Dôležité čísla v podnikaní v roku 2018

Prehľad kľúčových čísiel na rok 2018 najmä pre oblasť daní, odvodov a miezd v prehľadnom členení pre SZČO, firmy a zamestnávateľov.

Dôležité čísla v roku 2018 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)

 • 199,48 eur - suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu. Ide o referenčnú veličinu, od ktorej sa odvíjajú ďalšie dôležité čísla v roku 2018 (napr. nezdaniteľné časti, daňový bonus atď.).
 • 912,00 eur – priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2016. Ide o veličinu, od ktorej sa odvíjajú ďalšie dôležité čísla v roku 2018 (napr. minimálne odvody živnostníkov).
 • 19 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby. Táto sadzba dane a použije pri vyčíslení daňovej povinnosti za rok 2018 zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima pre rok 2018 (t. j. 35 268,06 eura).
 • 25 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby. Použije sa pri vyčíslení daňovej povinnosti zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy životného minima (t. j. 35 268,06 eura).
 • 3 830,02 eura – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2018 môže uplatniť živnostník, ktorého základ dane nepresiahol 100-násobok sumy životného minima (19 948,00 eur) a zároveň napr. nepoberal starobný dôchodok.
 • 258,72 eura – ročná suma daňového bonusu. Živnostník alebo iná SZČO môže uplatniť daňový bonus len v daňovom priznaní. Ide o sumu daňového bonusu na jedno vyživované dieťa za celých 12 mesiacov (mesačná suma daňového bonusu je 21,56 eura).
 • 2 880,00 eur – ročná suma zdaniteľných príjmov na priznanie daňového bonusu. Aby bol živnostníkovi alebo inej SZČO priznaný nárok na daňový bonus, musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy aspoň v tejto sume. Zároveň nesmie vykázať daňovú stratu.
 • 1 915,01 eura – hranica pre vznik povinnosti podať daňové priznanie. Živnostníci alebo iné SZČO, ktoré nedosiahnu zdaniteľné príjmy aspoň v sume polovice nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (3 830,02 €/2), nemusia podať daňové priznanie za rok 2018 (s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu, resp. ak daňový úrad daňovníka vyzve, daňové priznanie podať musí).
 • 17,00 eur – minimálna suma daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť za rok 2018 nie je aspoň 17,01 eura, daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí.
 • 5,00 eur – minimálna suma dane na úhradu. Ak daň na úhradu (napr. kladný rozdiel medzi daňovou povinnosťou a zaplatenými preddavkami) v daňovom priznaní nebude vyššia ako 5 eur, daňovému úradu sa neplatí.
 • 2 500,00 eur – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky. Ak výška poslednej známej daňovej povinnosti je nižšia alebo rovná 2 500 eur, nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 2 500 eur, ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky, a to štvrťročne vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600,00 eur – hranica pre mesačné preddavky. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti aspoň 16 600,01 eura, vzniká povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 63,84 eura – minimálne mesačné preddavky (odvody) na zdravotné poistenie. Začínajúci živnostníci a iné SZČO (alebo tí s nižším zárobkom) spravidla platia mesačné zdravotné odvody v minimálnej výške.
 • 5 472,00 eura – minimálny vymeriavací základ pre odvod poistného (ročného) na zdravotné poistenie. Živnostník a iná SZČO, ktorá nie je študentom alebo dôchodcom nezaplatí odvody do zdravotnej poisťovne nižšie ako 14 %, resp. 7 % z minimálneho základu.
 • 151,16 eura – minimálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Živnostníci a iné SZČO, ktorým vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a dosiahli nižší zárobok, platia mesačne minimálne sociálne odvody.
 • 2 116,29 eura – maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Živnostníci a iné SZČO, ktorým vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a dosiahli vysoký zárobok, neplatia mesačne vyššie odvody, ako je maximálny limit stanovený zákonom.
 • 5 472,00 eura – hranica pre vznik/zánik povinnosti platiť mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie. Živnostníci a iné SZČO, ktoré mali v roku 2017 príjmy vyššie/nižšie alebo rovné ako uvedená hranica, tým v roku 2018 vznikne/zanikne (ak v minulosti vznikla) povinnosť platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne.
 • 215,00 eur – minimálne odvody pre rok 2018 do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu. Ide o súčet minimálneho preddavku do zdravotnej poisťovne a minimálneho poistného do Sociálnej poisťovne.
 • 25 % – výška PN-ky vypočítaná z vymeriavacieho základu počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • 55 % - výška PN-ky vypočítaná z vymeriavacieho základu od štvrtého dňa až do uplynutia 52. týždňa dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • 4,50 eura – maximálna suma daňových výdavkov na stravovanie za každý odpracovaný deň. Suma, ktorú možno zahrnúť do daňových výdavkov a ktorá musí byť preukázaná dokladom o nákupe jedla napr. v reštaurácii alebo dokladom o úhrade faktúry za nákup stravných lístkov.
 • 0,183 eura – základná náhrada za 1 km jazdy súkromným autom na pracovnej ceste. Vlastníkom motorového vozidla musí byť živnostník, resp. iná SZČO, musí ísť o osobné motorové vozidlo a súčasne vozidlo nemohlo byť v minulosti zaradené v obchodnom majetku (napr. vozidlo zaradené v účtovníctve a vyradené do osobného majetku) tohto podnikateľa.
 • 4,50 eura, 6,70 eura a 10,30 eura – sumy stravného (daňových nákladov) pri tuzemských pracovných cestách. Ide o pracovné cesty v rámci SR. Pri pracovnej ceste v roku 2018, ktorá trvá 5 až 12 hodín si živnostník, resp. iná SZČO môže zahrnúť do daňových nákladov 4,50 eura. Ak pracovná cesta trvá 12 až 18 hodín, do daňových nákladov je možné zahrnúť 6,70 eura a ak pracovná cesta trvá viac ako 18 hodín, daňovým nákladom je suma vo výške 10,30 eura.

Dôležité čísla v roku 2018 pre právnické osoby (napríklad s.r.o.)

Prečítajte si tiež
 • 21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.
 • 19 % - základná sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážku). Zrážková daň sa vyberá pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Vyberá ju platiteľ príjmu, ktorý je zároveň aj platiteľom zrážkovej dane. Daň z príjmov sa vyberá zrážkou napr. pri vyplatení autorských honorárov alebo pri výplate zákonom určených príjmov, ktoré sa musia zdaniť v SR, zahraničným subjektom (t. j. daňovníkom z obmedzenou daňovou povinnosťou v SR).
 • 35 % - zvýšená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážku). Táto sadzba dane sa použije pri výplate zákonom určených príjmov, ktoré sa musia zdaniť v SR, zahraničným subjektom z tzv. nezmluvných štátov (daňových rajov). Taktiež ide o daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR. Zvýšenou sadzbou zrážkovej dane sa zdaňujú aj dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám usadených v tzv. nezmluvných štátoch (daňových rajoch).
 • 7 % - znížená sadzba zrážkovej dane (dane z príjmov vyberanej zrážkou). Uvedenou sadzbou sa zdaňujú napr. podiely na zisku (dividendy) vyplatené fyzickej osobe, likvidačné zostatky vyplatené fyzickej osobe, vyrovnacie podiely vyplatené fyzickej osobe.
 • 1/4 – ročný nárok na odpočítanie daňovej straty. Daňové straty je možné odpočítavať len rovnomerne vo výške 1/4 ročne.
 • 2 500,00 eur – hranica pre vznik povinnosti platenia preddavkov. Ak daň za predchádzajúci rok rozhodujúca pre platenie preddavkov (zjednodušený výpočet: základ dane za rok 2017 x sadzba dane 21 %) je menšia alebo rovná tejto sume, povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby nevzniká.
 • 16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500 eur ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 dane za predchádzajúci rok. Ak jej výška presiahne 16 600,00 eura, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.
 • 14 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016. Pri vyplatení dividend zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2013 do 31.12.2016 sa aj v roku 2018 platia odvody na zdravotné poistenie. V rovnakej výške sa platí aj preddavok v priebehu kalendárneho roka, o ktorý sa zníži suma vyplatených dividend.
 • 10 %, resp. 5 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012. Pri vyplatení dividend zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2011 do 31.12.2012 sa platia odvody na zdravotné poistenie, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške. V tomto prípade sa preddavok na zdravotné poistenie v priebehu kalendárneho roka neplatí.
 • 456,00 eura – suma dividendy za roky 2011 a 2012 oslobodená od zdravotných odvodov. Ak budú dividendy zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2011 do 31.12.2012 vyplatené v roku 2018, z tejto sumy sa zdravotné odvody nezaplatia, odvodom bude podliehať suma nad uvedené oslobodené minimum.
 • 54 720,00 eur – maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend. Poistné na zdravotné poistenie z dividend vyplatených v roku 2018 sa zaplatí najviac tejto sumy. Zo sumy dividend presahujúcej maximálny vymeriavací základ pre rok 2018 sa zdravotné odvody nezaplatia.
 • 0,08 – koeficient hrozby úpadku obchodnej spoločnosti. Ak pomer vlastného imania a záväzkov klesne v roku 2018 pod uvedený koeficient, obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o. alebo inej firme) hrozí úpadok. Dôsledkom tejto situácie je, že obchodná spoločnosť sa dostáva do krízy, čím sa na ňu a jej štatutárov (napr. konateľov s.r.o.) vzťahujú osobitné postupy.
 • 350 000,00 eur (majetok netto), 700 000,00 eur (čistý obrat) a 10 zamestnancov – kritériá pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky. Firmy (napr. s.r.o.) zostavujú účtovné závierky v závislosti od ich veľkosti. Čím väčšia firma, tým podrobnejšie informácie v účtovnej závierke sprístupní verejnosti. Ak firma za roky (každý sa posudzuje samostatne) 2016 a 2017 neprekročila aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke (napr. konkurencii) najmenej podrobné finančné informácie za rok 2018.
Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité čísla v roku 2018 pre zamestnancov a zamestnávateľov (mzdových účtovníkov)

 • 319,17 eura – mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Zamestnávateľ ju môže uplatniť pri výpočte čistej mzdy zamestnanca v prípade, ak u neho podpísal vyhlásenie.
 • 240 eura – minimálna mesačná hrubá mzda pre priznanie daňového bonusu. Zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať nárok na mesačnú sumu daňového bonusu len v prípade, ak u neho podpísal vyhlásenie a v príslušnom mesiaci mu priznal hrubú mzdu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy pre rok 2018.
 • 21,56 eura – mesačný daňový bonus. Zamestnanec má nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, na ktoré si neuplatňuje v rovnakom kalendárnom mesiaci daňový bonus iný daňovník (napr. druhý z manželov). Zároveň musí mať u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie. O daňový bonus sa znižuje preddavok na daň z príjmov za príslušný kalendárny mesiac.
 • 200,00 eur – odvodová výnimka pre študentov. Študenti strednej alebo vysokej školy (resp. univerzity), ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študenta, neplatia zo svojho zárobku odvody na sociálne poistenie, ak si u zamestnávateľa uplatnia odvodovú výnimku a ich odmena neprekročí jej sumu. Ak ju prekročí, študent sociálne odvody zaplatí len z presahujúcej časti.
 • 200 eur – odvodová výnimka pre dôchodcov (platí od 1.7.2018). Poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a poberatelia predčasného starobného dôchodku si môžu vybrať jednu dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce, z ktorej do výšky odmeny 200 eur, nebudú platiť odvody na sociálne poistenie.
 • 380,00 eur – mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ môže pri výpočte zdravotných odvodov uplatniť zamestnancovi odpočítateľnú položku, ak sú splnené podmienky. Pri príjme nad 380 eur sa odpočítateľná položka znižuje o dvojnásobok nárastu príjmu. Nárok na ňu zaniká pri príjme 570 eur. Uplatniť sa od roku 2018 môže iba u zamestnanca, zamestnávateľ platí zdravotné odvody vždy v plnej výške.
 • 480,00 eur – mesačná minimálna mzda. Ide o mesačnú minimálnu mzdu v roku 2018 v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je v dvojnásobnej sume (960,00 eur).
 • 2,759 eura – hodinová minimálna mzda. Ide o hodinovú minimálnu mzdu v roku 2018 v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je v dvojnásobnej sume (5,518 eur).
 • 3,38 eura – minimálna suma stravného lístka. Zamestnávateľ musí zamestnancovi v pracovnom pomere poskytnúť v roku 2018 stravný lístok minimálne v tejto hodnote.
 • 55 % - výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na stravovanie sumou 55 % z ceny jedla, najviac vo výške 2,48 eura.
 • 4,50 eura, 6,70 eura a 10,30 eura – sumy stravného (cestovných náhrad) pri tuzemských pracovných cestách. Ide o pracovné cesty v rámci SR a nárok sa posudzuje spravidla za každý kalendárny deň samostatne. Pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín má zamestnanec nárok na stravné 4,50 eura. Ak pracovná cesta trvá 12 až 18 hodín, nárok na stravné je v sume 6,70 eura a ak pracovná cesta trvá viac ako 18 hodín, zamestnanec má nárok na stravné vo výške 10,30 eura.
 • 59,9672 eura – maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky. Maximum pre výpočet dávok materské, ošetrovné a nemocenské.
 • 0,5518 eura – minimálny príplatok za nočnú prácu. Za každú hodinu nočnej práce má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy, ktorá je od 1.1.2018 vo výške najmenej 2,759 eura.
 • 50 % - minimálny príplatok za prácu vo sviatok. Zamestnancovi patrí za prácu vo sviatok mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.
 • 199,48 eura - maximálny zárobok evidovaného na úrade práce. Túto sumu môže mesačne v hrubom zarobiť nezamestnaný, ktorý je evidovaný na úrade práce a súčasne pracuje. Doba práce na dohodu počas roka 2018 bez vyradenia z evidencie je maximálne 40 kalendárnych dní.
 • 4-násobok priemerného mesačného zárobku – limit zodpovednosti za škodu. Zamestnávateľ môže požadovať od jedného zamestnanca náhradu škody, ktorú spôsobil z nedbanlivosti, na ktorú vedome neupozornil alebo proti ktorej nezakročil. Výška náhrady za škodu spôsobenú na zverených hodnotách (napr. peniazoch, tovare a iných zásobách) alebo zverených predmetoch (napr. pracovného náradia) nie je limitovaná.
 • 199,48 eura – základná nepostihnuteľná suma pre výpočet exekučných zrážok. Táto je od 1.1.2016 vo výške 100 % životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • 49,87 eura – nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu pre výpočet exekučných zrážok. Táto je vo výške 25 % životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu.

Dôležité čísla v roku 2018 pre platiteľov DPH a iné zdaniteľné osoby

 • 20 % - základná sadzba DPH. Ide o základnú sadzbu DPH.
 • 10 % - znížená sadzba DPH. Vzťahuje sa na dodanie vybraných potravín (napr. chladené mäso z hovädzích zvierat, živé sladkovodné ryby, maslo) a iných tovarov (napr. antibiotiká, tlačené knihy, kontaktné šošovky).
 • 49 790,00 eur – limit obratu pre zákonnú registráciu pre DPH. Zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ), ktorý dosiahne za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat v uvedenej sume má povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH. Ako platiteľ DPH sa môže registrovať aj dobrovoľne pred dosiahnutím uvedeného obratu.
 • 14 000,00 eur – limit obratu pre nákup tovaru z krajín EU bez registrácie pre DPH. Ak napr. zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ – neplatiteľ DPH) nakupuje tovar z iného členského štátu EÚ, je povinný sa v SR registrovať pre DPH, ak hodnota nakúpeného tovaru bez DPH má dosiahnuť 14 000,00 eur v kalendárnom roku. Registrovať sa je potrebné ešte pred nakúpením (objednaním) tovaru. Na tento účel sa môže registrovať pre DPH aj dobrovoľne pred dosiahnutím uvedeného obratu.
 • 100 000,00 eur – limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ide o jedno z kritérií pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ak platiteľ DPH v roku 2017 nedosiahol uvedený obrat a odôvodnene predpokladá, že ho nedosiahne ani v roku 2018 a súčasne nie je na neho vyhlásený konkurz ani nevstúpil do likvidácie, môže sa rozhodnúť pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ak uvedený obrat v roku 2018 dosiahne, musí uplatňovanie DPH na základe prijatia platby skončiť.
 • 50 000,00 eur – limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu. Platiteľ DPH, ktorý uskutočňuje zdaniteľné obchody s tovarom v rámci EÚ (napr. dodáva tovar s oslobodením od DPH do iného členského štátu EÚ), musí sledovať uvedený limit. Ak ho dlhodobo v kalendárnych štvrťrokoch prekračuje, súhrnný výkaz musí podávať každý mesiac, v opačnom prípade môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne.

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným pre rok 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky