Kontrolný výkaz k DPH od 1.4.2016

V máji 2016 budú niektorí platitelia DPH podávať kontrolný výkaz k DPH prvýkrát v novej štruktúre.

Od 1. apríla 2016 nadobudla účinnosť časť novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”), ktorou sa upravujú podmienky vykazovania údajov v kontrolnom výkaze k DPH v časti B.3. V tejto časti kontrolného výkazu k DPH sa vykazovali údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr (napr. bločkov z registračnej pokladnice), z ktorých sa uplatnilo odpočítanie DPH, na jednom riadku. Daňový úrad mohol, resp. aj v súčasnosti môže, zistiť výšku odpočítanej DPH z transakcií s konkrétnym dodávateľom len vykonaním daňovej kontroly.

Prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016 musia platitelia DPH pred podaním kontrolného výkazu k DPH zistiť, v akej výške uplatňujú odpočítanie DPH z prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH.

Ak výška tejto DPH je nižšia ako 3 000 eur (suma, ktorú by vyplnili v časti B.3. v stĺpci 3 v doterajšom vzore kontrolného výkazu k DPH), zmena sa ich nedotkne a pri vyplňovaní kontrolného výkazu k DPH budú postupovať rovnako, ako postupovali podľa právneho stavu účinného do 31. marca 2016. V novom vzore kontrolného výkazu k DPH sa vyplnia súhrnné údaje v časti B.3.1.

Ak výška odpočítanej DPH z prijatých zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac, takýto platitelia DPH sú povinní v kontrolnom výkaze k DPH uviesť osobitne:

  • celkovú sumu základov dane,
  • celkovú sumu dane a
  • celkovú sumu odpočítanej dane

v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH. V novom vzore kontrolného výkazu k DPH vyplnia časť B.3.2.

Vzor kontrolného výkazu k DPH od 1.4.2016 (PDF).

Užitočné informácie ku kontrolnému výkazu k DPH od 1.4.2016 nájdete tiež v článku Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zásielkový predaj a DPH

Stále častejšie kupujú občania z iných členských štátov výrobky zo slovenských e-shopov. Aké povinnosti sa týkajú dodávateľa, ktorý dodáva tovary občanom z iných členských štátov formou zásielkového predaja, sa dozviete v nasledujúcom článku.

10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie. Ako často sa menili v roku 2016?

Pre podnikateľov aj odborníkov na konkrétne legislatívne oblasti je náročné orientovať sa v spleti zákonov, ktoré sa už pravidelne menia aj niekoľkokrát do roka.

Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2017

Od 1.1.2017 sa bude používať nový vzor kontrolného výkazu k DPH. Prvýkrát sa bude nový kontrolný výkaz k DPH podávať vo februári. V nasledujúcom článku sa dozviete, aké zmeny v kontrolnom výkaze k DPH nastanú od roku 2017.

Miestny poplatok za rozvoj od 1. 11. 2016

Obce či mestá môžu uložiť povinnosť zaplatiť jednorazový poplatok za stavbu nehnuteľnosti. Za niektoré drobné stavby, stavby rodinných domov a parkovacích státí nebude možné poplatok vyberať.