Dôležité termíny, ktoré by si mal každý podnikateľ pamätať

Orientovať sa vo všetkých dôležitých dátumoch týkajúcich sa podnikania nebýva ľahké. My vám pomôžeme s orientáciou v tých, s ktorými sa podnikatelia často stretávajú, podľa jednotlivých oblastí.

Na úvod je potrebné uviesť informáciu, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. Znamená to, že ak napríklad 31. marec (termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov) pripadne na sobotu, lehota sa posúva až na pondelok, teda na 2. apríl. Jediná výnimka z tohto pravidla platí pre podanie daňového priznania k DPH v prípade osobitnej úpravy Mini one stop shop (MOSS). Ak pripadne lehota aj na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota je v tento deň, neposúva sa.

Dôležité termíny pri dani z pridanej hodnoty (DPH)

Ak máte povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH (váš obrat za najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahol sumu 49 790 eur), nezabudnite tak urobiť do 20. dňa nasledujúcom po mesiaci, kedy ste obrat dosiahli. Túto lehotu by mali osobitne na zreteli podnikatelia, ktorí si nechávajú spracovávať účtovníctvo externe a dávajú si pri komunikácii s účtovníkom „načas“. Čo vás čaká, ak lehotu premeškáte sa dočítate v článku Oneskorená registrácia na DPH.

Lehota pre podanie daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH je do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, ktoré môže byť mesačné alebo štvrťročné. Kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH je taktiež potrebné odovzdať v tejto lehote, ak vám vzniká povinnosť ich podať.

Oznámenie o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (tzv. DPH na kešovom princípe), ktorú si ako daňovník uplatňujete od prvého dňa mesiaca musíte podať najneskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Oznámenie o skončení uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorej uplatňovanie ste skončili povinne zo zákonných dôvodov oznámte najneskôrv piaty deň nasledujúceho mesiaca.

MOSS daňové priznanie

Do daňového priznania Mini one stop shop (MOSS) uvádzate všetky dodania elektronických, telekomunikačných služieb alebo služieb televízneho, rozhlasového vysielania nezdaniteľným osobám do členského štátu Európskej únie. Toto daňové priznanie sa podáva štvrťročne. Termín na podanie daňového priznania je do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Ešte raz upozorňujeme, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom je tento deň. Výnimka je aj pri platbe dane, ktorá je splatná tiež do 20. dňa. Za deň platby považujeme deň, kedy bola platba pripísaná na účet správcu dane a nie, kedy bola z účtu odpísaná, ako je to pri ostatných platbách daní.

Dôležité termíny pri dani z príjmov

Právnické osoby - preddavky

  • Mesačné preddavky - ak daň právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 eur, ste povinný platiť mesačné preddavky na daň z príjmov PO. Preddavok je splatný k poslednému dňu príslušného mesiaca a výška preddavku bude v sume 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
  • Štvrťročné preddavky - ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 2 500 eur a zároveň nepresiahla 16 600 eur, ste povinný platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov PO. Preddavok je splatný do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a výška preddavku bude v sume ¼ dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Fyzické osoby - preddavky

  • Mesačné preddavky - ak vaša daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 16 600 eur, ste povinný platiť mesačné preddavky na daň z príjmov FO. Preddavok je splatný k poslednému dňu príslušného mesiaca a bude vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
  • Štvrťročné preddavky - ak vaša daňová povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla sumu 2 500 eur a zároveň nepresiahla 16 600 eur, ste povinný platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO. Preddavok je splatný do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a bude vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.

Termín na podanie daňového priznania a ročného zúčtovania dane

Dátumom, ktorý by si mali pamätať všetci podnikatelia je 31. marec. Je to posledný deň, kedy si môžete podať daňové priznanie z príjmov FO alebo PO za predchádzajúci rok a zároveň kedy je splatná táto daň. Ak ste ako fyzická alebo právnická osoba podali daňovému úradu oznámenie o odklade, máte možnosť si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania maximálne o 3 mesiace (ak súčasťou vašich príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí) alebo maximálne o 6 mesiacov (ak súčasťou vašich príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Do 31. marca musíte mať taktiež vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za predchádzajúci rok zamestnancovi, ktorý vás o to požiadal a poskytol vám potrebné doklady do 15. februára.

Daň z príjmov zo závislej činnosti

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré ste zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse treba predložiť do posledného dňa v mesiaci.

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za predchádzajúci rok je potrebné predložiť do 30. apríla.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrážková daň

Daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka je daňovník povinný odviesť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu.

Dôležité termíny súvisiace s daňou z motorových vozidiel

Ak ste v predchádzajúcom roku používali auto na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok, v ktorom ste motorové vozidlo používali, termín na splnenie tejto povinnosti je do 31. januára nasledujúceho roka. Daň z motorových vozidiel je splatná v lehote na podanie daňového priznania.

Ak aj v nasledujúcom roku budete používať automobil na podnikanie a vaša predpokladaná daň presiahne 700 eur, máte povinnosť planiť preddavky na daň z motorových vozidiel mesačne alebo štvrťročne.

  • Mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel ste povinný platiť, keď vaša predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur. Mesačné preddavky sú splatné do posledného dňa v mesiaci a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
  • Štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel ste povinný platiť, keď vaša predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a zároveň je nižšia ako 8 300 eur. Štvrťročné preddavky sú splatné do konca príslušného štvrťroka a to vo výške ¼ predpokladanej dane.

Dôležité termíny pri spotrebných daniach

Povinnosť podať daňové priznanie k spotrebným daniam z minerálneho oleja, z tabakových výrobkov, z alkoholických nápojov, z elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac ste povinný podať spravidla do 25. dňa v mesiaci, v prípade ak vám vznikla táto povinnosť. Splatnosť týchto daní je taktiež do 25. dňa v mesiaci.

Dôležité termíny pri sociálnych a zdravotných odvodoch

Termín splatnosti preddavku na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a samoplatiteľov je k ôsmemu dňu nasledujúceho mesiaca. K tomuto dňu je taktiež splatné sociálne poistenie dobrovoľne poistených FO a sociálne poistenie zamestnancov s nepravidelným príjmom.

V deň výplatného termínu je splatné sociálne poistenie a preddavok na verejné zdravotné poistenie odvádzaný zamestnávateľom za zamestnanca za predchádzajúci mesiac. V prípade ak ako zamestnávateľ nemáte určený deň výplaty, je toto poistné splatné k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca.

Celkovú výšku vyplatených dividend a preddavkov na poistné z dividend vyplatených zo ziskov za roky 2013 - 2016 ste povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr 8. deň nasledujúceho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Sociálny fond

Povinnosť vytvoriť sociálny fond ako zamestnávateľ, ktorý má stanovený deň výplaty mzdy alebo platu, máte najneskôr v deň výplat v príslušnom kalendárnom mesiaci a peňažné prostriedky do sociálneho fondu odvediete najneskôr do 5 dní od výplatného termínu.

Ak ako zamestnávateľ nemáte dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu, prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu resp. na osobitný bankový účet sociálneho fondu musí byť uskutočnený k poslednému dňu v mesiaci.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky