„Bonzácky“ paragraf je v daňovej legislatíve aj v roku 2012

Podnikatelia mali v uplynulých rokoch povinnosť do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka oznamovať správcovi dane hotovostné platby fyzickým osobám. Táto povinnosť im vyplývala zo zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. V novom daňovom poriadku už takúto povinnosť nenájdete, no z daňovej legislatívy nezmizla. Napriek zmene niektorých parametrov si aj tento rok bude treba povinnosti vyplývajúce s tzv. „bonzáckeho“ paragrafu splniť.

Súčinnosť tretích osôb pri odhaľovaní nezdanených príjmov sa presunula do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov. Ten v § 49a v odseku 8 hovorí:

„Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady. Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, sídlo organizácie.“

Článok pokračuje pod reklamou
Podnikatelia, ktorí vyplatia fyzickej osobe viac ako 5000 eur za kalendárny rok, majú teda po splnení vyššie uvedených podmienok povinnosť ohlásiť (bonzovať) túto skutočnosť správcovi dane do 31. marca. Oznamujú sa len platby fyzickým osobám vykonané v rámci podnikateľskej činnosti a oznamjú sa daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný danej fyzickej osobe. Oproti roku 2011 je od roku 2012 zmena v:
  • sume (od roku 2012 sa suma zvyšuje z 3 319,39 eura na 5000 eur);
  • lehote na zaslanie oznámenia (v roku 2011 do 30 po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná, od roku 2012 do 31.3.);
  • zákone, ktorý túto povinnosť ukladá (v roku 2011 to bol zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, od roku 2012 je táto povinnosť v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov);
  • rozsahu oznamovaných údajov.
Údaje v oznámení v roku 2011 Údaje v oznámení v roku 2012
meno a priezvisko fyzickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby, daňové identifikačné číslo (DIČ), ak bolo pridelené, príp. miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma vrátane zrážok, deň platby, dôvod platby. výška úhrady dátum a dôvod úhrady identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú: meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo organizácie (IČO), sídlo organizácie.

 

 

Ako postupovať pri plnení oznamovacej povinnosti v roku 2012 (pri oznamovaní príjmov za rok 2011)?

S účinnosťou od 1.1.2012 je registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov upravená v novelizovanom ustanovení § 49a zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Z ustanovenia §49a ods.8 Zákona o dani z príjmov vyplýva, že fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila.

Keďže zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) účinný od 1.1.2012 neupravuje problematiku registračnej a ani oznamovacej povinnosti daňových subjektov, tak daňovník pri plnení si svojej oznamovacej povinnosti uplatní postup podľa § 49a ods. 8 Zákona o dani z príjmov. Čiže oznámenie o vykonaní úhrady zdaniteľného príjmu v hotovosti za rok 2011 je povinný zaslať správcovi dane v lehote do 31. marca 2012.

Nesplnenie si tejto povinnosti je podľa nového daňového poriadku (§ 154, odst.1, písmeno c) správnym deliktom, za ktorý podľa daňového poriadku (§155) správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur .

Na záver je potrebné dodať, že plnenie tejto povinnosti v minulosti patrilo k často kontrolovaným povinnostiam v rámci daňových kontrol.

Ďalšie informácie nájdete v stanovisku Finančného riaditeľstva SR.

Ako postupovať v roku 2013 sa dočítate v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

„Bonzácky“ paragraf o nezdanených príjmoch autorov za rok 2022

Aké povinnosti má platiteľ, ktorý uzatvoril s autorom písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou? V akých prípadoch sa podáva oznámenie a aký je termín na jeho podanie?

Oznámenie platieb fyzickým osobám („bonzácky“ paragraf) a oznámenie o úrokovom príjme v roku 2013

Termín 2. 4. 2013 nie je iba lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012 a zaplatenie dane, podnikatelia si musia v tomto termíne splniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov. Jednou z nich je splnenie oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z tzv. bonzáckeho paragrafu, a to v prípade, ak suma úhrad fyzickej osobe za rok 2012 presiahla sumu 5 000 eur. Ďalšou povinnosťou do 2. 4. 2013 je oznámiť správcovi dane informácie o vyplatenom, poukázanom alebo pripísanom úrokovom príjme za rok 2012 fyzickej osobe.

Obmedzenie platieb v hotovosti od roku 2013

Dňa 29. novembra 2012 NR SR schválila úplne nový zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Týka sa platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky