Daňoví poradcovia navrhujú odpustenie sankcií za neskoré splnenie daňových povinností

Aké opatrenia navrhuje Slovenská komora daňových poradcov na zvládnutie ekonomických dopadov COVID-19?

Počas uplynulých dní Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz vyzývali vládu na urýchlené prijatie ekonomického balíčka, ktorý firmám a živnostníkom pomôže prežiť. So svojimi nápadmi sa pridáva aj Slovenská komora daňových poradcov.

„Reagujeme na súčasnú nepriaznivú situáciu a v rámci komunikácie sme ministerstvu financií dali návrh opatrení na zmiernenie dopadov na daňové subjekty. Podnikatelia majú výrazné výpadky tržieb z dôvodu obmedzení a zatvorených prevádzok,“ konštatuje Jozef Danis, prezident Slovenskej komory daňových poradcov.

Slovenská komora daňových poradcov navrhuje napríklad nasledovné:

 1. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov za rok 2019 do 30.6.2020 pre všetkých daňovníkov bez potreby oznámenia tejto skutočnosti správcovi dane.
 2. Predĺženie lehoty na zaplatenie preddavkov na daň z príjmov splatných v marci 2020 do 30.06.2020 – toto opatrenie môže byť prípadne upravené selektívne po sektoroch alebo veľkosti daňového subjektu na základe analýzy najviac postihnutých subjektov, ak takáto analýza je k dispozícii.
 3. Predĺženie lehoty na zaplatenie DPH za obdobie februára 2020 do 30.4.2020, za obdobie marca 2020 do 31.05.2020.
 4. Predĺženie lehoty na platenie dane z príjmov zo závislej činnosti, zdravotných a sociálnych odvodov za marec do 30.6.2020.
 5. Daňové subjekty by mohli pri problémoch v dôsledku COVID-19 požiadať správcu dane o stanovenie preddavkov na daň z príjmu inak.
 6. Možnosť požiadať o predĺženie lehoty na zaplatenie dane, resp. platenie dane v splátkach, žiadosti by sa posudzovali individuálne s prihliadnutím na aktuálnu situáciu daňového subjektu.
 7. Navrhujeme zvážiť pre podnikateľské subjekty, ktorých prevádzka bola obmedzená z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu resp. iného opatrenia štátnych orgánov, odpustenie platenia dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie za mesiac marec 2020 za svojich zamestnancov. Obmedzenie prevádzky musí byť preukázané podnikateľským subjektom. Uvedené opatrenie by pomohlo udržať zamestnancom ich pracovné miesta.
 8. Odpustenie sankcií za neskoré splnenie akýchkoľvek daňových povinností v období do 30.6.2020 na základe individuálnych žiadostí, ak daňový subjekt preukáže dôvody súvisiace s COVID-19vírusom, napríklad PN alebo karanténa zodpovedných zamestnancov alebo kľúčových dodávateľov ako účtovník alebo daňový poradca.
 9.  Finančné riaditeľstvo SR by mohlo nariadiť správcom dane, aby v  období (do 31.03.2020 resp. 15.04.2020) neposielali daňovým subjektom (ich splnomocneným zástupcom) písomnosti, v ktorých ich termínovo zaviažu na splnenie si zákonných  povinností - § 45 ods. 2 Daňového poriadku. Ak už takéto písomnosti pred niekoľkými dňami poslali, potom aby akceptovali reakciu daňových subjektov zaslanú neskôr (napr. do 30.04.2020) a daňové subjekty nepokutovali v zmysle § 154 a 155 Daňového poriadku. 
 10. Finančné riaditeľstvo SR by mohlo nariadiť správcom dane, aby v období (do 31.03.2020 resp. 15.04.2020) nepredvolávali na daňové úrady na vypočutie žiadnych svedkov a ani daňové subjekty na spísanie akejkoľvek zápisnice o ústnom pojednávaní, a to z dôvodu ochrany zdravia svedkov, daňových subjektov a pracovníkov finančnej správy. Pokiaľ už takéto úkony nariadené boli, z dôvodu ochrany verejného zdravia ich navrhujeme zrušiť a presunúť na iný vhodný termín.
 11. Finančné riaditeľstvo SR by mohlo nariadiť správcom dane, aby po vrátení neprevzatých zásielok tieto opakovane zaslali kontrolovaným daňovým subjektom a zároveň, aby ich e-mailom, telefonicky alebo sms-kou informovali, že im budú opakovane doručovať písomnosti, ktorých deň doručenia je rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou - § 31 ods. 1 písm. b) Daňového poriadku. 
 12. Pri spotrebnej dani z liehu navrhujeme oslobodenie od registračnej povinnosti pri odbere 100 % liehu od slovenského výrobcu nemocnicami. Výrobcovia by vydali lieh nemocniciam bez spotrebnej dane na základe oznámenia colnému úradu v rámci mimoriadnej situácie.
Prečítajte si tiež

„Zavedenie vyššie uvedených opatrení navrhujeme spojiť s intenzívnou  kampaňou, ktorej cieľom by bola výzva k občianskej zodpovednosti a spolupatričnosti. Dôležité je, aby si daňové subjekty nedotknuté koronavírusom splnili svoje daňové povinnosti v pôvodných zákonných lehotách, aby verejné rozpočty mali prostriedky na financovanie bežných potrieb a elimináciu dôsledkov súčasnej krízy. Slovenská komora daňových poradcov sa k takejto kampani rada pripojí,“ dodáva Danis. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať

Praktická ukážka postupu podávania žiadostí o dotáciu na nájomné kvôli koronavírusu. S týmto návodom dokáže žiadosť podať každý.

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?

Ako požiadať o dotáciu na nájomné

Aké podmienky musí spĺňať nájomca a prenajímateľ, aby mohli o dotáciu na nájomné požiadať? Kto žiada o dotáciu na nájomné a čo všetko musí žiadosť o dotáciu obsahovať?

Zákaz predaja respirátorov FFP2 a FFP3

Komu je zakázaný predaj respirátorov aj po jeho čiastočnom uvoľnení? Aké výnimky platia, kto kontroluje ich dodržiavanie a aké sankcie hrozia obchodníkom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky