Ako na finančný plán? Úvod (1. časť)

Finančný plán patrí k najdôležitejším častiam podnikateľského plánu. Zároveň platí, že je jednou z najnáročnejších častí na spracovanie, pretože si vyžaduje vedomosti z oblasti finančnej analýzy, finančného manažmentu a plánovania. V nasledovnej sérii článkov sme sa rozhodli objasniť vám logiku tvorby finančného plánu názorne, krok po kroku a bez zbytočných teoretických poučiek.

Aký je rozdiel medzi krátkodobým a dlhodobým finančným plánom?

Finančný plán vychádza z podnikovej stratégie a konkretizuje ju na zvolený časový horizont. Z tohto pohľadu možno rozlišovať dlhodobý viacročný finančný plán a krátkodobý finančný plán, ktorý sa zostavuje na dobu jedného roka (hovoríme aj o rozpočte). Pokiaľ podnikateľský plán zostavujeme za účelom získania bankových finančných zdrojov na konkrétny investičný projekt, musíme zostaviť dlhodobý finančný plán, ktorý zohľadňuje celú dobu splácania požičaných prostriedkov. Takisto v prípade začínajúceho podnikateľa je minimálnym odporúčaným plánovacím horizontom doba, počas ktorej dokáže byť podnikateľský zámer ziskový a sebestačný v tom zmysle, že ďalší rozvoj bude možné financovať z prostriedkov zarobených vlastnou činnosťou. Platí zásada, že krátkodobé plánovanie je podrobnejšie ako dlhodobé. Kým pri dlhodobom plánovaní je základnou časovou jednotkou kalendárny rok, u krátkodobého plánu je to kalendárny mesiac.

Aké sú základné zložky finančného plánu?

Výstup plánovacieho procesu tvoria finančný výkaz súvaha, výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov. Možno povedať, že kľúčovými časťami finančného plánu, ktorý sa predkladá napríklad pri získavaní bankového financovania je plánovaný výkaz ziskov a strát a plánovaný prehľad peňažných tokov

Článok pokračuje pod reklamou

Ako uvažovať pri zostavovaní finančného plánu?

Platí, že príliš optimistické odhady uberajú na dôveryhodnosti a zanechávajú neprofesionálny dojem. Je lepšie uvažovať konzervatívne a realisticky. Pri zostavovaní a prezentácii finančného plánu je dôležitá logika, konzistencia, reálnosť a nadväznosť na minulé obdobie. Plánovanie vyžaduje znalosť vzájomných väzieb ekonomických procesov a schopnosť ich modelovania za účelom rýchlej kvantifikácie dopadov čiastkových zmien do všetkých častí plánu. Ideálnym riešením je zostaviť plán v programe MS Excel, pomocou ktorého možno automatizovať výpočet výsledkov plánu pri vysokej miere variability vstupných informácií. Modelovanie finančného plánu je ako skladanie mozaiky, ktorej časti do seba presne zapadajú. Našou ambíciou je objasniť postup a vybrané metódy zostavovania finančného plánu do tej miery, aby im porozumeli aj menej skúsení čitatelia.

Aký je odporúčaný postup zostavovania finančného plánu?

Ako bolo uvedené v úvode článku, zostavovanie finančného plánu si vyžaduje pomerne veľkú dávku zručnosti. Ak budete postupovať v odporúčaných krokoch, nemalo by sa vám stať, že sa pri plánovaní "zacyklíte" a nedotiahnete svoju snahu do úspešného konca. Jednotlivé zložky plánu totiž spolu súvisia a každá chyba sa prejaví tým, že plánované výkazy medzi sebou nebudú sedieť. 

 1. Analýza finančného zdravia podniku
 2. Definovanie finančných cieľov a východiskových predpokladov
 3. Zostavenie plánovaného výkazu ziskov a strát za pomoci parciálnych plánov
  1. Investičný a odpisový plán
  2. Plán financovania investičných potrieb
  3. Plán tržieb
  4. Plán nákladov (agreguje v sebe niektoré funkčné plány ako napr. marketingový plán, ale aj plán potreby zamestnancov a naň nadväzujúci plán osobných nákladov podniku)
 4. Zostavenie plánovanej súvahy
 5. Zostavenie plánu peňažných tokov

Prečo plánované výkazy medzi sebou musia "sedieť"?

Finančné výkazy neexistujú nezávisle od seba, naopak sú prepojené a vytvárajú logický systém. Ak urobíte chybu v jednom, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie. Ako vidíme na obrázku, prehľad peňažných tokov vysvetľuje zmenu peňažných prostriedkov v podniku a výkaz ziskov a strát objasňuje tvorbu zisku v podniku. Hovoríme, že údaje v prehľade peňažných tokov a výkaze ziskov a strát sú tokové (sú vždy kumulované za určité obdobie) a údaje v súvahe stavové (zachytávajú zostatok vždy k určitému obdobiu).


Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Máte malú firmu a nerobíte si finančný plán na nasledujúce mesiace? Určite nie ste jediný, no robíte podnikateľskú chybu. Neexistujúce finančné plánovanie je totiž jeden z dôvodov, prečo sa toľko malých firiem neudrží na trhu.

Ako si spočítať financie?

Oplatí sa venovať čas finančným projekciám pred štartom podnikania, hoci nemáte spoľahlivé informácie o tom, ako sa vám bude v podnikaní dariť? Čo a ako počítať?

Ako na finančný plán? Plán peňažných tokov (8. časť)

Projekcia peňažných tokov sa pri ročnej perióde plánovania odvodzuje zo súvahy nepriamou metódou ako sme to demonštrovali na konkrétnom príklade v článku venovanom metódam zostavovaniu prehľadu peňažných tokov. Plán peňažných tokov plní pri dlhodobom plánovaní najmä spojovaciu a kontrolnú úlohu v sústave plánovaných výkazov. Ak urobíte chybu v jednom výkaze, pravdepodobne vám nebudú sedieť ani ďalšie, takže ide aj o zostavenie skúšky správnosti.

Ako na finančný plán? Plán súvahy (7. časť)

V predchádzajúcom dieli seriálu sme prostredníctvom plánu výkazu ziskov a strát naplánovali, ako budú vyzerať naše hospodárske výsledky v budúcnosti. V dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako z dostupných údajov zostavíme plánovanú súvahu, ktorá vypovedá o tom, prostredníctvom akých zložiek majetku plánujeme vykonávať svoju podnikateľskú činnosť ako aj o tom, z akých prostriedkov (vlastných/cudzích) bude táto činnosť financovaná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky