Výzva Fondu SK-NIC pre Malé projekty 2022: 200 000 eur na podporu inovatívnych nápadov

Pre záujemcov je pripravená suma 2 500 – 10 000 eur na jeden projekt. Kto sa môže zapojiť a aké sú podmienky?

Prihlasovanie projektov do výzvy, ktorú vyhlásil Fond SK-NIC, je možné od 1. septembra 2022 do 15. októbra 2022. Jeden projekt môže získať prostriedky v rozmedzí od 2 500 do 10 000 eur a požiadať o ne nie je zložité.

Témy výzvy

 • Hľadajú sa projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie),
 • projekty podporujúce kultúru prostredníctvom IKT (tzv. e-kultúra),
 • projekty, ktoré prinášajú digitálne riešenia pre seniorov.

Kto je oprávnenou osobou?

Oprávneným žiadateľom o podporu môže byť:

 • žiadateľ, ktorý nebol úspešný vo Výzve pre Malé projekty v roku 2021,
 • fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • podnikateľ – fyzická / právnická osoba, pri ktorej sú splnené nasledovné podmienky súčasne:
  • celková suma majetku nepresahuje 350 000 eur,
  • jeho čistý obrat nepresahuje 700 000 eur ročne,
  • priemerný počet zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť (resp. v predchádzajúcom roku) nepresiahne 10, pričom za zamestnanca sa považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov)
 • ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené / zriadené za účelom dosiahnutia zisku – nadácie, neinvestičné fondy, občianske združenia, územná samospráva, školy, nemocnice atď.

Kto oprávnenou osobou nemôže byť?

Žiadať o príspevok nemôže osoba, ktorá:

 • získala podporu vo Výzve pre Malé projekty v roku 2021,
 • má nedoplatky na daniach, zdravotných / sociálnych odvodoch alebo si tieto povinnosti neplní voči svojim zamestnancom,
 • nie je bezúhonná,
 • počas predchádzajúcich 3 rokov porušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,
 • je politickou stranou / hnutím alebo je členom politickej strany / hnutia,
 • je v konkurznom konaní / likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania či vyhlásený konkurz, osoba vo vzťahu ku ktorej bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo zrušený pre nedostatok majetku či osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám,
 • má pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov, je odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii a pod.

Harmonogram výzvy

Výzva pre Malé projekty je vyhlásená 1.9.2022, 15.10.2022 do 23:59 hod. bude uzávierka prijímania žiadostí.

V októbri a novembri bude prebiehať kontrola žiadostí a hodnotenie projektov. V decembri 2022 budú schválené úspešné projekty Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

V januári 2023 budú oznámené výsledky Výzvy a budú sa individuálne uzatvárať zmluvy o poskytnutí finančnej podpory s SK-NIC, a. s. Od 1.1.2023 do 31.12.2023 bude prebiehať realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov.

31.1.2024 bude uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov.

Ako postupovať pri podaní žiadosti?

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je potrebné vyplniť cez formulár z webovej stránky www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie treba vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2022“. Po registrácii príde žiadateľovi registračný link na e-mail, po kliknutí naň sa možno prihlásiť. Následne v časti Informácie o programe nájde všetky prílohy uvedené vo Výzve.

Žiadosť musí obsahovať vypísanie všetkých polí elektronického formulára a v prípade žiadateľa fyzickej osoby / fyzickej osoby – podnikateľa či právnickej osoby aj predloženie úradne overeného čestného vyhlásenia o tom, že neporušuje ani jeden z vyššie uvedených bodov, kvôli ktorým by nemohol byť žiadateľom.

Všetky dokumenty a prílohy sa posielajú cez konto zriadené na www.darca.sk, v časti prílohy. Za úplnú žiadosť sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár, pričom všetky polia vo formulári sú povinné – systém umožní odoslať aj neúplnú žiadosť a neskôr ju doplniť. Úplná žiadosť musí mať všetky povinné prílohy uvedené vo Výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.

Osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je čestné vyhlásenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a je opatrené časovou pečiatkou.

Zdroj: virtualno.sk, Fond SK-NIC

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky