Daňové kontroly a kontroly registračných pokladníc v roku 2015

Daňové kontroly a kontroly registračných pokladníc v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Koľko kontrol vykonal daňový úrad vo Vašom kraji? Aké dane sa kontrolovali najviac? Prinášame výsledky ukončených daňových kontrol za rok 2015 a porovnanie s minulosťou.

Daňové kontroly a kontroly registračných pokladníc v roku 2015 z nadhľadu

Daňové úrady ukončili v roku 2015 celkovo 10 416 daňový kontrol. V 5 641 prípadoch (54 %) skončila daňová kontrola bez nálezu. Nezrovnalosti našli daňoví kontrolóri v 4 775 prípadoch (46 %).

Najviac sa kontrolovali nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty. Z celkového počtu ukončených daňových kontrol tvorili kontroly uplatnených nadmerných odpočtov 65 %. Najmenej kontrolovanou daňou bola daň z motorových vozidiel. V roku 2015 sa vykonalo 11 daňových kontrol tejto dane, pričom všetky daňové kontroly boli ukončené s nálezom.

Z celkového počtu ukončených daňových kontrol DPH (8 570) bolo 79 % zameraných na kontrolu nadmerného odpočtu (NO). V uvedenom grafe je vizuálne odlíšený podiel kontrol zameraných na nadmerné odpočty DPH. Na celkovom počte daňových kontrol ukončených s nálezom (3 463) sa 61 % (2 114) podieľajú nálezy súvisiace s výškou uplatneného nadmerného odpočtu DPH. V roku 2015 daňové úrady potvrdili správnosť uplatnenia nadmerného odpočtu v 92 % (v 4 690 prípadoch z celkového počtu 5 107 prípadov).

Počet kontrol v jednotlivých krajoch bol pomerne vyrovnaný. Najviac daňových kontrol pripadá na Daňový úrad Bratislava, ktorý v roku 2015 ukončil 1 582 daňových kontrol. Ak odhliadneme od Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, ktorý v roku 2015 ukončil 69 daňových kontrol, z pomedzi zvyšných ôsmych daňových úradov najmenej daňových kontrol v roku 2015 ukončil Daňový úrad Trnava (1 118).

Počet ukončených daňových kontrol sme zisťovali aj za rok 2012. V roku 2012 daňové úrady ukončili 15 969 daňových kontrol. Celkovo bolo v roku 2015 ukončených o 5 553 daňových kontrol (53 %) menej v porovnaní s rokom 2012.

Najviac klesol počet ukončených daňových kontrol v Nitrianskom kraji (70 %), pričom v roku 2015 daňové úrady ukončili o 889 kontrol menej ako v roku 2012. Najmenší rozdiel sme zistili v Trenčianskom kraji, v ktorom nastal v roku 2015 pokles o 33% v porovnaní s rokom 2012.

Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť z pohľadu jednotlivých druhov daní, resp. iných kontrol (napr. účtovníctvo, štátna pomoc), takmer na polovicu (pokles o 95 %) zo stavu v roku 2012 poklesol v roku 2015 počet ukončených daňových kontrol dane z príjmov právnickej osoby. Počet ukončených daňových kontrol DPH poklesol v roku 2015 v porovnaní s rokom 2012 o 45 %.

Daňové úrady uložili v roku 2015 pokuty vo výške 4,8 mil. eur. Najvyššiu sumu pokút uložil Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (1,9 mil. eur). Za daňové úrady, ktoré zodpovedajú za kontrolu „bežných“ daňových subjektov uložil najvyššiu sumu pokút Daňový úrad Bratislava (1,2 mil. eur) a najnižšiu sumu pokút Daňový úrad Košice (5 782 eur). Daňové úrady v Bratislavskom kraji uložili takmer 65 % z úhrnu pokút uložených v roku 2015.

Najvyššia suma pokút bola uložená pri daňových kontrolách dane z pridanej kontroly (3,8 mil. eur). Všetky ukončené daňové kontroly dane z motorových vozidiel boli s nálezom, avšak daňové úrady pri týchto kontrolách pokuty v roku 2015 neuložili.

Viac ako 532 miliónov eur dorubili daňové úrady v rámci daňových kontrol ukončených v roku 2015. Inými slovami, štát v rámci kontrolnej činnosti vybral na daniach o viac ako pol miliardy euro viac. Priemerná výška dorubenej dane na jeden daňový úrad je necelých 60 mil. euro. Daň v najvyššej sume dorubil Daňový úrad Bratislava, viac ako 102 mil. euro. V nadpriemernej výške dorubili daň aj Daňový úrad Nitra (viac ako 93 mil. euro), Daňový úrad Trnava (viac ako 75 mil. euro) a Daňový úrad Košice (viac ako 69 mil. euro). Podrobnejšie zobrazuje sumy dorubenej dane podľa jednotlivých daňových úradov nasledujúci graf.

V najvyššej sume bola daňovými úradmi dorubená DPH (viac ako 440 mil. euro). V prípadoch vymedzených zákonom (napr. daňový subjekt nepodá daňové priznanie, neumožní vykonať daňovú kontrolu, zničí účtovné doklady), daňový úrad určí daň podľa pomôcok. V rámci kontrol skončených v roku 2015 daňové úrady určili daň podľa pomôcok v celkovej výške 184 804 535 mil. euro, čo predstavuje viac ako jednu tretinu celkovo dorubenej dane. V súvislosti s kontrolami nadmerných odpočtov DPH, daňové úrady nadmerné odpočty DPH v celom rozsahu neuznali a naviac dorubili daňovú povinnosť (DPH na výstupe) v celkovej sume viac ako 48 mil. euro.

Daňové úrady vykonávajú aj kontroly (miestne zisťovania) dodržiavania legislatívy pri používaní elektronickej registračnej pokladnice. V roku 2015 daňové úrady vykonali celkovo 7 629 kontrol používania elektronických registračných pokladníc, v 1 179 prípadoch zistili nedostatky (15 %) a uložili pokuty v úhrnnej sume 369 970 eur.

Najviac kontrol používania elektronickej registračnej pokladnice vykonal Daňový úrad Bratislava (2 063), pričom uložil aj pokuty v najvyššej sume (168 250 eur). Čo sa týka počtu kontrol používania elektronických registračných pokladníc (ERP), najmenej ich vykonal Daňový úrad Banská Bystrica (330). Pokuty v najnižšej úhrnnej sume uložil Daňový úrad Košice (7 590 eur), avšak vykonal druhý najvyšší počet kontrol (1 488). Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty kontroly používania elektronických registračných pokladníc (ERP) nevykonával, ale je príslušný pre uloženie pokút na základe kontrol vykonaných inými daňovými úradmi.

Chcete vedieť, na ktoré dane sa zameriava Váš miestne príslušný daňový úrad? Na webe našej firmy nájdete, aké dane kontrolovali jednotlivé daňové úrady najviac.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky