Podpora podnikania: nový produkt na zmiernenie dopadov pandémie

Európska Komisia odobrila nový produkt na podporu pre malé a stredné podniky zasiahnuté pandémiou koronavírusu v 22 členských štátoch. O čo ide?

Európska komisia schválila v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci zavedenie nového produktu vo forme záruk na syntetické sekuritizačné tranže v rámci Európskeho záručného fondu, ktorý je pod správou skupiny Európskej investičnej banky (zloženej z Európskej investičnej banky – EIB a Európskeho investičného fondu – EIF), na podporu podnikov zasiahnutých pandémiou koronavírusu v 22 zapojených členských štátoch. Očakáva sa, že nový produkt s predpokladaným rozpočtom 1,4 mld. eur zmobilizuje najmenej 13 miliárd eur na nové úvery pre malé a stredné podniky (MSP), ktorých činnosť ovplyvnila pandémia. Ide o významný príspevok k celkovému cieľu Európskeho záručného fondu zmobilizovať v 22 zúčastnených členských štátoch dodatočné finančné prostriedky do výšky 200 miliárd eur.

Na zmiernenie dopadov koronakrízy funguje už rok záručný fond

Európska rada v apríli 2020 schválila zriadenie Európskeho záručného fondu (ďalej len „fond“), ktorý riadi skupina EIB, ako súčasť celkovej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu. Predstavuje jednu z troch záchranných sietí, na ktorých sa Európska rada dohodla s cieľom zmierniť hospodársky vplyv pandémie na pracovníkov, podniky a krajiny. EIB a EIF doteraz schválili projekty z fondu v celkovej hodnote 17,8 mld. eur, ktoré môžu viesť k mobilizácii investícií v celkovej výške okolo 143,2 mld. eur.

V nadväznosti na oznámenie zúčastnených členských štátov Komisia 14. decembra 2020 odsúhlasila v zmysle pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci zriadenie fondu, príspevky vtedy 21 zapojených členských štátov do fondu, ako aj intervencie vo forme záruk na dlhové nástroje (ako sú úvery) v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Komisia potom 16. apríla 2021 v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila účasť Slovinska na fonde a príslušnú výšku jeho príspevku vo forme záruk na dlhové nástroje v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Fond poskytuje aj záruky na kapitálové nástroje, ktoré ale nepatria do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia z decembra 2020.

Nový produkt v rámci fondu

V súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci oznámilo 22 zúčastnených členských štátov Komisii vytvorenie nového produktu syntetickej sekuritizácie, ktorý sa má realizovať v rámci fondu. Definitívne oznámenie spolu s formálnymi oznámeniami od neskôr zapojených členských štátov bolo doručené 9. augusta 2021.

Syntetická sekuritizácia je finančná technika, pri ktorej východiskový subjekt (napr. banka) identifikuje skupinu existujúcich aktív (napr. portfólio úverov), ktoré má vo svojej súvahe, vytvorí z nej tranže s rôznymi profilmi rizika/výnosov a následne prevedie časť rizika v danej skupine aktív nákupom zábezpeky na konkrétnu tranžu (napríklad záruky na príslušnú rizikovú tranžu) od predajcu zábezpeky. Ako protihodnotu zaplatí východiskový subjekt predajcovi zábezpeky poistnú sumu.

V rámci nového nástroja tak skupina EIB ako predajca zábezpeky poskytne finančnému sprostredkovateľovi ochranu vo forme záruky na konkrétnu rizikovú tranžu v danom portfóliu existujúcich aktív pod podmienkou, že toto portfólio spĺňa určité požiadavky z hľadiska maximálnej veľkosti a obsahuje len tzv. výkonné expozície. Za poskytnutie záruky bude skupina EIG účtovať finančnému sprostredkovateľovi dotovaný záručný poplatok.

Finančný sprostredkovateľ bude musieť v maximálnej možnej miere postúpiť finančnú výhodu z tejto transakcie konečným používateľom nového nástroja, t. j. na MSP, ktoré získajú nové úvery. Finančný sprostredkovateľ bude musieť na vytvorenie nového portfólia úverov na uspokojenie potrieb likvidity MSP použiť vlastné zdroje, ktoré sa uvoľnia z novej skupiny aktív (napr. z úverového portfólia), a pritom dodržať určité podmienky súvisiace s rizikovosťou, objemom a splatnosťou nových úverov. Okrem toho budú podmienky každej transakcie slúžiť finančnému sprostredkovateľovi aj ako stimul pre ďalšie nové úvery.

Čo je účelom nového produktu v rámci fondu

Účelom nového produktu je pomôcť vytvoriť nové, rizikovejšie úvery poskytované finančnými sprostredkovateľmi pre MSP. Cieľom je uvoľniť úverovú kapacitu finančných sprostredkovateľov a predísť tomu, aby sa ich zdroje namiesto do úverov pre MSP presúvali do aktív s nižším rizikom. Riziko takéhoto presunu vyplýva z hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu, ktorá môže viesť k zníženiu ratingu súčasných úverových kníh finančných sprostredkovateľov, a tým k zvýšenému dopytu týchto sprostredkovateľov po vlastných zdrojoch.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pôžičky pre cestovné kancelárie dostali „zelenú“

Cestovné kancelárie budú môcť žiadať o štátnu pomoc vo forme dotovaných úverov na vyplatenie peňazí pre svojich klientov. Aké sú podmienky nároku?

Očkovanie zamestnancov proti Covid-19: odborníci o tom, kde sú hranice právomocí zamestnávateľa

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 zatiaľ povinné nie je. Môže ho ale zamestnávateľ nariadiť zamestnancom? Má právo zisťovať, či je pracovník očkovaný alebo pýtať od neho negatívny test?

Vyplácanie Prvej pomoci od 1.9.2021: podľa akej schémy dostanú podnikatelia príspevok?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) reflektuje na zmenu Covid automatu a od septembra do konca roka bude vyplácať Prvú pomoc.

Aktualizovaný Covid automat: uprednostnenie očkovaných bude pre podnikateľov výhodou

Vláda schválila aktualizovaný Covid automat, prispôsobený šíreniu infekčnejšiemu variantu koronavírusu. Očkovanie bude ovplyvňovať farbu okresu, ale aj podmienky pre prevádzky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky