Zrušenie povinnosti viesť a uchovávať cenovú evidenciu pre mikro podnikateľov

Zrušenie povinnosti viesť a uchovávať cenovú evidenciu pre mikro podnikateľov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže podnikateľov a v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve sa v novele zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o cenách“) doplňujú ustanovenia o cenovej evidencii. Pre špecifikovanú skupinu podnikateľov sa navrhuje zrušiť povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o cenách vrátane kalkulácií nákladov.

Pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, a ktorí sú

  • mikro účtovnou jednotkou, ktorej definícia je predmetom novely zákona o účtovníctve alebo
  • fyzickou osobou, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a spĺňa požadované kritériá

sa navrhuje predkladanou novelou zákona o cenách zrušiť povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o cenách (cenovú evidenciu) vrátene kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru.
Fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva musí spĺňať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie dve z týchto troch podmienok:

  • celková suma majetku zistená z výkazu o majetku a záväzkoch (netto ocenenie) nepresiahla 350 000 eur,
  • obrat (príjmy z predaja tovaru a služieb) nepresiahol 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Novela zákona o cenách nadobúda účinnosť od 1. januára 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako stanoviť hodinovú cenu za hodinu práce?

V oblasti služieb často zákazníci vidia obrovský rozdiel v hodinových sadzbách konkurenčných firiem. Ako kalkulovať hodinovú cenu práce firmy pri poskytovaní služieb?

Ako stanoviť správnu cenu?

Cena musí umožňovať podniku byť konkurencieschopným, zároveň dosahovať požadovanú rentabilitu vynaložených nákladov a dostatočnú ziskovú prirážku na rozvoj. Ako ju stanoviť?

Zľavy a ich využitie v podnikaní

V posledných rokoch aj na Slovensku zaznamenávame nárast používania zľavových kupónov. Existuje množstvo internetových portálov, ktoré ponúkajú zľavy na rôzny tovar alebo služby, ale zľavu ako nástroj konkurenčného boja často využívajú aj maloobchodné prevádzky v rámci svojich vernostných systémov.

Zvýšte tržby pomocou vhodnej cenovej stratégie

Existujú prinajmenšom tri dôvody, prečo by mala byť pre vašu firmu prioritou číslo jedna „lepšia cenová politika“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky