Aký je význam finančnej analýzy?

Finančná analýza je neodmysliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, pretože pôsobí ako spätná informácia o tom, kam sa podnik v jednotlivých oblastiach finančného riadenia dostal, v ktorých oblastiach sa podniku ciele podarilo naplniť a naopak, v ktorých oblastiach podnik za očakávaniami zaostáva.

Úlohou finančnej analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na vytvorení aktuálnej finančnej situácie. O finančnej situácii niekedy hovoríme aj ako o „finančnom zdraví“. Finančná analýza predstavuje základný zdroj posudzovania ekonomických procesov podniku a vytvára predpoklad správneho finančného rozhodovania do budúcnosti.

Význam finančnej analýzy

Význam finančnej analýzy spočíva v tom, že kvantifikuje ekonomické javy a kvalitatívne ich hodnotí, posudzuje hospodársku činnosť a jej výsledky. Pravidelné meranie výkonnosti Vám pomôže:

 • kontroluje, hodnotí uplynulú činnosť podniku a vysvetľuje prebiehajúce procesy, príčiny ich vzniku a následky, ktoré môžu spôsobiť,
 • identifikuje problémové oblasti skôr, ako sa vymknú spod kontroly,
 • získava a vyhodnocuje informácie ako podklady pre zlepšovanie účinnosti riadenia podniku (napríklad oddeľuje ziskové výrobky od stratových, určuje oblasti, v ktorých je možné znížiť náklady atď.)
 • je nevyhnutným podkladom pri príprave, realizácii a kontrole dôležitých finančných rozhodnutí,
 • umožňuje podnikateľovi nazerať na podnik optikou okolia, t.j. posudzovať spoločnosť tak, ako ju na základe výsledkov posudzujú nezainteresované osoby zvonka.

Je dôležité zapamätať si, že pri hodnotení výkonnosti podnikateľovi výsledky nepovedia, prečo sa niečo stalo. Odchýlka je len následkom zmien, ktoré sa udiali, a podnikateľ po pravých príčinách musí často pátrať.

Pre koho je finančná analýza určená?

Informácie, ktoré súvisia s finančnou situáciou podniku, sú predmetom záujmu mnohých subjektov prichádzajúcich do kontaktu s podnikom. V krajinách s fungujúcou trhovou ekonomikou možno informácie o finančnej situácií podnikov získať od súkromných, ale aj štátnych inštitúcií.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších noviel ukladá obchodným spoločnostiam povinnosť zverejňovať účtovnú závierku uložením do zbierky listín obchodného registra, pričom sa zverejňuje úplná účtovná závierka, ktorá zahŕňa súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke. Riadna i mimoriadna účtovná závierka sa ukladá do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení kompetentnými orgánmi spoločnosti.

Výsledky finančnej analýzy poskytujú cenné informácie nielen pre vlastné riadenie podniku, ale i pre iné subjekty, ktoré nie sú súčasťou podniku. Medzi tieto subjekty patria veritelia, investori, štátne orgány a podobne. Tieto konkrétne skupiny sú zainteresované na informáciách z finančnej analýzy z rôznych dôvodov. Napríklad majitelia a investori sa zaujímajú o finančné informácie o podniku z hľadiska:

 • investičného - toto hľadisko predstavuje základ pre rozhodovanie o budúcich investíciách,
 • kontrolného - toto hľadisko uplatňuje majiteľ, akcionár voči manažérom podniku z dôvodu, že im dal značnú voľnosť pri riadení majetku. Rieši sa to formou výrobných a čiastkových správ o finančnom stave podniku.


Zdroje informácií pre finančnú analýzu

Najdôležitejším zdrojom informácií pre vonkajšie účely finančnej analýzy je finančné účtovníctvo. Poskytovanie vnútorných informácií sa zabezpečuje v rámci nákladového a manažérskeho účtovníctva (vnútropodnikové účtovníctvo). Sumarizované informácie ponúkajú účtovné výkazy.
U podnikov, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, poznáme tieto účtovné výkazy:

 • výkaz o majetku a záväzkoch,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch.

V prípade podnikov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ide o:

 • súvaha (bilancia),
 • výkaz ziskov a strát,
 • výkaz peňažných tokov (výkaz Cash Flow),
 • príloha k účtovnej uzávierke.


Postup finančnej analýzy

Pred samotným definovaním postupu finančnej analýzy je potrebné zabezpečiť spoľahlivé údaje a zvoliť postup tak, aby rešpektoval logickú a chronologickú nadväznosť jednotlivých krokov.

Štandardný postup finančnej analýzy pozostáva z týchto logických, chronologicky usporiadaných a nadväzujúcich etáp (krokov):

 1. Výber vhodných ukazovateľov a ich výpočet,
 2. Porovnanie ukazovateľov
 • s konkurenciou v odvetví (Je podnik priemerný, podpriemerný, nadpriemerný?),
 • v čase (Zhoršila alebo zlepšila sa situácia oproti minulému obdobiu?),
 • s plánom (Dosahuje podnik ciele, ktoré si naplánoval? Aké je percento plnenia týchto cieľov?),
 • medzi jednotlivými vnútornými jednotkami v podniku navzájom. (Môžu to byť rôzne výrobky, rôzne maloobchodné prevádzky a podobne.).
 1. Skúmanie vzájomných vzťahov medzi ukazovateľmi a hľadanie príčin zmien
 2. Návrh opatrení
 3. Realizácia opatrení
 4. Spätná väzba, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov prijatých opatrení.

Zdroj:

Kolektív autorov: Financovanie a plánovanie podnikania. Bratislava.,Združenie podnikateľov Slovenska, 2008

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Marža, prirážka a rabat – v čom je rozdiel?

Marža, prirážka a rabat sú pojmy, ktoré sa často mylne zamieňajú. Čo znamenajú a aké sú medzi nimi rozdiely?

Ako preveriť bonitu nového odberateľa

Praktické informácie ako vo vlastnej réžii posúdiť platobnú schopnosť obchodného partnera.

Filip Glasa (FinStat) – už sedem rokov odhaľuje ekonomickú kondíciu slovenských firiem

Projekt trojice priateľov sa rozrástol do firmy s 30-timi ľuďmi. Slovenský FinStat v súčasnosti expanduje do zahraničia a ráta so stovkou zamestnancov.

Slovensko vyčnieva. Priveľa faktúr sa uhrádza po splatnosti

Slovensko a Rumunsko sú krajiny, ktoré majú v rámci západnej a východnej Európy najväčší podiel faktúr, ktoré sa uhrádzajú po splatnosti. V oboch z nich tvoria omeškané platby až 23 percent.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky