570 eur 1 500 eur 285 eur
Spolu 12 000 eur 2 280 eur 12 000 eur 2 280 eur

Pre zrýchlené odpisovanie sa pravdepodobne rozhodne daňovník, ktorý očakáva v nasledujúcich rokoch vysoký zisk a uplatnením zrýchlených odpisov ho môže znížiť v prvých rokoch viac, ako by mu umožňovali rovnomerné odpisy. Ak daňovník očakáva konštantné výnosy, výhodnejšou alternatívou bude uplatniť rovnomerné odpisy počas celej doby odpisovania majetku.

Zákon o dani z príjmov taktiež určuje v konkrétnych prípadoch aj osobitné metódy odpisovania. Ročný odpis otvárok nových lomov, pieskoví, hlinísk a technickej rekultivácie, ak nie sú súčasťou dlhodobého hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zhrnuté, dočasných stavieb a banských diel sa určí ako podiel vstupnej ceny a určenej doby trvania. Pri formách, modeloch a šablónach sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny a ustanovenej doby použiteľnosti alebo určeného počtu vyrobených odliatkov alebo výliskov. V prípade obstarania dlhodobého hmotného majetku formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, zákon o dani z príjmov stanovuje, že takýto majetok sa odpíše počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % vstupnej ceny, pričom výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac.

Komponentné odpisovanie dlhodobého majetku

Novela zákona o dani z príjmov, teda zákon č. 60/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 3. 2009, zaviedol tzv. komponentné odpisovanie, teda samostatné odpisovanie jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti dlhodobého hmotného majetku, ak vstupná cena (obstarávacia cena alebo cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca, ak nie je k dispozícii obstarávacia cena) každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur. Súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných súčastí sa rovná vstupnej cene daného dlhodobého hmotného majetku.

Jednotlivé oddeliteľné súčasti sa evidujú samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých oddeliteľných súčastiach a všetky zmeny jednotlivých oddeliteľných súčastí, napr. ich prírastky a úbytky vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných cenách a zostatkových cenách jednotlivých oddeliteľných súčastí, vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny tohto majetku.

Jednotlivé oddeliteľné súčasti sa zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený daný dlhodobý hmotný majetok, teda samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

Pri budovách a stavbách je možné vyčleniť pre samostatné odpisovanie len tie jednotlivé súčasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov:

 • rozvody počítačových sietí – odpisová skupina 2,
 • klimatizačné zariadenia – odpisová skupina 3,
 • osobné a nákladné výťahy – odpisová skupina 3,
 • eskalátory a pohyblivé chodníky – odpisová skupina 3.

 Komponentý spôsob odpisovania je výhodný vždy, ak majú oddeliteľné súčasti rôznu dobu použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia. Pri komponentom odpisovaní podnik vykazuje vyššie náklady na odpisy pri odpisovaní po častiach (komponentoch) majetku, ako pri odpisovaní majetku ako celku. Ak napr. podnik odpisuje budovu 20 rokov a rozvody počítačových sietí v budove 6 rokov, po šiestich rokoch sú rozvody odpísané (zahrnuté aj do daňových nákladov), čím sa vytvorili z odpisov zdroje na obnovu týchto rozvodov.

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku

Tak ako pri dlhodobom hmotnom majetku, tak aj pri dlhodobom nehmotnom majetku možno rozlišovať účtovné odpisy, ktoré upravuje zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov a daňové odpisy, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov.

Podľa zákona o účtovníctve je potrebné dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill, záporný goodwill a náklady na vývoj, odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Voľba spôsobu odpisovania je ponechaná na samotný podnik, pričom sa uplatňujú také isté účtovné metódy odpisovania ako pri dlhodobom hmotnom majetku. Spôsob odpisovania pri každom jednotlivom druhu majetku sa určuje osobitne, a to aj v tom prípade, ak ide o rovnaké zložky dlhodobého nehmotného majetku, ktoré sú obstarané súčasne (napr. softvér).

Zákon o dani z príjmov sa metódami odpisovania nehmotného majetku nezaoberá, odvoláva sa na zákon o účtovníctve. Stanovuje iba, že dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny.

Ing. Miroslava Vlkoláčková a Ing. Veronika Dubielová

Prečítajte si aj Daňové odpisy v roku 2012

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky