Vyporiadanie majetku manželov po rozvode alebo zániku BSM z iného dôvodu

Aký je postup rozdelenia majetku v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Ktorá možnosť vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je najvhodnejšia a ktorá najrýchlejšia?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) je právny inštitút, ktorý vzniká zo zákona v prípade uzavretia každého manželstva a zohľadňuje špecifiká a potreby ekonomickej stránky manželského života.

Každé BSM tak ako vznikne, musí nevyhnutne aj zaniknúť. Následne musí dôjsť aj k jeho vyporiadaniu. Ide teda o dvojfázový proces, tzn. prvotný zánik BSM a následné vyporiadanie BSM (ľudovo nazývané aj vysporiadanie), pričom poradie týchto fáz musí byť zachované.

BSM zaniká:

 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo vyhlásil za neplatné;
 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov;
 • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu, že jeho ďalšie trvanie by bolo v rozpore s dobrými mravmi;
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku v prospech štátu, ak u odsúdeného existovalo BSM, 
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, ak u úpadcu existovalo BSM, 
 •   smrťou jedného z manželov, alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho.  

Ak teda dôjde k platnému zrušeniu, resp. zániku BSM, musí nevyhnutne nastať druhý krok, a to jeho vyporiadanie. Vyporiadanie BSM je možné urobiť troma spôsobmi:

 1. dohodou manželov,
 2. súdnym rozhodnutím alebo
 3. nečinnosťou manželov, kedy po troch rokoch od zániku BSM nastáva právna domnienka vyporiadania.

Dohoda o vyporiadaní BSM

Dohoda o vyporiadaní BSM je najideálnejšou formou rozdelenia majetku manželov, pričom dohodu favorizuje tak zákon, ako aj súdna prax.

Prečítajte si tiež

Dohoda o vyporiadaní nemá zákonom stanovenú formu, môže ísť teda aj o ústnu dohodu. Manželia si ale na požiadanie musia vydať písomné potvrdenie o spôsobe vyporiadania. V prípade, ak je obsahom majetku aj nehnuteľnosť, dohoda o vyporiadaní musí byť písomná s náležitosťami potrebnými pre vklad do katastra nehnuteľností.

Manželia dohodu o vyporiadaní môžu uzavrieť od momentu zániku BSM v období troch rokov. Z finančného hľadiska nie sú potrebné žiadne poplatky, s výnimkou prípadných nákladov na overenie podpisu a vklad do katastra nehnuteľností.

Ak sa manželia vedia rozdeliť, ale majú obavy o formálnu správnosť ich dohody, môžu využiť služby advokáta alebo notára, ktorý dohodou o vyporiadaní spíše. Ak sa manželia dohodnúť nevedia, majú možnosť využiť služby mediátora, ktorý im vytvorí vhodné podmienky na dosiahnutie dohody.

Vyporiadanie BSM súdom

Ak sa manželia dohodnúť nevedia alebo nechcú, majú možnosť o vyporiadanie požiadať súd. Súd bude konať na návrh jedného z manželov. Ten kto návrh podá, je povinný uhradiť poplatok 66 €. Následne, po vyporiadaní BSM súdom je poplatok za vyporiadanie stanovený podielom 3% z hodnoty BSM.

Dĺžka súdneho konania bude závislá od zaťaženia súdu a zároveň od potreby dokazovania, napríklad potreby znaleckého dokazovania. Trovy súdneho konania sa zároveň zvyšujú o trovy právneho zastúpenia a ďalšie náklady dokazovania (znalečné, svedočné).

Prečítajte si tiež

Súd pri vyporiadaní BSM musí vychádzať z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Zároveň sa zohľadňuje, ak z BSM bolo niečo vynaložené na majetok jedného z manželov, napr. ak z príjmov patriacich do BSM sa splácali dlhy jedného z manželov. V neposlednom rade je potrebné zohľadniť, ak jeden z manželov zo svojich prostriedkov zhodnotil majetok patriaci do BSM, napríklad ak sa čiastočne z úspor jedného manžela (spred manželstva) zakúpila nehnuteľnosť do BSM.

Súd bude musieť tiež prihliadnuť na potreby maloletých detí, aj na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pritom bude potrebné zohľadniť aj to, kto sa ako staral o deti a o spoločnú domácnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyporiadanie BSM po troch rokoch

Nie je priamou povinnosťou manželov dohodnúť sa na vyporiadaní, ani podať návrh na súd. Ak ale ani jednu z týchto možností nevyužijú, zákon stanovuje právnu domnienku, že po troch rokoch od zániku BSM sa manželia rozdelili nasledovne:

 • v prípade hnuteľných vecí podľa stavu, v akom každý z manželov veci v BSM užívajú ako výlučný vlastníci pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti;
 • v prípade ostatných hnuteľných vecí a v prípade nehnuteľností sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov transformuje na spoluvlastníctvo podielové, pričom podiely sú rovnaké;
 • obdobne sa rozdelia ostatné majetkové práva, ktoré sú pre manželov spoločné.
Prečítajte si tiež

Napriek tomu, že možno nadobudnúť presvedčenie, že nechať uplynúť trojročnú lehotu je najpohodlnejšie, vhodnou alternatívou to môže byť pri manželoch bez majetku, resp. iba s majetkom nepatrnej hodnoty. V prípade, ak manželia mali spoločné nehnuteľnosti, pohľadávky, alebo iný hodnotnejší majetok alebo práva a na vyporiadaní BSM sa nevedeli dohodnúť, samotnou transformáciou BSM na podielové spoluvlastníctvo sa vyriešia iba čiastkové formálne otázky.

Zostane sporné, kto a ako bude majetok využívať, ako sa s majetkom naloží, a ďalšie sporné otázky, ktoré nastávajú pri podielovom spoluvlastníctve. Ak sa manželia (exmanželia) nebudú vedieť dohodnúť, ako so spoločným majetkom naložia, bude nevyhnutné podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Pri tomto konaní sa poplatok za zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva zvyšuje na 6% z hodnoty majetku.

Podľa tejto domnienky sa bude riadiť aj majetok, ktorý nebol zahrnutý v dohode o vyporiadaní alebo v súdnom rozhodnutí o vyporiadaní.

Zhrnutie

Prečítajte si tiež

Ktorý spôsob vyporiadania BSM bude zvolený závisí od vôle manželov. V prípade dohody majú vôľu a schopnosť dohodnúť sa obaja manželia. V prípade súdu sa manželia síce nevedia dohodnúť, ale minimálne jeden má vôľu, aby bol majetok rozdelený súdom. Nástup domnienky vyporiadania po troch rokoch sa vyznačuje nečinnosťou oboch manželov, a je považovaný za najhoršiu alternatívu vyporiadania BSM.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Spoločná osobná starostlivosť

Pri rozvode možno využiť nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa. O čo ide, ako sa na nej dohodnúť a kto vtedy platí výživné či dostáva prídavok na dieťa?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Akým spôsobom sa možno dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a na čo spoluvlastníci nemôžu zabudnúť? Je možné trvať na zachovaní spoluvlastníctva aj proti vôli spoluvlastníka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky