Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?

Centrálny register účtov u nás chýbal, vyžiadali si ho európske smernice

Povinnosť vybudovať centrálny register účtov vyplýva z európskych smerníc upravujúcich predchádzanie využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a pre tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných a iných informácií. EÚ totiž do budúcnosti ráta s medzinárodným prepojením centrálnych registrov svojich členov.

„To, že centrálny register účtov dodnes nemáme, hodnotil výbor Rady Európy MONEYVAL ako významnú prekážku pri dosahovaní potrebnej úrovne efektívnosti finančného vyšetrovania OČTK (orgánu činného v trestnom konaní). Už niekoľko rokov je známe, že je to vyhodnotené aj ako zraniteľnosť v rámci hodnotenia rizík legalizácie príjmov trestnej činnosti a financovania terorizmu v našich podmienkach," uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí sú prioritnými oblasťami ministerstva vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti. „Vzniknú nové oddelenia finančného vyšetrovania. Ich pôsobnosť samozrejme musí mať silnú oporu v legislatíve, preto sme vyvinuli značné úsilie dohodnúť sa na znení zákona o centrálnom registri účtov,“ doplnil R. Mikulec.

Náklady na zriadenie registra majú byť tiež financované z plánu obnovy. Správcom registra bude ministerstvo financií, do prevádzky ho uvedie 1. januára 2023. Podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra upraví všeobecne záväzný predpis, ktorý rezort financií vydá v lete 2022.

Čo je úlohou centrálneho registra účtov?

Zriadením centrálneho registra sa dosiahne rýchly, bezpečný a jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch či disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod. Súčasný spôsob získavania informácií trvá aj niekoľko týždňov, čo predlžuje jednotlivé konania či procesy pre OČTK a môže viesť až k ich zmareniu. Využitie dát z registra bude predpokladom pre následné zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti ako aj pre účinné predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov.

Povinnosť bánk nahlasovať údaje

Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra účtov na dennej báze a takisto budú zodpovedné za ich správnosť a úplnosť. Nesplnenie si tejto povinnosti bude správnym deliktom, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky pol milióna eur.

Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

 • názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
 • dátum založenia účtu,
 • dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
 • číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
 • jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
 • identifikačné údaje klienta v rozsahu:
  • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • údaje podľa predchádzajúceho bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  • názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
 • dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
 • dátum zrušenia účtu,
 • dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

V schválenom znení zákona sa uvádza, že finančná inštitúcia je povinná zasielať informácie o vzniku, zmene alebo zániku týchto údajov do centrálneho registra účtov elektronicky, a to do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku uvedených údajov. Aj Národná banka Slovenska a Centrálny depozitár cenných papierov sú povinní zasielať údaje o účtoch, ktoré vedú, do centrálneho registra účtov, avšak táto povinnosť sa nevzťahuje na účty, ktoré Národná banka Slovenska zriaďuje podľa osobitných predpisov alebo na základe zmluvného vzťahu s medzinárodnými inštitúciami.

Údaje sa v centrálnom registri účtov uchovávajú 5 rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu účtu alebo skončeniu prenájmu bezpečnostnej schránky; po uplynutí tejto lehoty sa údaje z centrálneho registra účtov vymažú.

Úpravy v ďalších právnych predpisoch

Mení sa definícia neobvyklej obchodnej operácie v zákone č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to tak, aby banky nahlasovali aj obchody, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že výnosy z nich nielen boli či budú použité na financovanie trestnej činnosti, ale aj súvisia s trestnou činnosťou. Takisto pribudne povinnosť dôkladnejšieho preverenia konečného užívateľa výhod, a tiež sa určí okruh údajov, ktoré budú musieť povinné osoby uchovávať pre prípadné spätné rekonštrukcie trestných činov.

V zákone č. 483/2001 o bankách sa v súvislosti s prevádzkou centrálneho registra účtov upravuje prelamovanie bankového tajomstva, a to vo vzťahu ku Kriminálnemu úradu finančnej správy, ktorý bude poskytovať informácie Európskemu úradu proti podvodom /OLAF/. V tejto súvislosti finančnej správe pribudne povinnosť poskytovať OLAF všetky informácie o bankových účtoch vyžiadané na účely finančného vyšetrovania. Spôsob výmeny týchto informácií bude upravený novelou zákona č. 35/2019 o finančnej správe. V zákone č. 566/2001 o cenných papieroch sa v súvislosti s prevádzkou registra upravuje poskytovanie údajov o majiteľoch cenných papierov.

Účinnosť zákona o centrálnom registri účtov je od 1. mája 2022.

Zdroj: minv.sk, nrsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023

Čo sa mení pri zdaňovaní kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb od augusta 2023? Dočítate sa v článku.

Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1. 6. 2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky