Zimné a letné pneumatiky - technické zhodnotenie alebo oprava?

Zimné a letné pneumatiky - technické zhodnotenie alebo oprava?
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikateľ môže kúpiť automobil s letnými či zimnými pneumatikami, následne dokúpiť prvé zimné či letné pneumatiky alebo dokúpiť ďalšie pneumatiky po ich opotrebovaní. Aké sú daňové a účtovné dopady?

Je celkom logické a v praxi asi najbežnejšie, že v prípade kúpy osobného automobilu, sú súčasťou vstupnej ceny automobilu už obuté pneumatiky, a to letné či zimné. V niektorých prípadoch dodávateľ poskytne zdarma k obutým letným pneumatikám aj zimné pneumatiky a naopak alebo zákazník zakúpi spolu s automobilom už aj letné/zimné pneumatiky na nasledujúce obdobie za určitú sumu, pričom nemusí riešiť túto kúpu neskôr.

Po opotrebovaní prvých letných či zimných pneumatík je potrebné kúpiť nové pneumatiky, ktoré nahradia predchádzajúce. Rad prichádza na samotných podnikateľov a účtovníkov, aby správne posúdili jednotlivé nákupy a následne ich aj správne zaúčtovali. V uvedených prípadoch je potrebné rozlišovať situácie, kedy ide o technické zhodnotenie a kedy o opravu.

Technické zhodnotenie sa dostáva do nákladov len postupne v podobe odpisov, pričom doba odpisovania sa určí podľa samotného automobilu. Osobné automobily patria do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky, rovnako ako aj autobusy na prepravu desať a viac osôb a všetky motorové vozidlá na prepravu nákladu. Nepatria tu však trolejbusy a elektrobusy. Viac informácií sa dočítate v článku Odpisovanie auta v roku 2020.

Technickým zhodnotením sa rozumejú také výdavky, ktoré sú vynaložené na modernizáciu a rekonštrukciu v sume vyššej ako 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie a zároveň menia technické parametre, účel použitia alebo výkonnosť daného majetku. Podnikatelia však môžu za technické zhodnotenie považovať aj výdavky, ktoré sú nižšie ako 1 700 eur.

Výdavky na nákup zimných alebo letných pneumatík, pokiaľ ide o opravu, sa premietnu do nákladov jednorazovo a znížia tak základ dane v plnej výške v jednom zdaňovacom období. Výdavky na opravu nemenia technické parametre majetku, ani účel použitia či výkonnosť, ale slúžia len na uvedenie majetku do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu.

Definíciou a rozdielom medzi technickým zhodnotením a opravou sa podrobnejšie zaoberá článok Technické zhodnotenie verzus oprava.

Čo je súčasťou vstupnej (obstarávacej ceny) majetku?

Pri majetku, ktorý nadobúdame kúpou, tvorí vstupnú cenu samotný majetok, ale aj náklady, ktoré je potrebné vynaložiť pri kúpe daného majetku. Keďže osobný automobil podnikateľ kupuje vrátane pneumatík, ktoré sú v čase nákupu aktuálne na vozidle, tieto pneumatiky sú súčasťou vstupnej ceny automobilu. Uvedené platí aj v prípade, že sa predávajúci rozhodne dať kupujúcemu napr. letné pneumatiky zdarma, ak sú na aute v momente kúpy obuté zimné a naopak. V tomto prípade aj zimné aj letné (aj keď sú zdarma) sú súčasťou celkovej vstupnej (obstarávacej) ceny automobilu, aj keď reálne vstupnú cenu nezvyšujú.

Účtovanie obstarania osobného automobilu

Obstaranie osobného automobilu sa účtuje ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku s pomocou účtu 042. Na danom účte sa sleduje samotný majetok, ale aj jeho technické zhodnotenie do času uvedenia do užívania.

Zimné a letné pneumatiky ako príslušenstvo

Na základe opatrenia Ministerstva Financií Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo financií“) pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, aj dodatočne nakúpené príslušenstvo sa priradí k danému automobilu a bude sa účtovať na tom istom účte ako osobný automobil. Príslušenstvom sa myslia prídavné alebo výmenné zariadenia, ktoré sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Za príslušenstvo tak možno považovať zimné a letné pneumatiky, či iné príslušenstvo automobilu, ako senzor, kamera a pod. Príslušenstvo tak môže byť súčasťou automobilu v čase jeho kúpy alebo sa k automobilu dokúpi až dodatočne.

Prečítajte si tiež

Na základe metodického usmernenia ministerstva financií, výdavky na zásahy na dopravných prostriedkoch, ktoré majú za následok zmenu účelu použitia dopravných prostriedkov, kvalitatívnu zmenu ich výkonnosti alebo technických parametrov, ale aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodne neobsahovali, predstavujú technické zhodnotenie. Tieto súčasti zároveň tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Neoddeliteľnú súčasť predstavujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou (dopravným prostriedkom) alebo doplnkové príslušenstvo, ktoré je súčasťou hlavnej veci (dopravného prostriedku) alebo sa k nemu priradí dodatočne.

Ministerstvo financií zároveň uvádza, že technickým zhodnotením je však len prvé vybavenie automobilu týmto príslušenstvom a v prípade jeho opotrebovania a výmeny ide už len o výdavky na opravu a udržiavanie. Výška obstarávacej ceny príslušenstva sa v tomto prípade nezohľadňuje.

Príklad na nákup letných pneumatík ako dodatočne zakúpeného príslušenstva:

Spoločnosť X v decembri 2018 kúpila od predajcu osobný automobil značky Mercedes, ktorého súčasťou obstarávacej ceny boli aj zimné pneumatiky, ktoré boli v čase kúpy obuté na vozidle. Predajca zároveň neposkytol možnosť kúpy letných pneumatík na daný automobil, preto bola spoločnosť povinná letné pneumatiky dokúpiť na jar dodatočne od iného predajcu. Hodnota nákupu letných pneumatík spolu s diskami je 1 200 eur.

Z dôvodu, že spoločnosť kupuje na osobný automobil letné pneumatiky po prvýkrát, ide o technické zhodnotenie automobilu. Letné pneumatiky menia jazdné vlastnosti automobilu, čiže dochádza k zmene technických parametrov vozidla. Po opotrebovaní prvých letných pneumatík a nákupu ďalších  letných pneumatík už pôjde len o uvedenie do predchádzajúceho, resp. prevádzkyschopného stavu automobilu, preto pôjde o opravu. Suma 1 200 eur, ktorá neprevyšuje hodnotu 1 700 nemá vplyv na posúdenie výdavkov za nákup ako technického zhodnotenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Zimné a letné pneumatiky ako materiál – náhradné dielce

V prípade, ak podnikateľ obstará zimné a letné pneumatiky za účelom výmeny pôvodných ako opravy, ak boli predošlé pneumatiky už opotrebované, tieto pneumatiky sa budú účtovať ako materiál. Ide totiž o náhradné dielce ako predmety určené na uvedenie majetku do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu.

Nákup pneumatík na automobil poskytnutý zamestnancovi aj na súkromné účely

Pri osobných automobiloch, ktoré poskytne zamestnávateľ svojim zamestnancom, je zároveň potrebné sledovať navýšenú vstupnú cenu automobilu pre účely výpočtu 1 % zo vstupnej ceny vozidla ako nepeňažného príjmu zamestnanca.

Zamestnávateľ, ktorý zhodnotí automobil, ktorý poskytol svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné účely a postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tým, že na vozidle obstará zimné alebo letné pneumatiky po prvý raz, je povinný následne prepočítať aj výšku 1 % zo vstupnej ceny vozidla, ktorú zdaňuje zamestnancovi. Nepeňažný príjem zamestnanca sa počíta z obstarávacej ceny zvýšenej o sumu technického zhodnotenia.

V prípade ďalšej výmeny pneumatík pôjde o opravu, ktorá neovplyvní výšku príjmu zamestnanca.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1. 4. 2024

Vydanie dokladov potrebných na prepis auta bude drahšie, občania si priplatia aj za EČV, vodičský a občiansky preukaz či pas. O koľko od apríla 2024 stúpnu poplatky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky