Výhody a nevýhody franchisingu z pohľadu franchisanta

Podnikanie vo franchisingu, tak ako každé iné, má svoje plusy i mínusy. Franchising však vo všeobecnosti poskytuje výhody dodávateľom, franchisorom, franchisantom a aj zákazníkom. Bez ohľadu na to, o aký typ franchisingu ide, výhody väčšinou prevažujú nad nevýhodami systému. Uvažujete nad kúpou licencie? Prečítajte si, aké sú plusy a mínusy podnikania pod známou značkou.

Výhody franchisingu z pohľadu franchisanta

Uľahčenie štartu podnikania franchisanta

Aké pozitíva prináša franchising pre franchisanta? V prvom rade je to overený koncept. Investovaním do franchisingu získava franchisant práva na „recept na úspech“. Nasledovaním odporúčaných pravidiel nielen pri zakladaní podniku, ale aj na pravidelnej báze, môže s dôverou odhodiť obavy o budúcnosť svojej firmy. Samozrejme treba s rozumom vziať do úvahy počiatočné obdobie, ktoré môže priniesť aj určité prekážky a taktiež určitú nábehovú fázu podnikania, ktorá je potrebná na to, aby podnik začal profitovať. Avšak toto obdobie je v prípade franchisingu výrazne kratšie ako je tomu pri vlastnom podnikaní. Jednoducho povedané, franchising eliminuje zlé podnikateľské rozhodnutia plynúce z nedostatku skúseností alebo nesprávneho úsudku začínajúceho podnikateľa. Franchising pre franchisanta znamená znížené riziko samostatnosti a väčšiu istotu v podnikaní. Franchisanti majú možnosť sa podnikateľsky relatívne samostatne realizovať vo svojom podniku a majú väčšiu motiváciu uspieť ako zamestnanci vlastnených pobočiek. Koncepcia vytvorená franchisorom a podmienky dohodnuté vo franchisingovej zmluve dávajú franchisantovi rámec a priestor pre jeho vlastnú podnikateľskú aktivitu a nasadenie.

Okrem toho je nespornou výhodou taktiež zabehnutá obchodná značka. Namiesto budovania svojho kreditu od úplnej nuly môže franchisant benefitovať z dobrej povesti obchodnej značky siete, pod ktorou bude podnikať. V určitých prípadoch, najmä v odvetví služieb, taktiež franchisant získava prístup k zákazníckej báze siete na lokálnom trhu. Napríklad ak franchisor poskytuje prepravné služby veľkej spoločnosti v hlavnom meste, je veľmi pravdepodobné, že v prípade rozšírenia pôsobenia firmy aj do iných regiónov kontrakt na dopravné služby v danej oblasti získa práve franchisant rovnakej siete. Ide o podstatný faktor, ktorý môže pomáhať franchisantovi rozvíjať svoje podnikanie rýchlejšie. Franchisant zároveň využíva meno a silnú značku franchisora, ktorý sa o jej známosť a imidž neustále stará, rovnako ako o vývoj a propagáciu svojich výrobkov alebo služieb. Podnikateľ predáva alebo obchoduje so známou značkou a v praxi overenou koncepciou, čím znižuje riziko neúspechu. Okrem imidžu veľkopodniku, chráneného obchodného mena a ochrannej známky benefituje franchisant aj zo spoločnej reklamy. Uzatvorením franchisingovej zmluvy sa franchisant stáva súčasťou franchisingového systému, čo v povedomí zákazníkov vytvára dojem, že ide o ďalšiu prevádzku či pobočku franchisora. Získava tiež aktualizovanú marketingovú koncepciu, ktorá je vopred vyskúšaná a osvedčená.

Finančné výhody

Ďalšou nespornou výhodou z pohľadu franchisanta je možná úspora nákladov. Hoci náklady na kúpu a prevádzkovanie franchisingovej prevádzky môžu byť v niektorých prípadoch tiež nevýhodou tejto formy podnikania, existujú odvetvia, kde je tomu presne naopak. Prosperujúca sieť s vybudovanými dodávateľskými vzťahmi a vysokou kúpnou silou môže začínajúcemu podnikateľovi priniesť mnoho výhod aj z finančného hľadiska. Stáva sa to najmä v prípadoch, kedy úspora na dodávkach tovaru alebo služieb je vyššia ako pravidelné poplatky platené franchisorovi na základe franchisingovej zmluvy. Zásobovanie franchisingového podniku franchisanta a všetkých ostatných podnikov zapojených do franchisingovej siete je často vykonávané jednotným zásobovacím systémom, ktorý zabezpečuje franchisorom určený dodávateľ či dodávatelia. Franchisant je zapojený do franchisorom vytvoreného zásobovacieho systému a môže využívať výhody lacnejšieho nákupu alebo množstevných zliav.

Skúsenosti franchisanta nie sú nutnosťou

Skúsenosť franchisanta v odvetví podnikania franchisora nie je pri franchisingu nevyhnutná, čo môže byť ďalšou výhodou. Predchádzajúce skúsenosti v podnikaní v rovnakom odvetví môžu byť pre franchisora naopak v mnohých prípadoch prekážkou. Je totiž všeobecne jednoduchšie naučiť nového človeka v odbore všetko od základov, ako sa snažiť odučiť skúseného podnikateľa zlým návykom. Z tohto dôvodu mnohí franchisori vyhľadávajú franchisantov, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s daným podnikaním. Na druhej strane pre franchisanta je výhodou získanie hotového riešenia, vďaka čomu nemusí kreatívne vytvárať služby alebo produkty, pripravovať marketing či od základov vymýšľať systém riadenia prevádzky. Taktiež odpadá starosť o budovanie značky, nakoľko túto stránku rieši franchisor.

Podpora a poradenský servis

Ak hovoríme o výhodách, netreba zabudnúť na podporu a poradenský servis, ktorý franchisor poskytuje svojim franchisantom, ak sa vyskytne akýkoľvek problém v priebehu prevádzky podniku. Prostredníctvom vzdelávania a tréningov franchisant získava rozsiahle know-how ešte pred rozbehom činnosti vo vlastnom podniku. Franchisori zvyknú často bezplatne školiť aj personál v podniku franchisanta. Mnohí poskytujú svojim franchisantom tiež daňové, poradenské, účtovné a úverové služby. Týmto majú franchisanti zabezpečené akési konzultačné služby v rámci firmy, ktoré sú im kedykoľvek k dispozícii. Cielené rady a stabilná komunikácia medzi franchisantom a franchisorom zabezpečujú, že sa franchisant môže naplno venovať svojmu podnikaniu.

Najväčšou a najhodnotnejšou výhodou franchisingu pre franchisanta však je skutočnosť, že vstupom do siete sa stáva členom veľkej rodiny. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, má sa s kým poradiť. Je veľmi pravdepodobné, že iný franchisant sa s daným problémom už stretol. Vzhľadom na to, že jednotliví franchisanti nie sú voči sebe konkurentami, nemali by mať problém podeliť sa o svoje skúsenosti s nováčikmi a aj neskôr medzi sebou navzájom.

Zvýšená úverová kredibilita franchisanta

V zahraničí je tiež výhodou franchisingu zvýšená úverová kredibilita franchisanta. Banky ochotnejšie poskytujú úvery osobám s overenými podnikateľskými plánmi, za ktorými ako garant a ručiteľ stojí známa a silná spoločnosť franchisora. V slovenských podmienkach však banky franchisanta od začínajúceho podnikateľa veľmi neodlišujú, čo je často kritizovaným aspektom rozvoja franchisingového podnikania na Slovensku.

Franchisingové podnikanie z pohľadu franchisanta, samozrejme, nesie so sebou aj určité riziká či nevýhody, ktoré však v porovnaní s dlhým zoznamom výhod akosi strácajú na váhe. Každý podnikateľ vstupujúci do franchisingového reťazca by si však mal byť vedomý aj rizík, ktoré so sebou tento model podnikania prináša.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody franchisingu z pohľadu franchisanta

Finančné nevýhody

Medzi hlavné nevýhody pre franchisanta patria vstupné náklady, ktoré môžu byť o niečo vyššie ako v prípade, že sa podnikateľ rozhodne podnikať na vlastnú päsť. Napríklad pri zariaďovaní prevádzky franchisor vyžaduje, aby bol dodržaný vzhľad a celkový imidž prevádzky z dôvodu udržania korporátnej identity siete. Hoci to znamená, že franchisant nemôže zariadiť svoju prevádzku nábytkom, ktorý už nepotrebuje doma alebo ktorý odkúpil od známeho za symbolickú cenu, znamená to tiež, že nebude nutné nič meniť na najbližších niekoľko rokov. Profesionálne vybavenie navyše zvyšuje dôveru zákazníka v prevádzku, čo znamená, že franchisant skôr dosiahne ziskovosť svojho podniku. Keďže franchisor má zmluvné vzťahy s dodávateľmi, aj cena zariadenia bude pravdepodobne priaznivejšia.

Okrem vstupných nákladov za vybavenie prevádzky musí franchisant uhradiť taktiež vstupný poplatok a platiť pravidelné franchisingové poplatky za poskytnuté služby, percento z obratu či príspevok na reklamu a pod. Pravidelnými platbami môžu tiež byť platby za podporu, školenia, prieskumy trhu a pod. Tieto náklady však vyvažujú samotné služby, ktoré franchisant získava od franchisora , či už ide o právo na obchodovanie pod renomovanou značkou, tréningy, výhody u dodávateľov alebo poradenstvo. Treba si uvedomiť, že s kapitálovou návratnosťou nie je možné počítať ihneď, nakoľko vstupné investície bývajú obvykle pomerne vysoké. Franchisingová zmluva by však napriek tomu mala byť koncipovaná tak, aby franchisant po dobu jej účinnosti aspoň získal svoje vstupné investície späť, teda dosiahol požadovanú návratnosť.

Prevádzkové obmedzenia franchisanta

Niektorí franchisanti považujú za nevýhodu franchisingu prevádzkové obmedzenia, ktoré sú dané priamo franchisingovou zmluvou. Franchisant je povinný vykonávať iba tú činnosť, ktorá je stanovená vo franchisingovej zmluve, a taktiež dodržiavať všetky pravidlá podnikania stanovené franchisingovou zmluvou. Nemá možnosť uskutočňovať svoje vlastné podnikateľské plány a spravidla nemôže získať väčší podiel na trhu, než aký mu bol vymedzený franchisingovou zmluvou. Na druhej strane však práve čiastočné obmedzenie podnikateľskej samostatnosti zabezpečuje nižšie riziko podnikateľského neúspechu vstupom do franchisingového reťazca, ktorý má dané pravidlá. Franchisanti sa tiež sťažujú na vykonávanie kontroly vlastnej činnosti franchisorom. Čo však prehliadajú a na čo zabúdajú, je fakt, že každý reťazec je taký silný ako jeho najslabší článok. Je preto v ich najlepšom záujme stotožniť sa s postupmi a procesmi, ktoré boli dokázateľné úspešné a fungujú u mnohých ďalších franchisantov. Franchisant je závislý od franchisora a jeho úspech závisí od úspechu franchisora a celej franchisingovej siete. To samozrejme neplatí v prípade, ak franchisor presahuje kompetencie dané franchisingovou zmluvou a racionálne účelné praktiky potrebné na zaistenie kvality franchisingového reťazca. Vždy existuje určité riziko, že medzi franchisorom a franchisantom nevznikne vzťah spolupráce, ale vzťah nadriadenosti a podriadenosti, a teda že franchisor nebude franchisanta chrániť a viesť, ale skôr spravovať či dokonca priamo riadiť. V takomto prípade je potrebné si s franchisorom dohodnúť pravidlá a vyčleniť kompetencie, ktoré by mal mať franchisant výlučne vo svojej rozhodovacej právomoci.

Fakt, že do franchisingového konceptu zvyčajne franchisant nemôže vôbec zasahovať a meniť ho, vytvára obmedzenie v podobe charakterových vlastností ľudí, ktorí do takejto formy podnikania vstupujú. Franchising nie je veľmi vhodný pre veľmi kreatívne osobnosti a tiež pre tých podnikania chtivých ľudí, ktorí majú problém s dodržiavaním presne stanovených pravidiel.

Niektorí odborníci považujú za nevýhody franchisingu tiež predkupné právo franchisora na predajňu zaradenú do franchisingovej siete v prípade ukončenia činnosti franchisanta,deľbu zisku či povinnosť odoberať tovar a výrobky od franchisora na základe franchisingovej zmluvy.

Riziko slabého reťazca

Ako posledné treba spomenúť ešte riziko štrukturálnej slabosti reťazca, čo znamená napríklad neschopnosť franchisora vynútiť dodržiavanie pravidiel v rámci siete alebo nedbalosť o budovanie vlastnej značky. Ak má franchisor problémy s financiami, nie je dostatočne silný alebo profesionálny, môže to mať negatívny vplyv na reputáciu značky a teda aj podnik franchisanta. V prípade zlého povedomia o firme franchisora totiž nesú všetky dôsledky z toho plynúce všetky články franchisingového systému bez ohľadu na to, že franchisant túto skutočnosť nemôže ovplyvniť.

Špeciálnou témou je tiež riziko vyplývajúce znedostatočného prispôsobenia sa medzinárodných franchisingových konceptov lokálnemu trhu. Inými slovami, pri rozhodovaní sa o konkrétnom franchisingovom podnikaní treba do úvahy vziať tiež skutočnosť, či a aké má franchisor skúsenosti s lokálnym trhom. Nikde totiž nie je napísané, že franchisingový koncept fungujúci v Nemecku bude rovnako dobre fungovať aj na Slovensku. Dôvodom môže byť nielen rozdielna kúpna sila obyvateľstva, ale tiež slabá znalosť značky, rozdielne návyky spotrebiteľov a rad ďalších faktorov.

Napriek niektorým nevýhodám franchisingu sa táto forma podnikania rozvíja obrovským tempom. Za posledné roky stúpol počet príjemcov franchisingovej licencie niekoľkonásobne a o úspechu hovoria aj ďalšie čísla. Napríklad počet podnikov, ktoré ukončili svoju činnosť v prvom roku trvania franchisingovej zmluvy, je v porovnaní so samostatným podnikaním veľmi nízky.

Tip na záver: Zvažujete podnikanie formou franchisingu? Nazrite s nami do sveta podnikania so značkami ako Pizza Mizza, Subway, RE/MAX, KINEKUS, Yves Rocher a mnohými ďalšími v publikácii 19 príbehov podnikania formou franchisingu, alebo Ako podnikať so známou značkou na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky