Oznámenie platieb fyzickým osobám („bonzácky“ paragraf) a oznámenie o úrokovom príjme v roku 2013

Oznámenie platieb fyzickým osobám („bonzácky“ paragraf) a oznámenie o úrokovom príjme v roku 2013

Termín 2. 4. 2013 nie je iba lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012 a zaplatenie dane, podnikatelia si musia v tomto termíne splniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov. Jednou z nich je splnenie oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z tzv. bonzáckeho paragrafu, a to v prípade, ak suma úhrad fyzickej osobe za rok 2012 presiahla sumu 5 000 eur. Ďalšou povinnosťou do 2. 4. 2013 je oznámiť správcovi dane informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme za rok 2012 fyzickej osobe.

„Bonzácky“ paragraf v roku 2013

Povinnosť oznámiť správcovi dane uskutočnené úhrady zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickým osobám neevidované v elektronickej registračnej pokladnici, z ktorých sa nezrážala daň alebo sa nevybral preddavok na daň, ak celková suma úhrad tej istej fyzickej osobe presiahla za kalendárny rok 2012 sumu 5 000 eur, ukladá zákon o dani z príjmov v §49a. Táto povinnosť vyplýva fyzickej a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe uskutočnila v rámci tejto činnosti.

Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. V roku 2013 je termín na podanie oznámenia 2. apríl 2013 (termín 31.3.2013 je nedeľa, najbližší pracovný deň je 2. apríl 2013). Oznámenie platieb fyzickým osobám je potrebné oznámiť daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný danej fyzickej osobe.

Oznámenie platieb fyzickým osobám obsahuje:

 • výšku úhrady v hotovosti,
 • dátum a dôvod úhrady,
 • identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a
 • identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady.
Článok pokračuje pod reklamou

Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú:

 • meno, priezvisko, titul, obchodné meno,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • identifikačné číslo organizácie (IČO),
 • sídlo organizácie.

Vzor oznámenia platieb fyzickým osobám si môžete pozrieť tu.

Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu

Ďalšia povinnosť, ktorú si podnikatelia (fyzické osoby, právnické osoby vrátane stálych prevádzkarní) musia splniť do 2. 4. 2013, je oznámiť správcovi dane informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme za rok 2012 fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č. 4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 zákona o dani z príjmov a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu.

Poznámka:
V prílohe č. 4 sa nachádzajú tieto územia:

 • územia závislé na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska: Guernsey, Jersey, Ostrov Man (Isle of Man), Kajmanské ostrovy (Cayman Islands), Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands), Anguilla, Montserrat, Ostrovy Turks a Caicos,
 • územia závislé na Holandskom kráľovstve: Aruba a Holandské Antily.

Štáty uvedené v prílohe č. 5 sú: Andorra, Lichtenštajnsko, Monako, San Maríno a Švajčiarsko.

Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určuje finančné riaditeľstvo. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, trvalý pobyt tejto fyzickej osoby a jej daňové identifikačné číslo pridelené v štáte, v ktorom je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo ak jej daňové identifikačné číslo nebolo pridelené, dátum, miesto narodenia a sumu tohto príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

Vzor oznámenia o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu si môžete pozrieť tu.

Ak vyplácajúci zástupca vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem osobe, ktorá nie je právnickou osobou, osobou podliehajúcou zdaneniu príjmov z podnikateľskej činnosti a ani subjektom kolektívneho investovania, pričom je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia uvedeného v prílohe č.  4 alebo územia tretieho štátu uvedeného v prílohe č. 5 a nie je konečným príjemcom úrokového príjmu, je povinný oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane adresu tejto osoby a sumu úrokového príjmu.  Tento rok termín vychádza na 2. 4. 2013.

Ak bol úrokový príjem pripísaný na účet fyzickej osoby zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v oznámení sa uvedie aj číslo tohto účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ak úrokový príjem nebol pripísaný na účet fyzickej osoby, v oznámení sa uvedie spôsob jeho poukázania alebo pripísania.

Úrokovým príjmom sa rozumie:

 • úrok alebo iný výnos plynúci z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch,
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos plynúci z majetku v podielovom fonde, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov obdobného charakteru počas doby ich vlastníctva alebo pri ich scudzení, splatení alebo spätnom odkúpení.

Sankcie za neplnenie oznamovacích povinností

Nesplnenie si oznamovacej povinnosti je podľa daňového poriadku (§ 154, ods. 1, písmeno c) správnym deliktom, za ktorý podľa daňového poriadku (§155) správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur. Plnenie oznamovacích povinností, najmä platieb fyzickým osobám, v minulosti patrilo k často kontrolovaným povinnostiam v rámci daňových kontrol.

Viac o daňových kontrolách si môžete prečítať v tomto článku.

Prečítajte si aj článok o obmedzení platieb v hotovosti od roku 2013.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Čo ste (ne)vedeli o občianskom preukaze

Aby ste sa v podnikaní vyhli nepríjemnostiam a zbytočným pokutám, je dobré poznať základné práva a povinnosti, spájané s občianskym preukazom.

So psom do kaviarne? Od leta by to už nemal byť problém

Vďaka ankete Byrokratický nezmysel roka sa zaťažujúcimi povinnosťami pre podnikateľov zaoberajú niektoré politické strany, ale aj štátne inštitúcie.

Podnikatelia, do konca januára si musíte splniť množstvo povinností

Termín 31. január je už tradične lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie povinnosti. Prinášame Vám ich prehľad.

Chovanec: Antibyrokratické balíčky ušetria podnikateľom toľko ako daň znížená o percento

I keď sa často sťažujeme na nariadenia z Bruselu, je to práve naša domáca legislatíva, ktorá zaťažuje podnikateľské prostredie, hovorí štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.