Osobný dôchodkový produkt z daňového hľadiska

Osobný dôchodkový produkt je zdaniteľný príjem, daň sa však nezráža z celej sumy. Zaplatené príspevky je možné uplatniť si ako nezdaniteľnú časť základu dane. Aké sú pravidlá?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24.03.2022 schválila zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Týmto zákonom sa s účinnosťou od 01.01.2023 menia a dopĺňajú viaceré ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej aj “zákon o dani z príjmov”).

Podľa zákona o dani z príjmov sú dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia príjmami z kapitálového majetku (rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu). V súlade s § 9 zákona sú od dane oslobodené aj plnenia z poistenia osôb, avšak okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu alebo doplnkového dôchodkového sporenia. Z uvedenej úpravy vyplýva, že za príjem z kapitálového majetku sa budú považovať aj dávky vyplácané z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a že plnenia z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu nie sú príjmom oslobodeným od dane.

Účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení.

Osobný dôchodkový produkt a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Podľa § 11 zákona o dani z príjmov sú nezdaniteľnou časťou základu dane aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Príspevky daňovníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane v sume, v akej sú v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do 180 eur za rok; pri výpočte úhrnu príspevkov sporiteľa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie sa použije postup podľa § 4 ods. 3 zákona (§ 11 ods. 9).

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

  • príspevky zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, či na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode.

Preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane

Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vystaveného oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ.

Z uvedeného vyplýva, že nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, si bude môcť uplatniť aj daňovník, ktorý je sporiteľom prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Pokiaľ daňovník bude mať uzatvorených viacero zmluvných vzťahov, či už u jedného alebo viacerých poskytovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, resp. celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, príspevky daňovníka z týchto zmluvných vzťahov v zdaňovacom období bude možné, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, odpočítať od základu dane v preukázateľnej výške, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.

Zamestnanec uplatňujúci si nárok na nezdaniteľnú časť základu dane u zamestnávateľa, za ktorého zamestnávateľ neodvádza príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo na doplnkové dôchodkové sporenie, nárok preukazuje predložením príslušného dokladu, napr. výpisom z osobného účtu sporiteľa vystaveným oprávneným subjektom.

Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bude možné uplatniť prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2023.

Zdanenie plnenia (dávky) z osobného dôchodkového produktu zrážkovou daňou

Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o dávku z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov je plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné. To znamená, že aj v prípade výplaty dávky z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa zdaní len výnos plynúci z tohto plnenia. Ak napr. daňovník na poistnom zaplatí 12 000 eur a po skončení poistného vzťahu mu bude vyplatené plnenie vo výške 12 500 eur, zrážková daň sa vyberie zo základu dane vo výške 500 eur (12 500 eur – 12 000 eur).

Zdroj: Odbor daňovej metodiky FR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky