Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby – viac problémov ako úžitku?

Novela zákona o DPH od roku 2016 zavádza pre malých a stredných podnikateľov osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Nová úprava prináša množstvo problémov.

Myšlienka odvádzať DPH až po prijatí platby od odberateľa nie je zlá. Podnikateľ sa tým vyhne situácii, že od svojho odberateľa za dodané tovary alebo služby zaplatené nemá (v krajnom prípade nebude mať zaplatené nikdy), ale štátu odviedol DPH 20%.

Už od januára 2016 sa môžu niektorí podnikatelia rozhodnúť, že prejdú na takýto režim odvodu DPH. Ide o podnikateľov:

  • ktorí sú klasickými platiteľmi DPH (registrovaní podľa § 4 zákona) majúci v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo prevádzkareň,
  • ktorí za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladajú, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 eur,
  • na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie.

O tejto téme už písal náš kolega, viac si môžete prečítať v článku Nový režim uplatňovania DPH na základe platieb od roku 2016.

V tomto článku chceme upozorniť na niektoré aplikačné problémy, ktoré sú s touto úpravou spojené, hoci sú zo stany Ministerstva financií, resp. Finančnej správy avizované rozsiahle metodické pokyny k tejto problematike, ktoré snáď aspoň niektoré otázky vyriešia.

1. Deň prijatia platby nemusí byť totožný s dňom zaplatenia – problém pre odberateľa

Zákon o DPH stanovuje, že právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby.

Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom dodávateľovi.

Čo to v praxi znamená? V „štandardnej“ úprave DPH ste od svojho dodávateľa dostali faktúru, na ktorej bol uvedený dátum dodania tovaru alebo služby. Vedeli ste, že v tento deň vznikla vášmu dodávateľovi daňová povinnosť a vy ste si (po splnení podmienok zákona o DPH) mohli (najskôr) v tento deň odpočítať DPH.

Prečítajte si tiež

Ako to bude v osobitnej úprave? Dodávateľ vám vystaví faktúru, na ktorej je povinný uviesť aj informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Nič sa nedeje, pokiaľ nezaplatíte, nemáte nárok na odpočet DPH a zároveň dodávateľ nie je povinný odviesť DPH, kým nemá zaplatené. Veci sa začnú „hýbať“ až pri platbe. Dodávateľ prijme od vás platbu na účet, preto vie, že v tento deň mu vznikla daňová povinnosť a je povinný odviesť túto DPH štátu. Ale čo vy? Právo odpočítať DPH vám vzniká v deň, keď vznikla daňová povinnosť, ale nie momentom vášho zaplatenia (hoci zo znenia zákona to tak vyplýva), ale momentom prijatia platby dodávateľom, keďže má ísť o totožný deň. Pri prevodoch medzi jednotlivými bankami to môže byť 1 deň, 2 dni, niekedy viac dní, ak do toho vstúpi víkend alebo sviatok. Vy by ste sa mali informovať u dodávateľa, kedy prijal platbu, aby ste si vedeli odpočítať DPH. Neviem si predstaviť, ktorý podnikateľ má čas (alebo „zbytočné“ peniaze, aby týmto niekoho poveril), aby si overoval u svojich dodávateľov uplatňujúcich osobitnú úpravu, kedy od neho prijali platbu. Preto je možné, že takýchto dodávateľov si vyberať ani nebude a nahradí ich inými.

Pikoškou je platba platobnou kartou cez terminál u obchodníka. Vy v obchode zaplatíte, ale logicky v tomto momente nie je obchodníkom prijatá platba, tá je mu pripísaná tiež až neskôr. Podľa zákona by ste mali riešiť, kedy bola platba prijatá, aby ste si mohli odpočítať DPH. Tu by sme sa však mohli tešiť „ústupku“, ktorý by mal priniesť metodický pokyn, a síce, že DPH si môžete odpočítať už v deň, kedy ste kartu použili.

Článok pokračuje pod reklamou

2. Forma úhrady iná ako platba

Zákon momentálne používa iba pojem „platba“. Avšak v praxi je bežné, že sa faktúry, dobropisy, príp. ťarchopisy vzájomne započítavajú. Platí sa zmenkami, postupujú sa pohľadávky. Tieto situácie zákon nerieši. Môžeme sa len tešiť, čo prinesú metodické pokyny k tejto téme a či sa v priebehu času nebudú meniť.

3. Kontrolný výkaz – zvyšovanie administratívnej záťaže nekončí

Vzhľadom na uplatňovanie osobitnej úpravy bude potrebné, aby sa aj do kontrolného výkazu uvádzali niektoré údaje až na základe platby. Ak napríklad bude dochádzať k čiastočným úhradám faktúry, DPH sa odvádza (aj odpočítava) postupne podľa výšky jednotlivých platieb. Faktúru síce budete mať zaúčtovanú iba jednu, ale do daňového priznania k DPH aj do kontrolného výkazu sa dostane na viackrát podľa úhrad. Snáď sa s týmto bude vedieť dodávateľ účtovného softvéru vysporiadať, alebo aspoň váš účtovník, ktorý si bude mimo softvéru viesť tieto záznamy. Nezabúdajme na pokuty za neúplné alebo nesprávne údaje v kontrolnom výkaze.

Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Prečítajte si aj Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016 týkajúce sa odpočtu DPH zo zjednodušených faktúr (najmä pokladničných dokladov z registračných pokladníc), ak je suma na odpočítanie v zdaňovacom období 3000 eur a viac.

4. Oznámenie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy – do 5 dní

Osobitné problémy prináša situácia, ak musíte alebo chcete skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Ak by sa vám táto úprava nezdala až taká skvelá a chcete z nej dobrovoľne „vystúpiť“, môžete tak urobiť iba k 31.12., nezabudnite to však daňovému úradu oznámiť. Ak to nestihnete, dá sa skončiť až ku koncu ďalšieho kalendárneho roka.

Ak sa pohybujete na hranici obratu 100 000 eur alebo je možné, že sa vám tento obrat podarí presiahnuť, radšej sa vôbec do osobitnej úpravy nepúšťajte. Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat.

Ak podnikateľ napríklad v júni 2016 prekročí obrat, od júla už nemôže uplatňovať osobitnú úpravu. Vedieť to musí v postate ešte v júni, či obrat prekročil, aby od 1. júla už vystavoval faktúry bez slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, do 5. júla to oznámi daňovému úradu. Ak vám spracováva účtovníctvo externe a dodávate mu doklady po skončení mesiaca (čo je logické, lebo napríklad faktúru za jún máte povinnosť vyhotoviť najneskôr do 15. júla), tak bude veľmi ťažké, aby vám externý účtovník odsledoval tento obrat a zároveň ste si stihli splniť zákonnú lehotu.

5. Skončenie osobitnej úpravy – vplyv aj na odberateľov

V poslednom období pri skončení osobitnej úpravy je potrebné vysporiadať daňovú povinnosť aj odpočet dane tak, ako keby podnikateľ osobitnú úpravu neuplatňoval. Komplikácie navyše. Avšak, keď vy „dodaníte“ zdaniteľné obchody, za ktoré nemáte zaplatené, tak v tento deň – deň vzniku daňovej povinnosti – vášmu odberateľovi, ktorý uplatňuje štandardnú úpravu DPH, vznikne v tento deň nárok na odpočet DPH. Ako sa to dozvie? Buď mu to dáte vedieť, aj keď zo zákona túto povinnosť nemáte alebo si bude klikať na stránku Finančnej správy, či ste náhodou neprestali túto úpravu uplatňovať...

Ďalšie problémy týkajúce sa DPH pri investičnom majetku, u platiteľa, ktorý vykonáva zdaňované aj oslobodené činnosti, pri oprave základu dane alebo oprave odpočítanej dane, už spomínať nejdem.

Úmysel zavedenia tzv. cashovej DPH bol dobrý, no to, či podnikateľ tento nový inštitút aj využije, by mal vo svojej individuálnej situácii dôkladne zvážiť.

Ako môže DPH na základe prijatia platby pomôcť menším podnikateľom v krízovej situácií s koronavírusom, nájdete v článku DPH na základe prijatia platby môže pomôcť malým podnikateľom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky