Splatnosť faktúr bude 30 dní

Európsky parlament 20. 10. 2010 schválil smernicu, podľa ktorej bude v rámci Európskej únie platiť všeobecná najviac 30-dňová lehota splatnosti faktúr. Implementačný proces smernice do legislatív členských štátov má byť ukončený do dvoch rokov.

Malé podniky často čelia finančným problémom kvôli meškaniu platieb za poskytnuté služby a tovary zo strany ich odberateľov. Európsky parlament preto schválil smernicu, ktorá stanovuje 30-dňovú lehotu na zaplatenie faktúr. Prijatý text je výsledkom dohody EP s Radou a čoskoro vstúpi do platnosti. Malé firmy by tak už nemali čeliť problémom kvôli neplatičom, a to tak v prípade štátnych, ako aj v prípade súkromných dlžníkov. Smernica má posilniť solventnosť firiem, inovácie a pracovný trh.

 

Po vstupe smernice do platnosti bude vo všeobecnosti platiť pravidlo, ktoré udáva štátnym aj súkromným podnikom povinnosť zaplatiť svoje pohľadávky voči dodávateľom najneskôr do 30 dní od poskytnutia služby či zakúpenia tovaru. Parlament bojoval za to, aby sa akékoľvek výnimky z tohto pravidla smeli udeľovať jedine vo výnimočných prípadoch.

EP sa o prijatie legislatívy, stanovujúcej prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, snažil viac než rok. V dnešnom hlasovaní v pléne preto novelu smernice, ktorá je výsledkom dohody medzi EP a Radou, podporili všetky politické skupiny EP. Poslanci ju prijali pomerom hlasov 612:12:21.

Spravodajkyňa k tejto správe, poslankyňa Barbara Weiler, počas rozpravy uviedla: "Táto smernica prispeje k vzniku novej platobnej kultúry. Zamerali sme sa na zabezpečenie toho, aby sa rešpektovali práva malých podnikov, s cieľom zlepšiť tok finančných prostriedkov a vytvoriť lepšie prostredie pre investície zamerané na tvorbu nových pracovných miest".

Nové lehoty na zaplatenie dlhov

Ak v zmluve nie je uvedené inak, všeobecná lehota na zaplatenie dlžnej sumy v súkromných obchodných vzťahoch je stanovená na 30 dní. Pri zmluvnej dohode oboch strán je možné predĺžiť túto lehotu na 60 dní. Nad 60 dní môže byť platobná lehota predĺžená jedine pri výslovnej dohode zakotvenej v zmluve, aj to jedine v prípade, že to nebude "hrubo nespravodlivé" voči podniku, ktorému sa peniaze dlhujú.

V obchodných vzťahoch, v ktorých súkromný podnik poskytuje svoje služby alebo predáva tovar orgánom štátnej a verejnej správy platí na zaplatenie 30-dňová lehota. Ak si obe strany želajú predĺžiť túto dobu, dá sa to jedine na základe dohody presne stanovenej v zmluve, pričom to musí byť "objektívne odôvodniteľné" v súvislosti so špecifickou povahou uzatvorenej zmluvy. Parlamentu sa však po tvrdom boji podarilo presadiť, aby sa lehota nedala za žiadnych okolností predĺžiť na viac než 60 dní.

Výnimka pre verejné orgány poskytujúce zdravotnú starostlivosť

Členské krajiny EÚ si na svojom území môžu vybrať lehotu na splácanie pohľadávok verejnými orgánmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, jej doba však nesmie presiahnuť 60 dní. Táto výnimka bola udelená z dôvodu špecifickej povahy verejných zdravotníckych zariadení a spôsobu ich financovania v rámci systému sociálneho zabezpečenia.

Úroky z omeškania, kompenzácie a verifikačná doba

Parlament primäl Radu k tomu, aby pre neplatičov stanovila zákonnú úrokovú sadzbu, vypočítanú z referenčnej úrokovej sadzby navýšenej o aspoň 8 %. Podnik čakajúci na zaplatenie bude mať tiež v okamihu, keď sa úrok z omeškania stane splatným, nárok dostať od svojho dlžníka fixnú sumu minimálne vo výške 40 eur bez toho, aby musel podniknúť akýkoľvek krok. Táto suma je chápaná ako kompenzácia za náklady na vymáhanie pohľadávky.

Overovacia doba pre stanovovanie zhody tovaru alebo služby so zmluvou je stanovená na 30 dní. V prípade mimoriadne zložitých zmlúv môže byť predĺžená, no jedine ak je to výslovne stanovené v zmluve a nie je to "hrubo nespravodlivé" voči podniku, ktorému sa peniaze dlhujú. Parlamentu sa v tejto otázke podarilo zabezpečiť záruky, ktoré garantujú, že overovacia doba nebude môcť byť využívaná ako "legislatívna diera" umožňujúca oneskorené platby.

Vstup smernice do platnosti

Smernicu teraz ešte musí odobriť Rada, ktorá sa však na jej znení s EP už dohodla, ide teda len o formálne odsúhlasenie. Nová legislatíva vstúpi do platnosti 20 dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty následne dostanú na implementáciu nových pravidiel 2 roky.

V tejto súvislosti spravodajkyňa Barbara Weiler zdôraznila, že v žiadnom prípade netreba nechápať implementačnú dobu ako "trvajúcu dva roky". "Od januára 2011 by členské štáty mali začať preberať smernicu do svojich právnych predpisov", uviedla.

 

Zdroj: www.europarl.europa.eu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky